Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 40 indsættes:

»§ 41. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om Statens Administrations administration af den uddannelsessøgendes tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte, jf. kapitel 7, samt stats-, studie- og slutlån, jf. kapitel 8, og kan bestemme, at Statens Administration kan træffe afgørelse om en støttemodtagers tilbagebetaling af uddannelsesstøtte.«

2. I § 42 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Styrelsen kan, indtil 6 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen, jf. stk. 2, 1. pkt., når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 43, stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

4. § 46 affattes således:

»§ 46. Afgørelser truffet af styrelsen om grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende og om en støttemodtagers tilbagebetaling af uddannelsesstøtte kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. dog § 45, stk. 1, og § 46 h. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klage over styrelsens afgørelser efter afsnit I sendes til den uddannelsessøgendes uddannelsesinstitution. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dog bestemme, at klager inden for særlige områder sendes direkte til styrelsen.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Statens Administration, jf. § 41, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Afgørelser truffet af styrelsen og af Statens Administration efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan ikke påklages til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.«

5. I § 46 h, 2. pkt., ændres »Uddannelsesstøtten« til: »Statens Uddannelsesstøtteordninger«, og »§ 46, stk. 2 og 3« ændres til: »lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger«.

§ 2

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. § 22 affattes således:

»§ 22. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen, jf. § 21, stk. 1, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for børne- og undervisningsministeren, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan, indtil 6 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Afgørelser truffet af børne- og undervisningsministeren, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 3

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, § 12 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 og § 3 i lov nr. 514 af 4. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 17 affattes således:

»§ 17. Afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller ansættelsesinstitutionen efter denne lov kan, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Styrelsen kan, indtil 6 måneder efter at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Afgørelser truffet af styrelsen efter denne lov kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Afgørelser truffet af styrelsen efter denne lov kan ikke påklages til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.«

§ 4

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved § 4 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, § 1 i lov nr. 469 af 29. maj 2012 og § 1 i lov nr. 514 af 4. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 57 affattes således:

»§ 57. Afgørelser truffet af styrelsen om tildeling af tilskud til ekstraudgifter til elever og kursister med behov for specialpædagogisk bistand, jf. § 44, stk. 3, kan af eleven eller kursisten indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 5

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 514 af 4. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 38 a affattes således:

»§ 38 a. Afgørelser truffet af styrelsen om tildeling af tilskud til ekstraudgifter til elever, kursister og studerende med behov for specialpædagogisk bistand, jf. § 18 a, kan af eleven, kursisten eller den studerende indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 6

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. § 40 a affattes således:

»§ 40 a. Afgørelser truffet af styrelsen om fordeling af tilskud til specialundervisning, støtteundervisning i dansk af tosprogede elever og ekstraudgifter til svært handicappede, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 7

I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 30 affattes således:

»§ 30. Afgørelser truffet af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om fordeling af tilskud til ekstraudgifter til svært handicappede elever og kursister, jf. § 13, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 8

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, § 3 i lov nr. 379 af 28. april 2012 og § 2 i lov nr. 1350 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 4, 4. pkt., udgår », stk. 1«.

2. § 50 affattes således:

»§ 50. Afgørelser truffet af styrelsen om beregning, tildeling og tilbagebetaling af elevstøtte, jf. § 30, stk. 4, og om fordeling af tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede, jf. § 25, stk. 3, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, har virkning for klager, der indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1419 af 28. december 2000 om forretningsorden for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten forbliver i kraft og udgør forretningsordenen for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, indtil bekendtgørelsen ophæves.

Givet på Amalienborg, den 19. marts 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard