Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Uddrag af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Den fulde tekst

Vejledning om vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Indledning

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for og skal sørge for, at gældende regler om institutionens bestyrelse og vedtægt overholdes.

Nedenfor beskrives de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå ved udformning af en vedtægt. I afsnit X gives en kort beskrivelse af den praktiske fremgangsmåde i tilfælde af, at børne- og undervisningsministeren skal godkende vedtægten. Som bilag 1 er vedlagt uddrag af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Det bemærkes, at denne vedtægtsvejledning ikke er udtømmende.

Der kan i øvrigt henvises til instruktionen i standardvedtægtsbekendtgørelsens bilag 1 og 2, se afsnit I og II.

Dispensation fra reglerne om bestyrelsens størrelse og sammensætning kan gives i særlige tilfælde, herunder ved fusioner af institutioner, jf. § 5, stk. 10, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Se den udtømmende opregning i afsnit V, punkt c og e.

En evt. dispensation gives af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Dette gælder også de tilfælde, hvor børne- og undervisningsministeren ikke skal godkende selve vedtægten. Institutionen kan ikke selv foretage en sådan fravigelse uden Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens forudgående godkendelse.

Afsnit I

Lovgrundlag m.m.

Institutionen skal overholde gældende regler i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt tilhørende bekendtgørelser. Lovgrundlaget findes i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for institutionens vedtægt.

Bestyrelsen skal sikre, at institutionens vedtægt er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 749 af 29. juni 2012 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som kan findes på www.retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142678

Bekendtgørelsens bilag 1 og 2 indeholder hver sin standardvedtægt. A-standardvedtægten skal anvendes af institutioner inden for den offentlige forvaltning, mens B-standardvedtægten skal anvendes af institutioner uden for den offentlige forvaltning.

Afsnit II

Kan standardvedtægternes ordlyd fraviges?

Nej. Teksten er obligatorisk.

I standardvedtægterne er der indsat kantede parenteser […], hvor institutionen selv skal formulere teksten. Det er anført med kursiv i den enkelte kantede parentes, hvad teksten skal vedrøre, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 1.

Der er endvidere indsat krøllede parenteser {…} i standardvedtægterne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, nr. 2, at krøllet parentes som hovedregel betyder, at institutionen kan udelade teksten, mens bekendtgørelsens § 5 opregner de tilfælde, hvor institutionen skal hhv. udelade eller medtage teksten i den enkelte krøllede parentes.

Afsnit III

Gælder vedtægten, når bestyrelsen har vedtaget den?

Nej. Det er et lovkrav, at institutionen offentliggør vedtægten på sin hjemmeside på nettet sammen med datoen for vedtagelsen i bestyrelsen og datoen for offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. Navnene på bestyrelsens medlemmer skal også offentliggøres her.

Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside. Offentliggørelsen er et gyldighedskrav.

I visse tilfælde skal vedtægten tillige godkendes af børne- og undervisningsministeren for at være gyldig, se nederst afsnit X. Datoen for ministerens godkendelse skal offentliggøres på hjemmesiden sammen med de ovennævnte informationer. Også her gælder, at vedtægten tidligst kan træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden.

Afsnit IV

Valg af og ændring af institutionens navn

(standardvedtægternes § 1 og § 2)

Institutionens navn er fastsat i vedtægten, og en ændring af navnet kræver derfor en vedtægtsændring.

Institutionens navn skal være godkendt af børne- og undervisningsministeren, jf. lovens § 2, stk. 5. Anmodning om godkendelse af nyt navn indsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Styrelsen påser ved navnegodkendelsen, at de almindelige krav til juridiske personers navne overholdes, herunder kravet om at navnet ikke må kunne forveksles med navne på andre uddannelsesinstitutioner. Efter gældende praksis vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ikke godkende, at to institutioner har det samme navn, eller at institutionens navn er vildledende i forhold til institutionens aktiviteter.

