Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. marts 2013

Forslag

til

Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

§ 1

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 161 af 28. februar 2012 og senest ved § 8 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 2 til lovens titel affattes således:

»2) Loven indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler, EU-Tidende 2004, nr. L 104, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93, EU-Tidende 2008, nr. L 218, side 30.«

2. I § 15 a, stk. 4, nr. 1, litra a og b, ændres »lovens bilag 1« til: »§ 33«.

3. I § 23, stk. 1, ændres »som skal godkendes efter § 33« til: »som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, af biocidmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter«.

4. I § 27, stk. 1, ændres »der skal godkendes efter § 33« til: »som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, for salg af biocidmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter«.

5. I § 32 a, stk. 1, ændres »§ 38« til: »regler udstedt i medfør af § 35«.

6. § 33 affattes således:

»§ 33. Ved bekæmpelsesmidler forstås

1) plantebeskyttelsesmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF,

2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter og

3) biocidmidler omfattet af regler udstedt i medfør af § 35.«

7. §§ 33 a og 33 b ophæves.

8. Overskriften før § 34 ophæves.

9. § 34 affattes således:

»§ 34. Miljøministeren godkender

1) plantebeskyttelsesmidler efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF og

2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter efter reglerne i denne forordning.«

10. Overskriften før § 35 ophæves.

11. §§ 35-35 f ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 35. Miljøministeren kan fastsætte regler om godkendelse af biocidmidler eller grupper heraf, der ikke er omfattet af § 34, herunder om:

1) Krav til ansøgninger, herunder krav om dokumentation for et biocidmiddels sammensætning, anvendelse, fysiske og kemiske egenskaber og virkninger på miljø, menneskers og dyrs sundhed samt dets effektivitet.

2) Databeskyttelse og dataudveksling.

3) Kriterier for godkendelse.

4) Vilkår for godkendelse.

5) Ændring, forlængelse, tilbagekaldelse og ophør af godkendelser.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvordan der må reklameres for et godkendt biocidmiddel.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bekendtgørelse af forskrifter for anvendelse og opbevaring af det godkendte biocidmiddel kan ske ved gengivelse heraf på emballagen.

Stk. 4. Miljøministeren kan for biocidmidler eller grupper heraf, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, fastsætte regler om produktion, import, salg, anvendelse og besiddelse af biocidmidler eller grupper heraf.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse stoffer, blandinger og andre varer er omfattet af tilsvarende regler som biocidmidler, herunder at de skal godkendes, jf. stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der indføres krav om godkendelse for grupper af biocidmidler eller andre grupper af stoffer, blandinger og andre varer, som hidtil har kunnet importeres, sælges og anvendes uden godkendelse, kan miljøministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal ansøge om godkendelse inden en fastsat frist.«

12. § 36, stk. 1, affattes således:

»Den, der har en godkendelse efter følgende regler, betaler en afgift på 500 kr. pr. kalenderår:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

3) Regler udstedt i medfør af § 35, stk. 1.«

13. I § 36, stk. 2, ændres »65 kr.« til: »100 kr.«

14. I § 37 ændres »plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler« til: »bekæmpelsesmidler«.

15. Overskriften før § 38 affattes således:

»Andre bestemmelser«.

16. § 38 ophæves.

17. I § 41 ændres »§ 33« til: »regler udstedt i medfør af § 35«, og »regler efter § 34« ændres til: »disse regler«.

18. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For andre varer end de i stk. 1 nævnte kan ministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de varer, de sælger eller importerer, samt arten, mængden og sammensætningen af de stoffer eller blandinger, som varerne indeholder eller afgiver.«

19. I § 42, stk. 3, ændres »stoffer og blandinger« til: »stoffer, blandinger og andre varer«.

20. I § 42 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om oprettelse, drift og brug af registre over oplysninger indhentet efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2.«

21. § 45, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter 1. pkt., herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages, og regler om, hvem der er klageberettigede, frister for klage og opsættende virkning af klage.«

22. I § 52, stk. 1, udgår »til de personer, organisationer og myndigheder, der kan klage over afgørelsen, jf. § 55 og § 56, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling«.

23. § 53, stk. 2, ophæves.

24. §§ 54-57 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 54. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, efter regler fastsat i medfør af loven eller efter forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og andre varer skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 11 a

Kommunikation

§ 55. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og digital signatur.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 56. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af miljøministeren, Miljøstyrelsen eller de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 som afsender.

§ 57. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end de i § 56 nævnte myndigheder, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

25. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 34, stk. 2, § 35 d, stk. 1,«.

26. I § 59, stk. 1, nr. 3, udgår »eller at indhente godkendelse efter § 33, stk. 1,«.

27. I § 59, stk. 1, nr. 4, udgår »eller til en godkendelse efter § 35, stk. 5,«.

28. § 59, stk. 1, nr. 10, ophæves.

Nr. 11 og 12 bliver herefter nr. 10 og 11.

29. I § 59, stk. 3, ændres »§ 33, stk. 1, og vilkår meddelt efter § 35, stk. 5,« til: »og krav om godkendelse i henhold til eller vilkår meddelt efter EU-forordninger om bekæmpelsesmidler«.

30. I § 59, stk. 4, ændres »§ 33, stk. 3 og 8, § 35, stk. 6, § 36, stk. 2, § 37, § 38, stk. 3,« til: »§ 35, § 36, stk. 2, § 37,«.

31. I § 59, stk. 5, ændres »og § 27« til: », § 27 og § 35«.

32. I § 61 ændres »8, 9 og 11« til: »og 8-10«, og »§ 33, stk. 8« ændres til: »§ 35«.

33. Bilag 1 og 2 ophæves.

§ 2

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, som ændret ved § 75 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 9 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 4 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 594 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF« til: », efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter«.

2. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Afgift af biocidmidler og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser«.

3. I § 7, stk. 1, ændres »eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF« til: », efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter«.

4. § 7 affattes således:

»§ 7. Der betales afgift til statskassen af følgende stoffer og blandinger, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier, efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, hvis stofferne og blandingerne ikke er omfattet af § 1:

1) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter, mider, utøj, snegle, regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ fra og på savværker eller træprodukter.

2) Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

3) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.

4) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst.

5) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.

6) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner.

7) Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Afgiften udgør for de i stk. 1, nr. 1, nævnte midler 40 pct. af den afgiftspligtige værdi, for de i stk. 1, nr. 2, nævnte midler 30 pct. af den afgiftspligtige værdi og for de i stk. 1, nr. 3-7, nævnte midler 3 pct. af den afgiftspligtige værdi. Er et middel omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats.«

5. § 27 affattes således:

»§ 27. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer til afgiftsfrie formål.

Stk. 5. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

Stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 10. Ved transport af afgiftspligtige varer efter denne lov skal transportøren på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier, efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.«

§ 3

I lov nr. 594 af 18. juni 2012 om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 6, 7 og 21, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 2 og 3. Skatteministeren kan herunder bestemme, at dele af §§ 2 og 3 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 5

Stk. 1. Ansøgninger om godkendelse af biocidmidler indgivet før den 1. september 2013 behandles efter de hidtil gældende regler, medmindre andet følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Stk. 2. Godkendelser af biocidmidler, der er meddelt før den 1. september 2013, og som ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, bevarer deres gyldighed, indtil de ændres eller tilbagekaldes efter regler udstedt i medfør af § 35 i lov om kemikalier som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11.

Folketinget, den 12. marts 2013

Mogens Lykketoft

/ Karen J. Klint