Den fulde tekst
L 184
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 13/3 13
Fremsat skr 13/3 13
1.beh 4/4 13
Betænkning 16/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 28/5 13 Tillæg H
2.beh 28/5 13
Lovf som vedt 30/5 13
3.beh 30/5 13
Lov nr 620 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for den styrkelse af fusionskontrollen, som Folketinget vedtog i 2010. Styrkelsen skete ved at nedsætte de omsætningsgrænser, som er afgørende for, om en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Ressourcetrækket på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til behandling af de yderligere fusionsanmeldelser blev i perioden 2010-2012 finansieret gennem en midlertidig bevilling på 11 mio. kr. årligt fra globaliseringsreserven. Denne reserve udløb med udgangen af 2012, og med vedtagelsen af finansloven for 2013 var det forudsat, at opgaven med den udvidede fusionskontrol fremover skal gebyrfinansieres.
Ved en forenklet anmeldelse tages et gebyr på 50.000 kr. Ved forenklede anmeldelser skal der indgives færre oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen end ved en almindelig anmeldelse. For en almindelig anmeldelse tages et gebyr på 0,015 pct. af de fusionerede virksomheders samlede omsætning i Danmark, dog maksimalt 1,5 mio. kr. Et omsætningsbaseret gebyr ligger i naturlig forlængelse af de kriterier, der ligger til grund for fusionskontrollen, idet det netop er virksomhedernes omsætning, der afgør, om en fusion skal anmeldes.