Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Oprettelse af selvejende institution
Kapitel 2 Lovens område
Kapitel 3 Udbetaling Danmarks ledelse
Kapitel 4 Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark
Kapitel 5 Medarbejdere
Kapitel 6 Årsregnskab og revision
Kapitel 7 Etableringen af Udbetaling Danmark
Kapitel 8 Ikrafttrædelsesregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Herved bekendtgøres lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 1594 af 22. december 2010, med de ændringer, der følger af § 33 i lov nr. 324 af 11. april 2012 og § 8 i lov nr. 326 af 11. april 2012.

Kapitel 1

Oprettelse af selvejende institution

§ 1. Med denne lov oprettes Udbetaling Danmark som en selvejende institution.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks hjemsted er Hillerød Kommune.

Kapitel 2

Lovens område

§ 2. (Ophævet)

Kapitel 3

Udbetaling Danmarks ledelse

§§ 3-5. (Ophævet)

Kapitel 4

Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark

§§ 6-7. (Ophævet)

Kapitel 5

Medarbejdere

§ 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension overtager ved overførsel af opgaverne, jf. § 1 i lov om Udbetaling Danmark, kommunalt personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse på personale, der overtages af Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til stk. 1.

§ 9. De kommunale tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. §§ 1 og 15 i lov om Udbetaling Danmark, og for hvem en ændring af arbejdssted eller ændringer af stillingens karakter i øvrigt ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende, overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2. De tjenestemænd, som overføres til staten, jf. stk. 1, er forpligtet til at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 3. Tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 1 i lov om Udbetaling Danmark, der uden at være forpligtet til det accepterer frivilligt at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension, overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. De pågældende tjenestemænd udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 4. En tjenestemand, der overføres til staten og herfra udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 3, har ikke som følge af overførslen krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension.

Stk. 5. Ved beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne til de i stk. 1 og 3 nævnte tjenestemænd følges reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål vedrørende kommunalreformen og reglerne udstedt i medfør heraf med de nødvendige tilpasninger som følge af tidspunktet for tjenestemændenes overgang til staten.

Stk. 6. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 5.

Stk. 7. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 3 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

Stk. 8. Mellem kommunerne og staten finder bestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse med de tilpasninger, som følger af disse ansættelsesforholds særlige karakter.

§ 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension bærer fra tidspunktet for overtagelsen af medarbejderne vederlagskrav og andre forpligtelser for de medarbejdere, der overtages efter §§ 8 og 9. Kommunerne bærer vederlagskrav og andre forpligtelser, der er optjent eller vedrører tiden før overtagelsesdagen, uanset om de på overtagelsesdagen er forfaldne til betaling.

Stk. 2. Der udarbejdes senest 3 måneder efter overtagelsen sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende alle vederlagskrav og andre forpligtelser omfattet af stk. 1 mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension og den enkelte kommune. Refusionsopgørelsen udarbejdes i overensstemmelse med normale regnskabsprincipper for periodeafgrænsning. Saldoen berigtiges kontant med tillæg af indskudsbevisrenten p.a. fra 3 måneder efter overtagelsen, til betaling sker.

Stk. 3. Den enkelte kommune friholder Arbejdsmarkedets Tillægspension for ethvert krav, som rettes mod Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 1 og 2, §§ 8 og 9 og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, af medarbejdere, som ikke tiltræder ansættelse hos Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 6

Årsregnskab og revision

§§ 11-12. (Ophævet)

Kapitel 7

Etableringen af Udbetaling Danmark

§ 13. Etableringen af Udbetaling Danmark varetages af en styregruppe i perioden indtil den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Styregruppen varetager bestyrelsens opgaver efter denne lov indtil den 1. oktober 2012.

Stk. 3. Udbetaling Danmark refunderer henholdsvis KL, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet for udgifter til udførelsen af opgaver, som er en del af etableringen og udføres i regi af Udbetaling Danmark.

§ 14. Styregruppen består af 2 medlemmer udpeget af KL, 1 medlem udpeget af Finansministeriet, 2 medlemmer udpeget af Social- og Integrationsministeriet, 1 medlem udpeget af Beskæftigelsesministeriet samt 2 medlemmer udpeget af Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvoraf det ene fungerer som formand.

Stk. 2. I perioden frem til den 1. oktober 2012 tegnes Udbetaling Danmark af den samlede styregruppe eller af 3 medlemmer af styregruppen i forening.

§ 15. (Ophævet)

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesregler

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 ledes Udbetaling Danmark først af en direktør fra den 1. november 2012.

§ 17. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 324 af 11. april 2012 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 2-7, 11-12 og 15 i lov om Udbetaling Danmark. )

§ 33. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. §§ 2-7, 11 og 12 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 1. oktober 2012. § 15 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 15. april 2012.


Lov nr. 326 af 11. april 2012 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 8, 9, 13 og 14. Lovændringen angår Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.)

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Lovens § 8 og § 26, stk. 8-10, træder i kraft den 15. april 2012.

Stk. 3-4. (Udeladt)

Social- og Integrationsministeriet, den 22. marts 2013

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Lone Larsen