Indtil styrelsen har godkendt det nye navn, bestyrelsen herefter har vedtaget den krævede vedtægtsændring, og denne er trådt i kraft, bærer institutionen sit gamle navn. Selve vedtægtsændringen skal ikke godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Afsnit V

Bestyrelsen

(standardvedtægternes § 4, § 5 og § 6)

Der kan for hele dette afsnit i øvrigt henvises til afsnit VII om ændringer i bestyrelsen i løbet af funktionsperioden.

a. Generelt

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelserne og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne, jf. lovens § 5, stk. 3.

Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af stemmeberettigede medlemmer er udefrakommende, primært fra institutionens lokalområde. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende, jf. lovens § 5, stk. 2.

Af lovens § 5, stk. 7 og 8, fremgår, hvilke personer der ikke kan være medlemmer af bestyrelsen, se punkt g nedenfor.

Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. lovens § 5, stk. 6, og standardvedtægtens § 4, stk. 5.

I henhold til standardvedtægtens § 13, stk. 1, jf. lovens § 6, kan der ydes bestyrelsens medlemmer, herunder medlemmer uden stemmeret, et særskilt vederlag for bestyrelsesarbejdet efter de af ministeriet fastsatte regler herom. Disse regler fremgår af bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2006:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23731

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25239

b. Størrelse

Den samlede bestyrelse består af 8-14 medlemmer, hvoraf 2 ikke har stemmeret, jf. lovens § 5, stk. 2, smh. med stk. 5.

Der henvises endvidere til punkt c umiddelbart nedenfor.

c. Medlemmer med stemmeret1)

Bestyrelsen består af mellem 6-12 medlemmer med stemmeret, jf. lovens § 5, stk. 2. Heraf er der:

a) 4-10 udefrakommende medlemmer og

b) 1 medarbejderrepræsentant og 1 elevrepræsentant, der begge har stemmeret, se punkt f.

Det eksakte antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, herunder det eksakte antal udefrakommende medlemmer, skal fremgå af vedtægten, jf. også standardvedtægternes § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 4, stk. 2, nr. 1.

Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra bestyrelsens størrelse, herunder i forbindelse med sammenlægningen af institutioner, jf. lovens § 5, stk. 10. En eventuel dispensation vil være tidsbegrænset til en overgangsperiode på 4-8 år.

For så vidt angår social- og sundhedsuddannelsesskolerne, er disse som udgangspunkt omfattet af samme bestyrelsesmodel som de øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse, se dog punkt e, men der vil ikke her være samme behov for store bestyrelser som ved store og fusionerede institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og der bør derfor tilstræbes en bestyrelse på 6-10 stemmeberettigede medlemmer afhængig af de konkrete forhold på institutionen.

d. Medlemmer uden stemmeret

Ud over de 6-12 medlemmer med stemmeret skal der i bestyrelsen tillige være 1 medarbejderrepræsentant og 1 elevrepræsentant, der ikke har stemmeret, jf. punkt f.

Disse medlemmer har, bortset fra den manglende stemmeret, de samme rettigheder som de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, herunder adgang til oplysninger, deltagelse i og taleret på bestyrelsesmøder etc.

e. De udefrakommende medlemmer2)

De udefrakommende bestyrelsesmedlemmer er ikke repræsentanter for dem, de er udpeget af, idet udefrakommende bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, jf. lovens § 5, stk. 4.

Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, jf. standardvedtægternes § 4, stk. 4, 1. pkt.

Der skal i vedtægten tages stilling til, hvem der udpeger de udefrakommende medlemmer. Der kan ved selvsupplering vælges udefrakommende medlemmer til bestyrelsen, se nedenfor i afsnit VI.

Der skal være 1 medlem af bestyrelsen, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, jf. lovens § 5, stk. 4. Det skal her særligt bemærkes, at bestemmelsen udtømmende regulerer den kommunale repræsentation i bestyrelsen for en institution for erhvervsrettet uddannelse, hvorfor der ikke (samtidig) vil kunne tillægges udpegningsret til andre organer inden for den kommunale enhedsforvaltning (de enkelte administrative enheder i en kommune udgør én forvaltningsmyndighed, for så vidt de afleder deres kompetence fra kommunalbestyrelsen).

Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om 1 kommunalt udpeget medlem, herunder i forbindelse med sammenlægningen af institutioner, jf. lovens § 5, stk. 10. Se også umiddelbart nedenfor om social- og sundhedsskoler.

Der skal være paritet (lighed) mellem antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af hhv. en arbejdsgiver- og en arbejdstagerorganisation, jf. lovens § 5, stk. 4. Også her kan børne- og undervisningsministeren i særlige tilfælde dispensere, herunder i forbindelse med sammenlægningen af institutioner, jf. lovens § 5, stk. 10.

Social- og sundhedsskolerne er som ovenfor nævnt som udgangspunkt omfattet af samme bestyrelsesmodel som de øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder også kravet om paritet, men social- og sundhedsskolerne kan på grund af deres egenart og profil have behov for en anden bestyrelsessammensætning. Det skal her særligt bemærkes, at en kommunalbestyrelses udpegning af et medlem til institutionens bestyrelse ikke anses som en arbejdsgiverudpegning, hvorfor en sammensætning i vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1, bestående af f.eks. 2 kommunalt udpegede medlemmer, 2 arbejdstagerudpegede medlemmer og ingen arbejdsgiverudpegede medlemmer kræver dispensation både fra kravet om kommunal udpegning og fra kravet om paritet.

Også landbrugsskoler kan efter omstændighederne have behov for en anden bestyrelsessammensætning, som vil kræve en dispensation fra lovens § 5, stk. 4.

De udpegningsberettigede foreninger, organisationer, kommunalbestyrelser, institutioner m.v., skal være entydigt beskrevet i vedtægten. Dette betyder, at det ikke kan fastsættes, at der udpeges ”et medlem af en kommunalbestyrelse” eller ”et medlem af en lokal forening”; kommunalbestyrelsen eller foreningen skal angives ved navn.

Det anbefales, at vedtægtens § 4, stk. 1, nr. 1, udformes på denne måde:

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:

A) Arbejdsgiverudpeget

[angivelse af de udpegningsberettigede]

B) Arbejdstagerudpeget

[angivelse af de udpegningsberettigede]

C) Regionalt og kommunalt udpeget [Bemærk, at regional udpegning ikke er et lovkrav og kan undlades]

1 medlem udpeges af regionsrådet i Region X. [Dette er ikke et krav efter lovgivningen]

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Y Kommune [eller ”kommunalbestyrelser i Z og Q kommuner i forening”].

D) Selvsupplering [Dette er ikke et krav efter lovgivningen]

1 medlem udpeges ved selvsupplering. [Særlig fremgangsmåde for udpegning, etc. – her skal institutionen huske eksistensen af vedtægtens § 6, stk. 2, 3. pkt.]

Umiddelbart nedenfor findes et par eksempler på formuleringer, der kan anvendes ved angivelse af udpegningsberettigede arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer:

”1 medlem, der udpeges af [organisationen A].”

”1 medlem, der udpeges af [organisationen B] og [organisationen C] i forening.”

”2 medlemmer, der udpeges af [organisationen D] blandt medlemmerne af [organisationen E] og [organisationen F] og sådan, at der er et medlem med tilknytning til hver af de nævnte organisationer.”

”1 medlem, der udpeges af [organisationen G] blandt dens medlemmer beskæftiget ved en af [organisationen H]s medlemsvirksomheder.”

”2 medlemmer, der udpeges af [organisationen I]. Det ene medlem skal udpeges blandt medlemmer af [organisationen J].”

”2 medlemmer, der udpeges af [organisationens K], der kan overlade udpegningsretten til en medlemsorganisation inden for de fagområder, hvor institutionen udbyder uddannelser.”

”1 medlem, der udpeges af [organisation L] blandt medlemmerne af [organisation M], [organisation N] og [organisation O] efter indstillinger fra de respektive organisationer. Medlemmet skal have tilknytning til et af institutionens fagområder.”

Det anbefales, at institutionen altid – før en evt. ændring af bestyrelsessammensætningen vedtages – kontakter den eller de omhandlede kommunalbestyrelser, foreninger og organisationer for at afklare, om disse ønsker at være udpegningsberettiget til bestyrelsen.

f. Medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

De 2 medarbejderrepræsentanter udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, som bestemmer, hvilken repræsentant der har stemmeret.

Det er medarbejderne, der bestemmer fremgangsmåden ved udpegningen.

De 2 elevrepræsentanter udpeges blandt institutionens elever af elevrådet, som bestemmer, hvilken repræsentant der har stemmeret. Den elevrepræsentant, der har stemmeret, skal være fyldt 18 år.

Disse medlemmer har de samme rettigheder som de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, herunder adgang til oplysninger, deltagelse i og taleret på bestyrelsesmøder etc.

Institutionens elev-, støtte- eller venneforening kan udpege medlemmer til bestyrelsen, hvis det ikke er muligt for institutionens nuværende elever at være medlem af foreningen. Dette skyldes, at de nuværende elever allerede er repræsenterede ved de 2 elevrepræsentanter; 1 med og 1 uden stemmeret, jf. ovenfor punkt c og d.

g. Personer, der ikke kan være medlem af bestyrelsen

Lovens § 5, stk. 7 og 8, bestemmer, at følgende personer ikke kan være medlem af bestyrelsen:

1) personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til institutionen.

3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der er omfattet af nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er omfattet af nr. 2.

4) ansatte i ledende stillinger hos personer, der er omfattet af nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, er er omfattet af nr. 2.

Dette gælder dog ikke, hvor lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 2003 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24175

Bestemmelserne gælder såvel for de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen som for medarbejder- og elevrepræsentanterne.

Afsnit VI

Selvsupplering

(standardvedtægternes § 4 og § 6)

Formålet med selvsupplering er at tilføre bestyrelsen forskellige (særlige) kompetencer.

Det er de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer (herunder medarbejderrepræsentanten og elevrepræsentanten med stemmeret), der er udpeget til den tiltrædende (dvs. nye) bestyrelse, der udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering. Udpegningen skal ske i forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom.

Da institutionens medarbejdere og elever allerede er repræsenteret i bestyrelsen, jf. afsnit V, punkt f, kan sådanne personer ikke udpeges til bestyrelsen ved selvsupplering.

Det er kun et mindretal af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, der kan udpeges ved selvsupplering, normalt 1-2 medlemmer.

Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode, jf. standardvedtægternes § 6, stk. 2, 3. pkt.

Der kan ske genudpegning af medlemmer udpeget ved selvsupplering, men dette kan kun ske én gang. Genudpegning skal være bestemt i vedtægtens § 6, stk. 2. At genudpegningen kun kan ske én gang betyder, at et medlem udpeget ved selvsupplering højst kan sidde i bestyrelsen i to funktionsperioder, dvs. maximalt 8 år.

For medlemmer, der udpeges ved selvsupplering midt i en funktionsperiode (se nedenfor afsnit VII), betyder dette, at de kan sidde i den resterende del af den første funktionsperiode og hele næste funktionsperiode, dvs. kortere tid end 8 år.

Afsnit VII

Bestyrelsens funktionsperiode

(standardvedtægternes § 6 og § 20, stk. 1)

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, der er afholdt valg til kommunalbestyrelser – den nuværende bestyrelses funktionsperiode løber således fra 1. maj 2010 til og med 30. april 2014, mens næste funktionsperiode løber fra 1. maj 2014 til og med 30. april 2018, osv. Medlemmerne udpeges for hele funktionsperioden.

Funktionsperioden kan normalt ikke fraviges, og der bør som udgangspunkt ikke ske udskiftning af udpegningsberettigede organisationer, foreninger m.v. i løbet af perioden af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen.

Vakante pladser i bestyrelsen skal genbesættes hurtigst muligt.

Det er den afgående bestyrelses ansvar at sikre, at der i passende tid før funktionsperiodens udløb tages kontakt til de udpegningsberettigede parter med henblik på en udpegning til den kommende funktionsperiode.

a. Ændringer i løbet af funktionsperioden

Hvis et udefrakommende bestyrelsesmedlem ikke længere har tilknytning til den forening, organisation, institution m.v., der har udpeget vedkommende, fortsætter vedkommende i bestyrelsen til funktionsperiodens afslutning, jf. standardvedtægternes § 5, stk. 2. Den udpegningsberettigede forening m.v. kan ikke afsætte vedkommende midt i en funktionsperiode, eftersom pågældende ikke er repræsentant for den udpegningsberettigede, jf. ovenfor afsnit V, punkt e.

Hvis et medlem selv vælger at fratræde midt i en funktionsperiode, må den udpegningsberettigede hurtigst muligt sørge for nyudpegning for resten af funktionsperioden.

Hvis en udpegningsberettiget forening, organisation, institution m.v. nedlægges, skal der ske en vedtægtsændring, hvor der tages stilling til, hvem der ved næste udpegning skal foretage udpegning til den pågældende plads. Hvis nedlæggelsen sker midt i funktionsperioden, vil det medlem, der er udpeget af den nedlagte forening m.v., fortsætte i bestyrelsen til funktionsperiodens afslutning, jf. ovenfor. Vælger den pågældende at trække sig fra bestyrelsen, skal vedtægten ændres, således at en anden organisation tillægges udpegningsret til bestyrelsen. Den første udpegning vil i så fald være for resten af funktionsperioden, hvilket der skal tages stilling til i vedtægtens § 20.

Hvis en medarbejder- eller elevrepræsentant ikke længere er hhv. ansat ved eller indskrevet på en uddannelse ved institutionen, opfylder pågældende ikke længere betingelserne for at være udpeget som medlem af bestyrelsen, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden, jf. standardvedtægternes § 6, stk. 4.

Hvis et udefrakommende medlem af bestyrelsen bliver ansat ved eller deltager i uddannelse ved institutionen, skal pågældende udtræde af bestyrelsen. I tilfælde, hvor der ikke etableres et egentligt ansættelsesforhold, idet bestyrelsesmedlemmet f.eks. alene virker som gæstelærer, har dette ingen konsekvens for medlemmets bestyrelseshverv. Det samme gælder, hvis bestyrelsesmedlemmet deltager i kortvarige efteruddannelseskurser e.l. ved institutionen.

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 5, stk. 7 og 8 (se afsnit V, afsnit g), skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden, jf. standardvedtægternes § 6, stk. 3.

Afsnit VIII

Ikrafttrædelsestidspunktet og overgangsregler

(standardvedtægternes § 20)

Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Ikrafttrædelsestidspunktet skal fremgå af vedtægtens § 20, stk. 1, 1. pkt.

Her kan det angives

at vedtægten træder i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden på en nærmere angivet fremtidig dato, som ligger efter datoen for vedtagelsen i bestyrelsen eller

at vedtægten træder i kraft på en nærmere angivet fremtidig dato, som ligger efter datoen for vedtagelsen i bestyrelsen. Offentliggørelse af vedtægten på institutionens hjemmeside skal her ske efter vedtagelsen i bestyrelsen, men før den angivne ikrafttrædelsesdato. Datoen for offentliggørelsen skal fremgå af hjemmesiden.

Hvis børne- og undervisningsministeren skal godkende vedtægten, se afsnit IX, skal dette ske inden den angivne ikrafttrædelsesdato. Datoen for ministerens godkendelse skal desuden offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Hvis der foretages ændringer af vedtægten midt i en funktionsperiode, skal der være en overgangsbestemmelse i § 20. Her anvendes almindeligvis den {standardovergangsregel}, der findes i standardvedtægternes § 20, stk. 1, 2. pkt.3) Bemærk, at denne overgangsregel betyder, at en evt. ændring af bestyrelsessammensætningen først får virkning fra næste funktionsperiode.

I forbindelse med fusioner, spaltninger o. lign. kan der være behov for andre overgangsregler. Styrelsen kan være behjælpelig med udformning heraf.

Afsnit IX

Hvornår skal vedtægten godkendes af børne- og undervisningsministeren?

En vedtægt skal godkendes af børne- og undervisningsministeren i forbindelse med

oprettelse af en institution

etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som voksenuddannelsescenter

fusion af to eller flere institutioner

spaltning af en institution

Ministeren godkender ikke vedtægter uden for disse tilfælde.

Afsnit X

Fremgangsmåden ved børne- og undervisningsministerens godkendelse af en vedtægt

Hvor vedtægten skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, anbefales det, at et udkast til ny vedtægt indsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til gennemgang, inden en evt. ændring af vedtægten vedtages af bestyrelsen, således at styrelsen ikke senere må afvise at godkende den vedtagne originalvedtægt som følge af fejl og mangler.

Det anbefales også, at indsendelsen sker i god tid, således at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan nå at behandle institutionens henvendelse inden udsendelse af materiale til næste bestyrelsesmøde. I perioder må en længere sagsbehandlingstid påregnes.

Når vedtægtsændringen herefter er vedtaget i bestyrelsen med det nødvendige flertal (standardvedtægternes § 12, stk. 4), indsender institutionen den nye vedtægt til styrelsen pr. post. Det er den originale papirvedtægt med bestyrelsens underskrifter, der skal indsendes. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen godkender ikke vedtægter, der kun indsendes i elektronisk form. Dette skyldes hensynet til spørgsmålet om vedtægtens ægthed.

Hvis vedtægten kan godkendes, giver styrelsen herefter en godkendelsespåtegning på selve vedtægten, som sendes tilbage til institutionen sammen med et godkendelsesbrev.

Vedtægten skal herefter offentliggøres på institutionens hjemmeside sammen med visse øvrige informationer, se afsnit III i sin helhed. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 20. marts 2013

P.M.V.
E.B.
Timea Høgh


Bilag 1

Uddrag af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

(lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011)

Kapitel 2

Institutionens bestyrelse

§ 5. Institutionen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 6-12 medlemmer. Undervisningsministeren kan dog tillade, at bestyrelsen består af flere end 12 medlemmer, jf. stk. 10. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af stemmeberettigede medlemmer er udefrakommende, primært fra institutionens lokalområde. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 4. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. En eller flere kommunalbestyrelser i forening udpeger 1 medlem til bestyrelsen. De medlemmer, der udpeges af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, skal være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 5. 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved institutionen, hvoraf 1 har stemmeret. Elevrådet, jf. § 35, udpeger 2 medlemmer, hvoraf 1 har stemmeret. Eleven, der har stemmeret, skal være myndig. Medarbejderudpegede bestyrelsesmedlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 6. Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til institutionen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der er omfattet af nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er omfattet af nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, der er omfattet af nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er omfattet af nr. 2.

Stk. 8. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 7, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 9. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v., jf. dog § 4 a, stk. 2.

Stk. 10. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde tillade fravigelse fra bestemmelserne i stk. 2 og 4, herunder i forbindelse med sammenlægning af institutioner.

Officielle noter

1) Om dispensation, se bemærkningerne til § 2, nr. 6, i L 184/2005 (§ 2, nr. 7, i lov nr. 576 af 9. juni 2006), som findes på www.retsinformation.dk.

2) Se note 1.

3) {{Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med nærværende vedtægts kapitel 2.} [Hvis den gældende vedtægt er godkende af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, refereres der i foranstående sætning til denne godkendelsesdato i stedet for til datoerne for vedtagelsen på bestyrelsesmøde og offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. ]}