Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Pleje
Kapitel 3 Begravelse og ligbrænding
Kapitel 4 Betalings- og refusionsregler
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje1)

I medfør af § 70, stk. 1, og § 73 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold, uanset skibenes anvendelse og fartsområder, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Dansk repræsentation: Enhver dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation (ambassade, generalkonsulat, konsulat eller vicekonsulat).

2) Kønssygdom: Syfilis, gonorre, ulcus venereum (blød chanker) og lymfogranuloma inguinale, når disse sygdomme foreligger i smitsom eller anden frisk behandlingskrævende form. Komplikationer, der først fremkommer en længere årrække efter disse sygdomme, såsom sensyfilistiske hjerte- og nervelidelser, omfattes ikke af begrebet.

3) Underhold: Hospitalsophold, kost og logi samt plejetilsyn, så længe den pågældende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Godtgørelse for logi ydes kun, når den ansatte af behandlingsmæssige årsager opholder sig uden for hjemstedet. Godtgørelse for kost og logi ydes ikke under hospitalsophold.

4) Lægehjælp: Lægeundersøgelse med tilhørende ordinationer og behandlinger, herunder lægetilsyn, operationer, røntgen o.l. Endvidere henregnes hertil attest- og receptudfærdigelse m.v. samt transport til og fra læge, hospital eller andet behandlingssted.

5) Lægemidler: Medicin, bandager, fysiurgisk behandling, for så vidt behandlingen finder sted i tilknytning til læge- eller hospitalsbehandling, men ikke briller, brokbind, krykker, proteser o.l.

6) Svigagtigt fortiede sygdomme eller lidelser: Sådanne sygdomme eller legemsskader, som en søfarende har fortiet ved sin ansættelse, uanset at den pågældende vidste eller burde have vidst, at deres ikke-tilstedeværelse var en forudsætning for ansættelsen.

7) Selvforskyldt sygdom eller legemsskade: Sådan sygdom eller skade som den søfarende har pådraget sig ved eget uforsvarligt - forsætligt eller groft uagtsomt - forhold. Kønssygdom anses i denne forbindelse ikke som selvforskyldt.

Kapitel 2

Pleje

§ 3. En syg eller skadet ansat har ret til pleje på de betingelser, der følger af lovens §§ 27, 30 og 49, nr. 16. Plejen omfatter underhold, lægehjælp og lægemidler, jf. § 2, nr. 3-5.

§ 4. Skibsføreren skal sørge for, at en ansat om bord eller i land får forsvarlig pleje ved sygdom eller skade. Denne pligt er uafhængig af, hvem der har pligt til at betale udgifterne ved plejen, jf. kapitel 4.

Stk. 2. Behandlingen om bord, mens skibet er i søen, skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i en af Søfartsstyrelsen godkendt lægebog for søfarende, samt i tilfælde, hvor det er muligt og af behandlingsmæssige årsager skønnes nødvendigt, med indhentet rådgivning fra Radio Medical.

Stk. 3. Ligger skibet i havn eller er det i sådan nærhed af land, at plejemuligheder i land kan og bør tages i betragtning, afgør skibsføreren under hensyntagen til tilfældets nærmere karakter og til den ansattes ønsker, om plejen fortsat skal ydes om bord, om der bør tilkaldes eller konsulteres læge fra land, eller om hospitalsbehandling - ambulant eller i form af indlæggelse - skal iværksættes.

Stk. 4. Er der skibslæge om bord, skal plejen overlades til denne, ligesom skibslægen træffer de i stk. 3 nævnte beslutninger.

§ 5. Efterlades en ansat, der er syg, i udlandet, skal skibsføreren overgive den pågældende til dansk repræsentations forsorg eller, hvis der ikke er dansk repræsentation på stedet, på anden måde skaffe vedkommende forsvarlig pleje og underrette nærmeste danske repræsentation herom. Hvis den ansatte ønsker det, skal skibsføreren underrette den pågældendes nærmeste pårørende.

Kapitel 3

Begravelse og ligbrænding

§ 6. Dør en ansat, skal skibsføreren underrette den pågældendes nærmeste pårørende og sørge for begravelsen. Indtræffer dødsfaldet i udlandet, skal tillige nærmeste danske repræsentation underrettes. Om skibsførerens anmeldelsespligt med hensyn til dødsfald under skibets anløb af dansk havn gælder § 2, stk. 4, i lov nr. 225 af 31. maj 1968.

§ 7. Finder dødsfaldet sted, medens skibet er i søen, og kan skibets ankomst til en havn eller en plads, hvor jordfæstelse eller ligbrænding kan finde sted, ikke afventes, skal skibsføreren drage omsorg for, at liget sænkes i havet under iagttagelse af de former og ceremonier, der almindeligvis følges inden for handelsflåden. Tilhørte afdøde den danske folkekirke, bør skibsføreren herved så vidt muligt følge de anvisninger, der indeholdes i den af biskopperne udarbejdede »Vejledning for kirkelig betjening ombord«.

Stk. 2. I andre tilfælde af en ansats død, hvor begravelsen eller ligbrændingen finder sted uden for den afdødes hjemland, skal skibsføreren sørge herfor, herunder at den finder sted på sømmelig måde og så vidt muligt i overensstemmelse med afdødes ønske og trosbekendelse eller under iagttagelse af det religiøse ceremoniel eller andre højtidelige former, som sædvanlig følges i afdødes hjemland.

Stk. 3. Medmindre skibsføreren skønner, at de faktiske omstændigheder ikke tillader, at de pårørende overtager iværksættelsen af begravelse eller ligbrænding, bør skibsføreren ledsage den i lovens § 32 nævnte underretning med en opfordring til de pårørende om straks at give udtryk for deres ønsker i så henseende. Fremkommer der i rette tid erklæring om, at de pårørende vil overtage det videre fornødne med hensyn til begravelse eller ligbrænding, skal skibsføreren træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende ligets bevaring m.v.

§ 8. I dansk havn kan skibsføreren opfylde sine forpligtelser ved at overlade begravelse eller ligbrænding til en begravelses- og bedemandsforretning.

§ 9. Sker ligbrænding ved skibsførerens foranstaltning, skal denne sørge for askens hjemsendelse. Bistand til iværksættelse af hjemsendelsen kan begæres ved henvendelse til en dansk repræsentation.

§ 10. Skibsføreren skal informere den danske repræsentation om dødsfaldet og om de foranstaltninger, der er gennemført efter reglerne i dette kapitel.

§ 11. Skibsføreren skal snarest muligt efter dødsfaldet, helst samme dag, sørge for en fortegnelse over, hvad den afdøde har efterladt om bord. Fortegnelsens rigtighed skal bekræftes af 2 personer. Skibsføreren skal sørge for, at fortegnelsen tillige med afdødes ejendele og hyretilgodehavender sendes til vedkommende danske skifteret eller nærmeste danske repræsentation.

§ 12. Dør en ansat, mens vedkommende er overgivet til repræsentationens forsorg, jf. § 5, stk. 2, overtager denne de foran nævnte pligter med hensyn til begravelse eller ligbrænding.

Kapitel 4

Betalings- og refusionsregler

§ 13. Udgifterne ved en ansats pleje afholdes af rederen eller arbejdsgiveren eller den, der er trådt i rederens eller arbejdsgiverens sted:

1) Under tjenesten, jfr. dog nedenfor under punkt 2.

2) Fra tjenestens ophør i indtil 16 uger, dog ikke ud over 2 uger efter, at den ansatte er kommet til det land, hvor vedkommende har bopæl, jfr. i øvrigt nedenfor under stk. 2, til 4. Lige med tjenestens ophør stilles det tilfælde, hvor den ansatte efterlades (afmønstres) i havn, uden at tjenesten formelt er bragt til ophør.

Stk. 2. I de tilfælde hvor rederen er en anden end arbejdsgiveren, påhviler forpligtelsen til at afholde plejeudgifterne tillige rederen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved den ansattes svigagtigt fortiede sygdom eller ved selvforskyldt sygdom, Kønssygdom anses i denne forbindelse ikke som selvforskyldt. Den ansatte afholder udgifterne til sin pleje ud over de i stk.1, nr. 2, nævnte frister på henholdsvis 16 eller 2 uger.

Stk. 4. Staten afholder udgifterne til plejen af en ansat, der lider af kønssygdom eller tuberkulose, i tiden fra tjenestens ophør og indtil udløbet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte frister på henholdsvis 16 eller 2 uger.

Stk. 5. Rederen eller staten har ikke pligt til at betale for den ansattes pleje efter tjenestens ophør, i det omfang behandlingsudgifterne vil kunne dækkes af en social tryghedsordning eller er sikret i en fremmed sygekasse, sygeforening eller privat forsikringsselskab, men skal forskudsvis afholde udgifterne, indtil udgifterne kan refunderes.

§ 14. Udgifterne ved begravelse eller ligbrænding samt - i tilfælde af ligbrænding - udgifterne ved askens hjemsendelse og gravsætning afholdes:

1) Af rederen eller arbejdsgiveren eller den, der er trådt i rederens eller arbejdsgiverens sted, hvis den ansatte er død i tjenesten eller på et tidspunkt, hvor plejepligten endnu bestod, jfr. § 13, stk. 1, nr. 2. I de tilfælde hvor rederen er en anden end arbejdsgiveren, påhviler forpligtelsen tillige rederen.

2) Af staten, hvis dødsfaldet er indtruffet, mens den ansatte var berettiget til pleje for statens regning, jfr. § 13, stk. 1, nr. 2.

§ 15. Skibsføreren kan henvende sig til enhver dansk repræsentation med anmodning om bistand til gennemførelse af de pligter, som påhviler den pågældende efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såfremt repræsentationen på rederens vegne træffer nogen af de foranstaltninger, der kræves efter denne bekendtgørelse, skal skibsføreren på forlangende stille sikkerhed for de af repræsentationen afholdte udgifter. Sikkerhedsstillelsen kan bestå i en garantierklæring.

Stk. 3. De til repræsentationen indbetalte hyrebeløb for en ansat, der er syg eller skadet, og som efterlades i udlandet, kan efter omstændighederne tjene som sikkerhed for de udgifter, den ansatte selv skal dække.

§ 16. I de tilfælde, hvor en i kapitel 2 og 3 omhandlet foranstaltning iværksættes af en anden end den, der efter de foranstående regler skal afholde udgiften, bør foranstaltningen iværksættes under iagttagelse af sædvanlig god økonomi.

Stk. 2. I de her nævnte tilfælde må den, der foreløbig har måttet afholde udgiften, sikre sig fornøden dokumentation til brug ved anmodningen om refusion.

Kapitel 5

Straf

§ 17. Såfremt højere straf ikke er forskyldt efter § 65, stk. 1 og 2, eller § 66, nr. 1, litra b, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. eller anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 4, stk. 1 og 2, § 6, § 7, stk. 1 og 2, og § 11, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013, og finder anvendelse på sygdomstilfælde og dødsfald opstået efter ikrafttrædelsen.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 614 af 29. november 1973 om ret til pleje og fri rejse m.v. efter sømandsloven.

Søfartsstyrelsen, den 14. marts 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50.