Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Hold af rovfugle og ugler
Kapitel 3 Andre fuglearter
Kapitel 4 Dispensationer, tilladelser m.v.
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1, samt hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2:
Bilag 2 Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2.
Bilag 3 Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Naturstyrelsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6:
Bilag 4 Arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 72, § 73, stk. 7, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter:

1) en eller flere rovfugle eller ugler,

2) en eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3,

3) tilsammen 5 eller flere fugle af alle arter, der er naturligt forekommende i den danske natur eller

4) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 4.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke zoologiske haver, der modtager statstilskud, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg, eller er offentligt ejede.

§ 2. En fugl anses for opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

Kapitel 2

Hold af rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som fremgår af bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 2. Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der fremgår af bilag 1 eller 2, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 3. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbuddet i stk. 1.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

§ 5. Dispensation efter § 3, stk. 3, kan meddeles, hvis Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, jf. § 2.

Stk. 2. Tilladelse efter § 4, stk. 1, forudsætter, at Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Stk. 3. I dispensationer efter § 3, stk. 3, og i tilladelser efter § 4, stk. 1, stiller Naturstyrelsen vilkår, herunder om

1) at samtlige fugle skal være mærkede,

2) at der udtages prøve af samtlige fugle, og

3) at Naturstyrelsen til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til den eller de ejendomme, hvor fuglene holdes, med henblik på kontrol af at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4. Naturstyrelsen bestemmer, hvordan mærkning skal foretages, og hvordan prøver skal udtages og opbevares.

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6. Hold af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt, hvis

1) fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,

2) holdet anmeldes til Naturstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og

3) ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet.

Stk. 2. Fortegnelsen, jf. stk. 1, nr. 3, skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Kapitel 4

Dispensationer, tilladelser m.v.

§ 7. Ansøgning om dispensation efter §§ 3 eller 6 eller tilladelse efter § 4 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Naturstyrelsen.

Stk. 2. Dispensation eller tilladelse gives til en person eller en virksomhed.

§ 8. Den person eller virksomhed, der har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, skal underrette Naturstyrelsen, hvis vilkårene i en dispensation eller tilladelse ikke længere opfyldes, eller hvis der sker ændringer af en virksomheds CVR-nummer eller ejerforhold.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelser og dispensationer, hvis vilkårene i en dispensation eller en tilladelse overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 9. Naturstyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med fugle i et fuglehold, hvis en person dør eller en virksomhed ophører, som har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, eller hvis fugleholdet af andre grunde ikke længere er lovligt.

§ 10. Naturstyrelsen opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med mærkning og prøver, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Gebyret udgør 340 kr.

§ 11. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes.

§ 12. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4 og § 6,

2) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen,

3) i strid med § 8 undlader at underrette Naturstyrelsen om, at vilkår i en dispensation efter § 3 eller en tilladelse efter § 4 ikke længere opfyldes, eller

4) undlader i strid med § 15, stk. 4, at underrette Naturstyrelsen om opdræt af hybrider.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009 og § 1, stk. 1, og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Naturstyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994 om hold af fugle i fangeskab ophæves.

Stk. 3. Dispensationer og tilladelser, der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil dispensationen eller tilladelsen ophører eller afløses af dispensation eller tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Uanset § 3, stk. 3, kan personer eller virksomheder, der den 1. april 2013 opdrætter hybrider, fortsætte hermed, indtil opdrættet ophører, tilladelsen til fuglehold ophører, eller virksomheden, der ejer fugleholdet, ophører. Naturstyrelsen skal senest den 1. oktober 2013 underrettes om eksisterende hold af hybrider. Naturstyrelsen skal underrettes om ophør med opdræt af hybrider.

Miljøministeriet, den 19. marts 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen


Bilag 1

Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1, samt hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2:

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Duehøg (Accipiter gentilis)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Høgeugle (Surnia ulula)

Høgeørn (Hieraaetus fasciatus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kirkeugle (Athene noctua)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

Lille tårnfalk (Falco naumanni)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Musvåge (Buteo buteo)

Natugle (Strix aluco)

Perleugle (Aegolius funereus)

Rød glente (Milvus milvus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Skovhornugle (Asio otus)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Slørugle (Tyto alba)

Sneugle (Bubo scandiaca)

Sort glente (Milvus migrans)

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Spurveugle (Glaucidium passerinum)

Steppehøg (Circus macrourus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor skrigeørn (Aquila clanga)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Ørnevåge (Buteo rufinus)


Bilag 2

Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2.

Berberfalk (Falco pelegrinoides)

Dværghornugle (Otus scops)

Eleonorafalk (Falco eleonorae)

Gåsegrib (Gyps fulvus)

Hvidhovedet havørn (Haliaeetus leucocephalus)

Kejserørn (Aquila heliaca)

Laggerfalk (Falco jugger)

Lammegrib (Gypaetus barbatus)

Lannerfalk (Falco biarmicus)

Lapugle (Strix nebulosa)

Rovørn (Aquila rapax)

Slagfalk (Falco cherrug)

Slagugle (Strix uralensis)

Steppeørn (Aquila nipalensis)


Bilag 3

Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Naturstyrelsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6:

Alk (Alca torda)

Almindelig skråpe (Puffinus puffinus)

Bjergand (Aythya marila)

Blisgås (Anser albifrons)

Blåhals (Luscinia svecica)

Bramgås (Branta leucopsis)

Brushane (Philomachus pugnax)

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Dværgmåge (Larus minutus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Fjordterne (Sterna hirundo)

Stor flamingo (Phoenicopterus)

Fyrremejse (Poecile montana)

Gulhovedet gul vipstjert (Motacilla flava flavissima)

Gulirisk (Serinus serinus)

Havterne (Sterna paradisaea)

Hedelærke (Lullula arborea)

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Hortulan (Emberiza hortulana)

Hvinand (Bucephala clangula)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Isfugl (Alcedo atthis)

Islom (Gavia immer)

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Lille flagspætte (Dendrocopos minor)

Lille fluesnapper (Ficedula parva)

Lille skråpe (Puffinus baroli)

Lille stormsvale (Hydrobates pelagicus)

Lomvie (Uria aalge)

Markpiber (Anthus campestris)

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Odinshane (Phalaropus lobatus)

Pibeand (Anas penelope)

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Plettet rørvagtel (Porzana porzana)

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Ride (Rissa tridactyla)

Rovterne (Sterna caspia)

Rødhalset gås (Branta ruficollis)

Rødrygget tornskade (Lanius collurio)

Rødstrubet lom (Gavia stellata)

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nolitica)

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Savisanger (Locustella luscinioides)

Silkehejre (Egretta garzetta)

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Skestork (Platalea leucorodia)

Skærpiber (Anthus petrosus)

Spidsand (Anas acuta)

Splitterne (Sterna sandvicensis)

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Sortspætte (Dryocopus martius)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquatus)

Sortstrubet lom (Gavia arctica)

Sortterne (Chlidonias niger)

Stenvender (Arenaria interpres)

Stor skallesluger (Mergus merganser)

Stor stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)

Stor tornskade (Lanius excubitor)

Svaleklire (Tringa ochropus)

Sølvhejre (Ardea alba)

Tejst (Cepphus grylle)

Tinksmed (Tringa glareola)

Turteldue (Streptopelia turtur)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Vagtel (Coturnix coturnix)

Vandstær (Cinclus cinclus)


Bilag 4

Arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter:

Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Grønirisk (Carduelis chloris)

Grønsisken (Carduelis spinus)

Gråsisken (Carduelis flammea)

Knarand (Anas strepera)

Knopsvane (Cygnus olor)

Knortegås (Branta bernicla)

Rødhovedet and (Netta rufina)

Skægmejse (Panurus biarmicus)

Stillits (Carduelis carduelis)