Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forældremyndighed og samvær m.v.

 

I medfør af § 17, stk. 4, og § 31 i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Forældremyndighed

Anmeldelse til statsamtet af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 1. Anmeldelse til statsamtet af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, skal ske skriftligt på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske senest 2 måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet blanketten, og skal være vedlagt dokumentation for faderskabet samt eventuel tidligere aftale eller afgørelse om forældremyndighed. Anmeldelse er sket, når statsamtet har modtaget blanketten i underskrevet og dateret stand.

Stk. 3. Statsamtet påtegner blanketten om modtagelsen af anmeldelsen og sender en kopi med statsamtets påtegning til forældrene.

Stk. 4. Anmeldelse af en tidsbegrænset eller i øvrigt betinget aftale om fælles forældremyndighed kan ikke ske.

Statsamtets godkendelse af aftaler om forældremyndighed

§ 2. Anmoder forældrene statsamtet om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, og er de enige om, hvem der skal have forældremyndigheden alene, indkalder statsamtet dem til et møde. På mødet vejleder statsamtet dem om aftalens retsvirkninger.

Stk. 2. Sammen med anmodningen vedlægges:

1) dåbs- eller navneattest for barnet, eller

2) fødselsattest, hvis barnet er unavngivet, eller

3) fødsels- og navneattest udstedt af personregisterføreren, hvis barnet er navngivet til personregistret i de sønderjyske landsdele, samt

4) eventuel aftale eller afgørelse om forældremyndighed, eller

5) eventuel omsorgs- og ansvarserklæring.

Stk. 3. Er forældrene uenige om forældremyndigheden, henvises de til at søge spørgsmålet afgjort af retten.

§ 3. Ved anmodning om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed til den anden af forældrene eller til andre, jf. lovens § 11, indkalder statsamtet parterne til møde og vejleder dem om aftalens retsvirkninger.

Stk. 2. Sammen med anmodningen vedlægges de dokumenter, der er nævnt i § 2, stk. 2. Skal forældremyndigheden tillægges et ægtepar i forening, vedlægges også kopi af deres vielsesattest. Det skal i anmodningen oplyses, om der skal ydes vederlag ved overførsel af forældremyndigheden.

Stk. 3. Det møde, som er nævnt i stk. 1, kan tidligst afholdes 3 måneder efter barnets fødsel.

Stk. 4. Statsamtet kan med parternes samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem og barnet.

§ 4. Ydes der ved overførsel af forældremyndigheden vederlag, afgør statsamtet, om vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog værgemålslovens § 35 og værgemålsbekendtgørelsens §§ 34-35, og underretter i så fald forvaltningsafdelingen herom.

Stk. 2. Ydes der vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til indehaveren af forældremyndigheden, kan aftalen ikke godkendes.

§ 5. Skal der før afgørelse efter lovens § 11 indhentes erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, skal statsamtet vejlede den pågældende om muligheden for at få overført forældremyndigheden efter lovens §§ 12 og 13.

Stk. 2. Statsamtets afgørelse om indsigelse fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, mod overførsel af forældremyndighed efter lovens § 11 kan påklages til Civilretsdirektoratet. Agter statsamtet trods indsigelsen at godkende aftalen, og påklages statsamtets afgørelse til Civilretsdirektoratet, kan aftalen ikke godkendes, før direktoratet har truffet afgørelse.

§ 6. Parterne indkaldes til at møde samtidigt til de møder, der er omtalt i §§ 2 og 3. De kan dog indkaldes særskilt, navnlig hvis en af dem bor langt fra det statsamt, der behandler sagen. I så fald holdes mødet i statsamtet på det sted, hvor den pågældende bor eller opholder sig. Opholder en af parterne sig i udlandet, kan møde ske for den danske repræsentation på det sted, hvor den pågældende opholder sig eller kan give møde.

§ 7. Udebliver begge parter fra det møde, der er nævnt i § 3, anses anmodningen for bortfaldet. Ved udeblivelse i øvrigt indkaldes parterne på ny, medmindre det konstateres, at anmodningen er bortfaldet. Udebliver parterne eller en af disse efter den anden indkaldelse, anses anmodningen for bortfaldet. Er der ansøgt om fri proces til en sag om ophør af fælles forældremyndighed, fortsættes behandlingen af denne ansøgning.

§ 8. Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. lovens § 14, skal statsamtet spørge skifteretten, om afdøde efter lovens § 15 har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.

Stk. 2. Statsamtet kan med ansøgeres samtykke anmode kommunen om en udtalelse om dem. Statsamtet kan endvidere med samtykke fra en eventuel indehaver af forældremyndigheden anmode om en udtalelse om barnet.

Stk. 3. Skal statsamtet indhente erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, vejleder statsamtet den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter lovens § 13, stk. 3, og § 14.

Anmeldelse til retten af aftaler om fælles forældremyndighed

§ 9. Sker anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed til retten, jf. lovens § 6, 3. pkt., udarbejder retten en udskrift om anmeldelsen. Anmeldelse skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 10. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, der ydes i sager om forældremyndighed og samvær af statsamtets sagsbehandlere eller af andre, med hvem statsamtet har indgået aftale om at yde rådgivning eller konfliktmægling efter lovens § 28. Reglerne finder også anvendelse på rådgivning og konfliktmægling, der ydes i sager om fri proces til en sag om forældremyndighed.

§ 11. Statsamtet kan undlade at tilbyde rådgivning eller konfliktmægling, hvis dette i det konkrete tilfælde findes unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.

Stk. 2. Rådgivning eller konfliktmægling skal ikke tilbydes i sager om midlertidig forældremyndighed eller samvær.

§ 12. Statsamtet kan fastsætte en frist for accept af tilbud om rådgivning eller konfliktmægling.

§ 13. Forældrene og barnet skal samtidig med fremsættelse af tilbud om rådgivning orienteres om indholdet af § 15.

Stk. 2. Rådgivning er ikke betinget af, at begge forældre deltager. Indkaldelse til rådgivning skal ske, blot en af forældrene eller barnet vil deltage. Statsamtet kan afslå rådgivning med den, der udebliver fra et møde om rådgivning.

Stk. 3. Statsamtet tilrettelægger rådgivningen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsamtets behandling af en sag om forældremyndighed eller samvær sættes i bero, indtil rådgivningen er afsluttet. Statsamtet kan dog træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller samvær.

§ 14. Statsamtet tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang. Forældrene skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om § 15, stk. 1.

§ 15. Der må ikke til brug for statsamtets afgørelse af en sag om samvær, forældremyndighed eller fri proces indhentes oplysninger, som forældrene eller barnet har givet under rådgivning eller konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af rådgiveren eller mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til forældrene eller barnet.

Stk. 2. Hvis forældrene eller barnet giver samtykke til, at oplysninger om den pågældende indhentes eller videregives fra rådgivningen, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 3. Forældrene kan anmode statsamtets sagsbehandler om at deltage i rådgivningen. Hvis sagsbehandleren deltager, gælder stk. 1 ikke.

Stk. 4. Statsamtet kan vejlede forældrene om muligheden for at aftale, at der på baggrund af rådgivningen udarbejdes en sagkyndig vurdering eller erklæring til brug for sagens videre behandling.

Kapitel 3

Kompetence

International kompetence i sager om forældremyndighed og samvær m.v.

§ 16. Et statsamt i Danmark kan behandle en sag om forældremyndighed, hvis

1) en af parterne har bopæl i Danmark,

2) begge parter har dansk statsborgerret, eller

3) en af parterne har dansk statsborgerret, og det godtgøres, at den pågældende på grund af sin statsborgerret ikke vil kunne få behandlet en sag om forældremyndighed over barnet i det land, hvor den pågældende har bopæl.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan et statsamt i Danmark behandle en sag om ophør af fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, hvis parterne ikke er gift med hinanden og bor på Færøerne.

§ 17. Et statsamt i Danmark kan behandle en sag om samvær, hvis

1) barnet bor i Danmark,

2) en sag om forældremyndigheden over barnet behandles i Danmark, eller

3) parterne er enige herom.

§ 18. Et statsamt kan endvidere behandle en sag om forældremyndighed eller samvær, hvis

1) en sag om separation eller skilsmisse behandles i Danmark,

2) begge ægtefæller har statsborgerret og sædvanligt opholdssted i de nordiske lande,

3) barnet er ægtefællernes fælles barn, og

4) barnet har sit sædvanlige opholdssted i Danmark, eller

a) barnet har sit sædvanlige opholdssted i et af de andre nordiske lande,

b) mindst en af ægtefællerne har forældremyndigheden over barnet,

c) ægtefællerne har accepteret, at sagen behandles i Danmark, og

d) det er bedst for barnet, at sagen behandles i Danmark.

§ 19. Hvis en sag om forældremyndighed eller samvær kan behandles af et statsamt i Danmark efter §§ 16-18, indgives ansøgningen til det statsamt, der er nævnt i §§ 20-21 og 25.

Stk. 2. Hvis intet statsamtet kan behandle sagen efter §§ 20-21 og 25, indgives ansøgningen til Civilretsdirektoratet, der bestemmer, hvilket statsamt der skal behandle den.

Stedlig kompetence i sager om forældremyndighed

§ 20. Ansøgning om forældremyndighed, herunder midlertidig forældremyndighed, indgives til statsamtet på det sted, hvor barnet bor.

Stk. 2. Hvis forældrene er enige herom, kan ansøgningen uanset bestemmelsen i stk. 1 indgives til et andet statsamt.

Stk. 3. Det statsamt, som efter stk. 1 og 2 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen overføres til et andet statsamt, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 21. Anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 6, over et ufødt barn indgives til statsamtet på det sted, hvor moderen bor eller opholder sig.

Stk. 2. Ansøgning efter lovens § 9 indgives til statsamtet på det sted, hvor en af parterne bor, hvis barnet ikke bor i Danmark.

Stk. 3. Ansøgning efter lovens § 11 og § 14 indgives til Københavns Overpræsidium, hvis barnet ikke bor i Danmark.

§ 22. Hvis en sag om forældremyndighed er indbragt for retten, indgives anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed samt anmodning om ophør af fælles forældremyndighed eller om overførsel af forældremyndighed til den ret, der behandler sagen.

§ 23. Det statsamt, der behandler sagen, kan bestemme, at samtale med barnet efter lovens § 29 skal afholdes af statsamtet på det sted, hvor barnet bor.

Stedlig kompetence i sager om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 24. Det statsamt, der behandler en sag som nævnt i § 10, tager stilling til rådgivning og konfliktmægling, herunder om der skal fremsættes tilbud herom.

Stk. 2. Skal der efter lovens § 29 finde en samtale sted med barnet, skal barnet tilbydes rådgivning i forbindelse med samtalen.

Stk. 3. Skønner statsamtet, at der er særligt behov herfor, kan der tilbydes rådgivning eller konfliktmægling, selvom der ikke er uenighed om forældremyndighed eller samvær.

Stk. 4. Anmodning om rådgivning eller konfliktmægling, selvom der ikke verserer en sag om forældremyndighed eller samvær, rettes til statsamtet på det sted, hvor barnet eller en af forældrene bor. Hvis forældrene er enige herom, kan anmodningen rettes til et andet statsamt.

Stedlig kompetence i sager om samvær m.v.

§ 25. §§ 20 og 23 finder tilsvarende anvendelse på sager om fastsættelse eller ændring af samvær, herunder midlertidigt samvær. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse på sager om anden kontakt med barnet, jf. lovens § 18, og om fratagelse af orienteringsretten, jf. lovens § 19.

§ 26. Er der fælles forældremyndighed, skal det fremgå af en afgørelse om samvær, at den af forældrene, der har barnet boende, kan anmode fogedretten om bistand til at kræve barnet tilbage efter udøvelsen af samværet.

§ 27. Statsamtet skal sikre, at der er mulighed for overvåget samvær, når det i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Forældrene skal ikke betale for overvågningen.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995 om forældremyndighed og samvær ophæves.

§ 29. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 24. oktober 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer