Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Uddannelsens formål
Kapitel 2 Uddannelsens mål
Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse
Kapitel 4 Uddannelsens varighed
Kapitel 5 Adgang og bevisopnåelse
Kapitel 6 Eksamen og eksamensbeviser
Kapitel 7 Underviseres kvalifikationer
Kapitel 8 Andre regler
Kapitel 9 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Beskrivelse af indholdet i erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

I medfør af § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål

§ 1. Formålet med erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus er at kvalificere eleven til at kunne tage hyre på et fiskefartøj, jf. gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

Stk. 2. Uddannelsen til erhvervsfisker skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (”Training and Certification of Fishing Vessel Personnel”).

Kapitel 2

Uddannelsens mål

§ 2. Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus er indplaceret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 2. Uddannelsen skal udvikle eleven med fokus på viden om sikkerhed.

§ 3. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer som eleven skal opnå i uddannelsen.

Stk. 2. Læringsmål for viden er, at eleven med gennemført sikkerhedskursus har

1) viden om det redningsmateriel, der er om bord på et fiskefartøj,

2) viden om søulykker og søredning,

3) grundlæggende viden om brand og brandbekæmpelse,

4) viden om arbejdssikkerheden om bord på et fiskefartøj,

5) viden om de lovmæssige forhold vedrørende fiskerierhvervet og

6) grundlæggende viden om førstehjælp.

Stk. 3. Læringsmål for færdigheder er, at eleven med gennemført sikkerhedskursus kan

1) anvende normalt ombordværende søredningsudstyr,

2) medvirke ved eftersyn og vedligeholdelse af personlige redningsmidler og

3) medvirke ved bekæmpelse af brande med forskellige slukningsmidler.

Stk. 4. Læringsmål for kompetencer er, at eleven med gennemført sikkerhedskursus kan

1) deltage i sikkerhedsarbejde om bord på et fiskefartøj,

2) yde livreddende førstehjælp ved forekommende ulykker og pludselige sygdomme og

3) har en bevidst ansvarlig adfærd og omgang med brandfarlige stoffer og materialer og er klar over betydningen af brandforebyggende foranstaltninger om bord.

Stk. 5. Eleven skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW-F konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende grundlæggende søsikkerhed, jf. STCW-F konventionens reglement III/1.

Kapitel 3

Uddannelsens tilrettelæggelse

§ 4. Uddannelsen tilrettelægges, så der etableres sammenhæng mellem uddannelsens teori og efterfølgende praktik.

Stk. 2. Varierende undervisningsformer skal understøtte kursusdeltagerens udvikling af selvstændighed og samarbejdsevne.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger uddannelsen, således at den opfylder de i stk. 1-2 nævnte krav, det i bilag 1 angivne indhold samt kravene i STCW-F konventionen.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsen som helhed, herunder for eventuel udlagt undervisning.

Kapitel 4

Uddannelsens varighed

§ 5. Uddannelsen er normeret til 3 uger, svarende til 4,5 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Kapitel 5

Adgang og bevisopnåelse

§ 6. Uddannelsesinstitutionen optager elever på erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus og sikrer, at de opfylder adgangskravene.

Stk. 2. Adgang til erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus forudsætter, at ansøgeren

1) er i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og

2) er fyldt 16 år.

Kapitel 6

Eksamen og eksamensbeviser

§ 7. Bedømmelser behandles efter gældende bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udsteder kursusbevis, når eleven har gennemført kurset.

Kapitel 7

Underviseres kvalifikationer

§ 8. Underviserne skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence, dokumenteret teoretisk, faglig og professionsmæssig kompetence.

Stk. 2. Nye undervisere skal inden for de første 3 ansættelsesår gennemføre relevant pædagogisk voksenunderviseruddannelse svarende til 30 ECTS-point, der kan opnås ved en kombination af teoretisk undervisning og opfølgning på egen uddannelsesinstitution.

Kapitel 8

Andre regler

§ 9. Uddannelsesinstitutionernes afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte af den, som afgørelsen angår, jf. gældende bekendtgørelse om klager inden for lov om maritime uddannelser. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, som videresender klagen til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ledsaget af en udtalelse. Uddannelsesinstitutionen skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 3. De af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 16. april 2013

Inge Mærkedahl

/ Sune Rahn


Bilag 1

Beskrivelse af indholdet i erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

Fagemne: Søsikkerhed

Kursusdeltageren har gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning fået en viden om søsikkerhed og redningsmidlers praktiske brug og vedligeholdelse samt en viden om søredningstjenestens organisation og helikopterredning, således at vedkommende kan deltage i sikkerhedsarbejdet om bord på et fiskefartøj.

Prøvekrav: Intern prøve

Centrale temaer:

1. Redningsmidler og –udstyr – korrekt anvendelse af personlige redningsmidler herunder helikoptersele, udsætning af redningsbåd og –flåde, samt mand-over-bord både, anvendelse af redningsdragt, redningskrans, færdigheder i at vende en kæntret flåde, samt vedligeholdelsesopgaver på personlige redningsmidler.

2. Sikkerhedsruller – alarmsignaler, opbygning og anvendelse af mønstringsruller, herunder korrekt optræden i forbindelse med rullerne.

3. Nødsignalmateriel – nødradioer og EPIRB og SART, nødbøjer samt anvendelse af pyroteknisk nødsignalmateriel og GMDSS-systemet.

Fagemne: Arbejdsmiljø og ergonomi

Kursusdeltageren skal gennem undervisningen i arbejdsmiljø og ergonomi opnå kvalifikationer omkring sikkerhedsrisici, således at vedkommende er i stand til at udføre arbejdet om bord på et fiskeskib på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, samt have fået opbygget en holdning til arbejdsmiljø og –sikkerhed, så vedkommende er blevet bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Endelig skal kursusdeltageren gennem undervisningen opnå kendskab til, hvilke fysiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde, således at vedkommende kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

Prøvekrav: Intern prøve

Centrale temaer:

1. Relevante regler samt forebyggende sikkerhedsarbejde – love og regler af betydning for egen og andres sikkerhed, metoder til forebyggelse af ulykker om bord på fiskeskibe, arten og anvendelsen af personlige værnemidler.

2. Faremomenter under udsætning og optagning af fiskegrej – vejr og strømforhold, grejets beskaffenhed, belysningsforhold, kommunikationsforhold samt klargøring.

3. Faremomenter under lastning og losning - forholdsregler ved isning af fisk, fryselaster samt issneglen¸ certificering af laste- og lossegrej samt forholdsregler ved udvikling af svovlbrinte.

4. Faremomenter under fortøjning – forholdsregler ved klargøring af fortøjningsgrej, brug af korrekt fortøjningsgrej samt vedligeholdelse af grejet, arbejds- og brudbelastning for trosser og wire, risikozoner.

5. Arbejdsmiljø om bord på fiskeskibe – korrekt løfteteknik, metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder at medvirke ved arbejdspladsvurdering (APV).

6. Ergonomi – forskellige arbejdsstillingers belastning af kroppen, hensigtsmæssig løfte-, bære-, skubbe-, og trækketeknikker, relevante hjælpemidler i forskellige situationer i forhold til skibets indretning og arbejdets organisering.

Fagemne: Fiskerimetoder

Kursusdeltageren skal gennem undervisningen i fiskerimetoder opnå såvel teoretiske som praktiske kvalifikationer vedr. arbejdsprocesser, faremomenter og risikozoner, som er nødvendige for at arbejde på moderne trawl-, vod-, og garnkuttere samt inden for vagthold på fiskeskibe.

Prøvekrav: Intern prøve

Centrale temaer:

1. Trawl – udfiring og indhaling af trawlskovle, trawlets udsætning og indhaling, placering af wirer, blokke og sjækler.

2. Vod – udsætning af snorrevodstov og vod, indhaling af vod, risiko ved overbelastning af tov samt udsætning af bøjer, bøjeankre og –liner.

3. Garn – udsætning og haling af garn.

4. Sikkerhed og vagthold – risikozoner under arbejdsprocesser, sikkerhedsiagttagelser under firing og hivning af anker, grundprincipperne for vagthold på fiskeskibe.

Fagemne: Fiskerierhvervets organisatoriske forhold

Kursusdeltageren skal gennem undervisningen opnå kvalifikationer indenfor fiskerierhvervets forhold, herunder berøring med myndigheder og øvrige institutioner, som er nødvendige for at fungere som erhvervsfisker. Endvidere skal kursusdeltageren opnå kendskab til fiskeriuddannelserne samt pligter og rettigheder indenfor rammerne af sømandsloven.

Prøvekrav: Intern prøve

Centrale temaer:

1. Fiskeriuddannelserne – fremtidige uddannelsesmuligheder indenfor fiskeri- og søfartsrelaterede erhverv, erhvervsfisker- og fiskeskipperuddannelserne.

2. Søfartssociale forhold – søfartssociale og sundhedsmæssige regler, pligter og rettigheder i medfør af sømandsloven, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samt havnesikkerhedsudvalgene.

Fagemne: Førstehjælp og sygdomsbehandleruddannelse

Kursusdeltageren skal gennem undervisningen kvalificere sig til at kunne yde livreddende førstehjælp ved forekommende ulykker og pludselige sygdomme på en sådan måde, at syge eller tilskadekomne holdes i live/genoplives, indtil mere kvalificeret hjælp når frem.

Kursusdeltageren skal endvidere ved gennemførelse af sygdomsbehandleruddannelsen kvalificere sig til at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i skibe, der skal være forsynet med medicinkiste kategori C.

Prøvekrav: Gennemført uddannelse til sygdomsbehandler til medicinkiste kategori C, jf. gældende kvalifikationskrav.

Fagemne: Brandbekæmpelse

Kursusdeltageren skal gennem undervisningen opnå kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand om bord i fiskeskibe, således at vedkommende opnår en bevidst ansvarlig adfærd og omgang med brandfarlige stoffer og materialer og er klar over betydningen af brandforebyggende foranstaltninger om bord. Endelig skal kursusdeltageren kunne anvende transportable brandslukkere, have kendskab til brandslukningsudstyr på skibe samt opnå forståelse for fiskeskibes brandruller, således at vedkommende kan indgå som en del af brandberedskabet om bord.

Prøvekrav: Intern prøve

Centrale temaer:

1. Forebyggelse af brand og brandslukning i skibe - egnede transportable brandslukkere til slukning af forskellige former for brande og deres risici, varslings- og brandslukningsanlæg på fiskeskibe.

2. Forholdsregler, brandsikring og brandruller - forholdsregler ved opdagelse af brand, adfærd ved undvigelse af brandområde, brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde, formålet med brandruller og retningslinjer for afholdelse af brandmanøvrer.

3. Evakuering – kendskab til evakuering i forbindelse med brand.

4. Håndtering og vedligeholdelse af slukningsmidler – slukningsmidlers rutinemæssige vedligeholdelse, konstruktive og forebyggende foranstaltninger til undgåelse af brande samt udlægning og afrigning af brandslanger.