Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

(Valgret og valgbarhed i pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 3, ændres »eller opsiger sognebåndsløsningen,« til: »eller opsiger sognebåndsløsningen, eller hvor sognebåndsløseren mister sin valgbarhed på grund af en pastoratsændring,«.

§ 2

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 6-8:

»Stk. 6. Et medlem af folkekirken, der er bosat i et pastorat med flere sogne, kan vælge, i hvilken menighedsrådskreds i pastoratet medlemmet vil udøve valgret til menighedsrådet. Medlemmet er kun valgbar i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 7. Ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i flersognspastorater skal beslutningen om at udøve valgretten i et andet sogn end bopælssognet meddeles til sognepræsten senest 4 uger efter oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet.

Stk. 8. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om disse personers optagelse på valglisten.«

§ 3

I lov nr. 204 af 24. maj 1972 om valgmenigheder foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ansættelse som præst for valgmenigheden kan kombineres med ansættelse som præst i folkekirken, under forudsætning af at valgmenigheden er hjemmehørende i et andet provsti end sognemenigheden.«

2. I § 14, stk. 2, udgår », og at han, såfremt han allerede er ansat som præst i folkekirken, fratræder denne stilling«.

3. I § 14 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kombinationsansættelse efter § 2, stk. 2, sker efter biskoppens bestemmelse herom.«

§ 4

I lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 27. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Med biskoppens tilladelse kan menighedsrådet stille kirken til rådighed for medlemmer af kristne trossamfund til ægtevielse samt kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab ved en præst fra det pågældende trossamfund.«

2. Overskriften til § 14 affattes således:

»Evangelisk-lutherske frimenigheders og andre kristne trossamfunds faste brug af kirkerne«.

3. I § 14, stk. 1, nr. 1, ændres »sognet« til: »provstiet«.

4. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Biskoppen kan på de i stk. 1-3 nævnte vilkår stille en kirke til rådighed for et andet kristent trossamfund end nævnt i stk. 1 og dets præst til gudstjenester og kirkelige handlinger.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Medlemmer af folkekirken, der ved lovens ikrafttræden er bosiddende i et pastorat med flere sogne, skal inden den 1. januar 2014 meddele, i hvilken menighedsrådskreds i pastoratet de udøver valgretten til menighedsrådet. Meddelelsen skal ske skriftligt til pastoratets sognepræst.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 3. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen