Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32006L0123
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Autorisation
Kapitel 3 Konservering
Kapitel 4 Protokolpligt
Kapitel 5 Dispensation m.v.
Kapitel 6 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter1)

I medfør af § 10, stk. 2, § 49, stk. 1 og 3, § 52, stk. 2 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, og i medfør af § 30, stk. 1 og 4, § 70, § 70 a, § 71, stk. 2, § 73, stk. 7, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig konservering af alle vildtlevende arter af fugle, pattedyr, krybdyr og padder.

Stk. 2. Bestemmelserne omfatter også restaurering af allerede konserverede præparater.

§ 2. Bestemmelserne om konservering omfatter udstopning, skindlægning, garvning, frysetørring, PEG-behandling, paraffinering og anden tørkonservering, skelettering, herunder afkogning og macerering, væskekonservering og enhver anden form for bevarende behandling af døde dyr og dele af disse.

§ 3. Bestemmelserne om erhvervsmæssig konservering omfatter ikke

1) buntmager- og garverivirksomhed,

2) den konservering, der foretages på Statens Naturhistoriske Museum - Zoologisk Museum, Naturhistorisk Museum i Aarhus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Naturama med henblik på brug i de nævnte museers samlinger,

3) afkogning af jagttrofæer på en ejendom efter en jagt på ejendommen,

4) afsavning og montering af afkogte trofæer fra dyr, og

5) den konservering der foretages på børneinstitutioner, skoler og andre undervisningsinstitutioner til undervisnings- og formidlingsbrug.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, betragtes garvning, som udføres af en person eller en virksomhed, som er autoriseret efter reglerne i kapitel 2, som konservering.

Kapitel 2

Autorisation

§ 4. Erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, må kun foretages af personer eller virksomheder, der er autoriseret efter § 5.

§ 5. Autorisation meddeles af Naturstyrelsen.

Stk. 2. En virksomhed kan kun autoriseres, hvis det daglige konservatorarbejde ledes af en person, der

1) har erhvervet uddannelsesbevis fra Dansk Zoologisk Konservatorforening,

2) har gennemgået uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Konservatorskolen (Naturhistorisk linje) eller

3) har bevis for en tilsvarende anerkendt uddannelse i udlandet.

Stk. 3. Som vilkår for autorisation efter stk. 1 kan Naturstyrelsen kræve, at personen har bestået en prøve i arts- og lovkundskab. Udgiften hertil påhviler ansøgeren.

Stk. 4. Ved autorisationen tildeles virksomheden et autorisationsnummer.

§ 6. Ansøgning om autorisation indsendes til Naturstyrelsen med oplysning om virksomhedens ejerforhold og adresse, navn og adresse på den daglige leder samt dokumentation for dennes uddannelse.

Stk. 2. Når Naturstyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse, sender styrelsen hurtigst muligt en kvittering til ansøgeren med oplysning om den offentliggjorte frist for afgørelsen og muligheden for forlængelse af fristen én gang, jf. stk. 3 og 4, at ansøgningen ikke kan anses for imødekommet, selv om afgørelsen ikke er truffet og meddelt inden fristens udløb, jf. stk. 4, og klagemuligheder.

Stk. 3. Naturstyrelsen fastsætter og offentliggør sagsbehandlingsfrister for meddelelse af autorisation efter § 5. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 4. Fristen i stk. 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 3.

Stk. 5. Hvis Naturstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 3 og 4, betyder det ikke, at ansøgeren kan anse ansøgningen for imødekommet.

§ 7. Ændring i en autoriseret konservatorvirksomheds daglige ledelse medfører, at autorisationen bortfalder. Naturstyrelsen skal snarest muligt underrettes om ændringen.

Stk. 2. Ændring i en autoriseret konservatorvirksomheds ejerforhold eller adresse skal meddeles til Naturstyrelsen senest samtidig med, at ændringen finder sted.

Oplysningspligt

§ 8. En konservator betragtes som en tjenesteudbyder. Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende konservatoren til erhvervsmæssig konservering af dyr.

Stk. 2. Konservator skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger til Naturstyrelsen eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

Kapitel 3

Konservering

§ 9. Der er forbud mod erhvervsmæssig konservering af dyr af arter, som er nævnt i bilag 5 i bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, hvis dyret stammer fra den danske natur.

Stk. 2. Dyr, der ikke er omfattet af stk. 1, men i øvrigt er omfattet af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, må konserveres erhvervsmæssigt, hvis de ikke er nedlagt eller taget i strid med lovgivningen i det land, hvor de stammer fra.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for dele og produkter af de pågældende arter, herunder æg, skeletdele og skind, der kan identificeres som stammende fra de pågældende arter.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2, jf. stk. 3, gælder ikke

1) restaurering af præparater, der er lovligt konserveret,

2) konservering af lagervarer, råvarer m.v., der er lovligt erhvervet af konservatorvirksomheden før 1. april 2013, og

3) konservering af individer af arter, for hvilke der foreligger bevis for opdræt i fangenskab eller dispensation til konservering i medfør af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

§ 10. Når en person eller en virksomhed, der er autoriseret efter § 5, modtager et individ til konservering, skal dets oprindelse og dødsårsag snarest muligt søges konstateret.

Stk. 2. Individet skal afvises, hvis det ved modtagelsen konstateres:

1) at det tilhører en af de arter, som er omfattet af forbud mod konservering efter § 9, stk. 1, jf. stk. 3, og ikke er omfattet af undtagelserne i § 9, stk. 4,

2) at det tilhører en af de arter, der er omfattet af § 9, stk. 2, jf. stk. 3, men er nedlagt eller taget i strid med lovgivningen i det land, hvor det stammer fra, eller

3) at et individ, der ikke har sin oprindelse i Danmark, er ulovligt udført fra oprindelseslandet og/eller ulovligt indført her til landet.

Stk. 3. I stedet for at afvise individet kan virksomheden indføre det i protokollen, jf. § 11, og snarest muligt herefter sende eller overdrage det til Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturessourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Kapitel 4

Protokolpligt

§ 11. Autoriserede konservatorvirksomheder skal føre protokol over, hvad de modtager og afhænder af individer, samt af dele og produkter, herunder æg, skeletdele og skind, der kan identificeres som stammende fra sådanne individer.

Stk. 2. Protokolpligten omfatter ikke

1) fugle, for hvilke der er fastsat jagttid,

2) pattedyr, for hvilke der er fastsat jagttid,

3) muldvarpe, studsmus og ægte mus, bortset fra brandmus, og

4) individer af arter omfattet af § 9, stk. 2, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, men som er omfattet af jagttid i det land, hvor de stammer fra, bortset fra arter omfattet af bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

Stk. 3. Ved autorisation af en konservatorvirksomhed efter § 5 skal virksomheden snarest indføre alle protokolpligtige effekter, som virksomheden, dens ejer og dens daglige leder måtte være i besiddelse af i protokollen.

Stk. 4. Hvis jagttiden i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning ophæves på en art, der er naturligt forekommende i den danske natur, skal virksomheden indføre eventuelle lagre af den pågældende art i protokollen inden 3 måneder efter ophævelsens ikrafttræden.

§ 12. Protokollen med tilhørende genpartspapir rekvireres fra Naturstyrelsen mod betaling af dagsprisen. Inden udlevering forsynes protokollen med styrelsens autorisationspåtegning.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan gøre protokollen elektronisk.

§ 13. I protokollen skal virksomheden i de dertil indrettede rubrikker indføre følgende oplysninger om de modtagne effekter

1) registreringsnummer,

2) art,

3) dødsårsag (oplyst, umiddelbart konstateret eller eventuelt endelig fastslået),

4) lokalitet og dato for fund, eventuelt anden oprindelse og løbenummer fra indførelsestilladelse,

5) modtagelses- og udleveringsdato,

6) leverandørens navn, adresse og telefonnummer,

7) modtagerens navn, adresse og telefonnummer og

8) eventuelle bemærkninger, herunder oplysning om effekternes registreringsnummer hos leverandøren og numre på CITES-certifikater.

Stk. 2. Indførelse i protokollen skal ske ved modtagelsen af de protokolpligtige effekter.

Stk. 3. Arter, der har et entydigt dansk navn, indføres med det danske eller latinske navn. Arter, der ikke har et entydigt dansk navn, indføres med det latinske navn.

§ 14. Protokolpligtige effekter skal af virksomheden ved modtagelsen forsynes med det registreringsnummer, der er anført i protokollen og skal følge det under den videre forarbejdning og opbevaring. De færdige præparater skal på en holdbar måde forsynes med nummeret.

Stk. 2. Den nummerering, som er nævnt i stk. 1, skal ske med mærker, der er autoriseret af Naturstyrelsen. Mærkerne rekvireres fra styrelsen mod betaling af dagsprisen.

§ 15. Hvis Naturstyrelsen forlanger den originale protokol udleveret eller tilsendt, skal styrelsen samtidig vederlagsfrit overdrage eller sende virksomheden en ny autoriseret protokol.

Kapitel 5

Dispensation m.v.

§ 16. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i § 4, § 5, stk. 2, § 9, stk. 1, og § 11, stk. 1.

§ 17. Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 19. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den,

1) der overtræder § 4 eller § 9, stk. 1-3, eller

2) undlader at opfylde forpligtelserne efter § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 8, stk. 2 og 3, § 10, § 11, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3 og 4, § 13 og § 14 eller

3) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, og § 1, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre fradømmelse af retten til at udøve erhvervsmæssig konservatorvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

§ 20. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 925 af 8. november 1994 om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter ophæves.

Stk. 3. Autorisationer, tilladelser m.v., der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil de afløses af autorisationer, tilladelser m.v. i medfør af denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den 19. marts 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, s. 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) EF-Tidende 1992, nr. L 206, s. 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 s. 368.