Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bager- og konditoruddannelsen
Bilag 2 Detailslagter
Bilag 3 Ernæringsassistent
Bilag 4 Gastronom
Bilag 5 Industrislagter
Bilag 6 Mejerist
Bilag 7 Receptionist
Bilag 8 Tarmrenser
Bilag 9 Tjener
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og efter de faglige udvalgs bestemmelse samt i medfør af § 4, stk. 1, og § 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområde: Fødevareproduktion og madfremstilling og dertil relaterede serviceydelser, herunder salg samt kunde- og gæstebetjening.

§ 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

1) Bager- og konditoruddannelsen, jf. bilag 1.

2) Detailslagter, jf. bilag 2.

3) Ernæringsassistent, jf. bilag 3.

4) Gastronom, jf. bilag 4.

5) Industrislagter, jf. bilag 5.

6) Mejerist, jf. bilag 6.

7) Receptionist, jf. bilag 7.

8) Tarmrenser, jf. bilag 8.

9) Tjener, jf. bilag 9.

Stk. 2. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlære) i den i stk. 1, nr. 6, nævnte uddannelse.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2, nr. 1-4, 7 og 9, nævnte uddannelser.

Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i de i § 2, nr. 5, 6 og 8, nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) vurdere og forarbejde almindelige råvarer til fødevarer under vejledning og

2) under vejledning arbejde i teams om løsning af faglige og praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge.

2) Hygiejne, 1 uge.

3) Informationsteknologi, niveau F, 2 uge.

4) Miljø, modul 1, 1 uge.

Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte grundfag skal være bestået.

Stk. 4. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. Den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte uddannelse kan gennemføres med mulighed for opnåelse af generel studiekompetence (eux-bevis).

Stk. 2. Særlige regler for uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er fastsat i bilag 3.

§ 6. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker, ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, således at eleven kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 21. marts 2013

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Nina Topp


Bilag 1

Bager- og konditoruddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Bager- og konditoruddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Produktion af et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, rullet bagværk, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, som indgår i et til en hver tid gældende bagerisortiment, herunder at kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til indhold, holdbarhed, opbevaring og salg.

2. Produktion af et bredt sortiment af store og små kagetyper, festkager til mærkedage samt konfekture, desserter og rullet bagværk, som indgår i et til en hver tid gældende konditorisortiment, herunder at kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til holdbarhed, opbevaring og salg.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin 1, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Brødbager (trin 1 i specialet bager).

2. Kagekonditor (trin 1 i specialet konditor).

1.4. Uddannelsen indeholder følgende trin 2, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Brødbager med profil (trin 2 i specialet bager).

2. Kagekonditor med profil (trin 2 i specialet konditor).

1.5. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Bager (trin 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Konditor (trin 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, brødbager eller kagekonditor, varer 2 år og 1 måned, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 8 uger.

2.1.1. Trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, varer 9 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 4 uger.

2.1.2. Trin 3, bager eller konditor varer 9 måneder. Skoleundervisningen på hovedforløbet varer 6 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1. Skoleundervisningen på hovedforløbet for uddannelsens trin 2 og trin 3 opdeles i et antal skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Varigheden af skoleperioderne bestemmes af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, således at de bedst mulige faglige omstændigheder for uddannelsen tilgodeses og vekseluddannelsesprincippet fastholdes.

2.3. Elever, der er uddannet som henholdsvis bager eller konditor, og som ønsker begge specialer, kan gennemføre den resterende uddannelse på 2 år.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt,

4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder inddrage grundlæggende viden om økonomi, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø,

7. begynde at anvende de mest almindelige udtryk til at forklare mad og råvarer, sensorisk samt kulinarisk kvalitet,

8. anvende grundlæggende arbejdsteknikker inden for dejtilberedning, raskning og ovnpasning til fremstilling af traditionelle store og små brødtyper samt rullede deje og

9. under vejledning anvende grundlæggende arbejdsteknikker som piske- og røremetoder til fremstilling af halv- og helfabrikata samt fremstille simple, traditionelle små og store kagetyper, desserter og festkager.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.6., er, at eleven kan:

1. Arbejde i teams samt bidrage til løsning af produktionsmæssige opgaver,

2. vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nye ting og tage ansvar,

3. vælge korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr samt vælge og opmåle råvarer i forhold til produktionsmæssige opgaver,

4. fremstille rørte og piskede produkter til halvfabrikata, indlægs- og fyldningsmasser selvstændigt,

5. fremstille traditionelle og trendsættende mad - og småbrød selvstændigt samt assistere ved produktion og færdiggørelse af rullede deje,

6. producere bagerprodukter efter gældende bestemmelser om hygiejne og egenkontrol samt betjene og renholde maskiner og udstyr efter gældende sikkerhedsforskrifter,

7. erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring,

8. udarbejde produktkalkulationer, prisfastsætte medgåede driftsomkostninger og under vejledning udarbejde basale regnskaber under anvendelse af it,

9. rådgive salgspersonale i forhold til gældende hygiejne- og mærkningsregler samt emballering, opbevaring, salg og prissætning,

10. producere bager- og konditorprodukter under hensyntagen til virksomhedernes og kundernes krav om ernæring og fødevaresikkerhed, miljø og arbejdspladssikkerhed,

11. udvikle og kreere produkter i forhold til forbrugerønsker samt til mærkedage og events,

12. selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, som indgår i et til enhver tid gældende bagerisortiment,

13. selvstændigt planlægge, producere og dekorere et bredt sortiment af wienerbrød, butterdej samt specielle morgenmadsprodukter og halvfabrikata, herunder anvende køle- og fryseteknikker til opbevaring af disse,

14. redegøre for lovgivningsmæssige krav i forhold til opstart af egen virksomhed, herunder krav om egenkontrol og arbejdspladsvurdering,

15. fremstille traditionelle store og små kagetyper, der indgår i et konditorsortiment selvstændigt, samt assistere ved fremstilling af rulledeje,

16. producere bager- og konditoriprodukter efter gældende bestemmelser om hygiejnekontrol samt betjene og renholde maskiner og udstyr efter gældende sikkerhedsforskrifter,

17. selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et bredt sortiment af små og store kagetyper, festkager og desserter, som indgår i et til enhver tid gældende konditorsortiment,

18. planlægge, producere, anrette og præsentere et bredt sortiment selvstændigt inden for traditionelle fest- og bryllupskager, kreere nye kagetyper og dekorationsmateriale og

19. selvstændigt planlægge og producere et passende sortiment af kager og specialprodukter.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 7, gælder for alle trin i bageruddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8, 9 og 19, gælder for brødbager med profil og kagekonditor med profil.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10 – 14 og 19, er gældende for det afsluttende trin i uddannelsen til bager.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 4, 7, 15 og 16, gælder for alle trin i konditoruddannelsen.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10, 11, 14 og 17 – 19, er gældende for det afsluttende trin i uddannelsen til konditor.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.1.1. Den afsluttende prøve i sidste skoleperiode i trin 1, brødbager eller kagekonditor, og trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamination. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.2. Prøven afholdes, når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. afsnit 6.3.

6.1.3. Opgaven ved det afsluttende projekt stilles af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsens trin 1 eller 2.

6.1.4. Projektet tager udgangspunkt i område- og specialefag og løses inden for en varighed af 0,5 uge, heraf afsættes én dag til den praktiske del af projektet.

6.1.5. Den mundtlige eksamination har en varighed af 20 minutter inklusiv votering. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen.

6.1.6. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige eksamination.

6.2. Den afsluttende prøve i trin 3 består af en skriftlig prøve i sidste skoleperiode og af en svendeprøve som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af skoleperioden..

6.2.1. Opgaven, ved den skriftlige prøve, der tager udgangspunkt i områdefag og specialefag, stilles af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator og af en censor udpeget af fagligt udvalg.

6.2.2. Opgaven løses inden for 2 timer uden brug af hjælpemidler.

6.2.3. Prøven skal bestås. Skolen skal tilbyde elever, der ikke består prøven, en ny prøve, eventuelt efter supplerende skoleundervisning.

6.2.4. Praktikvirksomheden indstiller eleven til svendeprøve ved fremsendelse af praktikerklæring til det faglige udvalg.

6.2.5. Svendeprøven tager udgangspunkt i en praktisk opgave og består af en dags produktion samt en mundtlig redegørelse for produktionen. Svendeprøven løses inden for 7 timer og er mundtlig, skriftlig og praktisk. Til den mundtlige besvarelse må der ikke anvendes hjælpemidler.

6.2.6. Det faglige udvalg udarbejder den praktiske opgave med udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsen. Det faglige udvalg sender opgaven til virksomheden og eleven senest 7 dage før svendeprøvedagen. Som forberedelse til svendeprøven, skal eleven udarbejde en produktionsredegørelse med produktionsvejledninger, recepter og kalkulation. Produktionsredegørelsen indgår som eksaminationsgrundlag. Praktikvirksomheden vejleder eleven i forbindelse med forberedelse af svendeprøven..

6.2.7. Den enkelte elevs svendeprøve bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver én karakter.

6.2.8. Den endelige karakter for svendeprøven er gennemsnittet af skuemestrenes karakterer. Karakteren afrundes til den nærmeste karakter på karakterskalaen. Det faglige udvalg meddeler skolen resultatet af svendeprøven.

6.2.9. Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle områdefag samt beståkarakter i hvert af de bundne specialefag i hovedforløbet. Øvrige fag skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, brødbager eller kagekonditor, eller trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 3, bager eller konditor, skal både den skriftlige prøve og svendeprøven være bestået.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1 eller trin 2, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 1 eller trin 2, påføres karakteren efter afsnit 6.4. på uddannelsesbeviset. For elever, der afslutter med trin 3, påføres karaktererne for bestået skriftlig prøve og svendeprøve efter afsnit 6.5. på uddannelsesbeviset.

6.7. Det faglige udvalg kan påtegne uddannelsesbeviset (svendebrevet) om tildelt udmærkelse med betegnelserne: bestået, bestået med ros, bronze-, sølv- eller guldmedalje.

6.8. Klager i forbindelse med en svendeprøve kan indgives til det faglige udvalg inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser §§ 39-42 finder tilsvarende anvendelse for det faglige udvalgs afgørelser.


Bilag 2

Detailslagter

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til detailslagter har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Behandling af kød.

2. Produktion, eksponering og salg af detailslagterprodukter og måltidsløsninger i slagterforretninger, delikatesseforretninger, fiske- og vildtforretninger og supermarkeder.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Detailslagteraspirant, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Detailslagter, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Butik, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Delikatesse, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

3. Fisk og vildt, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

4. Slagtning, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, detailslageraspirant, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 9 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 6 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Præsenterer fødevarer og betjene kunder/ gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt,

4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder inddrage grundlæggende viden om økonomi, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø,

7. opskære og udbene grise og kalvekød til salg i butik under vejledning og

8. fremstille forskellige pølsemagerivarer under vejledning.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.5., er, at eleven kan:

1. Detailopskære og kvalitetsvurdere almindeligt forekommende detailslagterprodukter og anvende disse til produktion og salg af måltidsløsninger,

2. eksponere, markedsføre og sælge detailslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper med rutine,

3. inddrage viden om samfundets, virksomhedernes og kundernes krav om fødevaresikkerhed, sundhed, miljø, arbejdspladssikkerhed og økonomi i planlægning, produktion og salg af detailslagterprodukter og måltidsløsninger,

4. anvende informationsteknologi til kommunikation, talbehandling og ernæringsberegning,

5. arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i detailslagtervirksomheder.

6. udarbejde basale regnskaber og kalkulationer som redskab til økonomistyring i detailslagtervirksomheder,

7. detailopskære og kvalitetsvurdere almindeligt forekommende detailslagterprodukter samt specialprodukter inden for de enkelte specialers fagområde og anvende disse til produktion og salg af måltidsløsninger,

8. tage mindre beslutninger om arbejdsprocesser og kunderelationer, herunder i begrænset omfang ledelse af opgaveløsning og af kolleger,

9. vise begyndende kreativitet i udarbejdelse af produkter og måltidsløsninger,

10. arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i detailslagtervirksomheder samt analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team,

11. eksponere, markedsføre og sælge detailslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper selvstændigt og

12. slagte grise og kreaturer samt opskære og partere disse selvstændigt.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7, gælder for alle specialer på uddannelsens trin 2.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8 – 11, gælder for uddannelsens specialer butik, delikatesse samt fisk og vildt.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 10 og 12, gælder for uddannelsens speciale slagtning.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Mellem skoleperioderne i hovedforløbet sender skolen skriftlige opgaver (brancheopgaver) til eleven. Opgaverne besvares af eleven, inden eleven begynder på den efterfølgende skoleperiode.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som en del af sidste skoleperiode i uddannelsen på trin 1, detailslagteraspirant, afholder skolen en afsluttende prøve. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen.

6.2.1. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål i uddannelsens trin 1.

6.2.2. Prøven består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminations- og delvist bedømmelsesgrundlag i en afsluttende mundtlig eksamen. Prøvens indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Projektet varer 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamen har en varighed af 20 minutter pr. elev.

6.2.3. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

6.2.4. Som en del af sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, detailslagter, afholder skolen en skriftlig eksamen. Opgaven udarbejdes af skolen og tager udgangspunkt i målene for skoleundervisningen. Prøven har en varighed af 2 klokketimer. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen.

6.2.5. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsen på trin 2, detailslagter, afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve.

6.2.6. Svendeprøven består af forskellige discipliner inden for uddannelsens mål og løses inden for en varighed af 14 arbejdstimer. Svendeprøven er en praktisk orienteret prøve, hvori der indgår mundtlig overhøring. Elevens svendeprøve bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside udpeget af det faglige udvalg.

6.2.7 . Hver skuemester giver én karakter for hver disciplin. Karakteren for en disciplin er gennemsnittet af de to skuemestres karakterer. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet for karaktererne for de enkelte discipliner. For at bestå svendeprøven skal eleven have bestået hver enkelt disciplin.

6.3 . For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. For elever, der gennemfører trin 2, skal hvert enkelt specialefag og den skriftlige eksamen, nævnt i afsnit 6.2.4. være bestået. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2. og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, detailslagteraspirant, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, detailslagter med speciale, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2.5. være bestået.

6.5.1. Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde eleven en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktik- eller skoleophold, eller såfremt eleven kan godtgøre, at vedkommende på grund af sygdom eller af anden gyldig grund ikke har kunnet møde eller gennemføre opgaverne til svendeprøven.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6.1 . Karakteren for den afsluttende prøve fremgår af uddannelsesbeviset.

6.7. Eleven kan indgive klage til det faglige udvalg inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge.


Bilag 3

Ernæringsassistent

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til ernæringsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Sammensætning og tilberedning af velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad i et køkken på f.eks. sygehus, plejehjem, ældrecenter, kantiner/cafeer, skoler (højskoler, efterskoler, landbrugsskoler, folkeskoler), dag- og døgninstitutioner, leve- og bomiljøer, modtagekøkkener, kaserner, fængsler, kursuscentre og selvstændig virksomhed.

2. Kombination af viden om sundhed, fødevarer, ernæring, diætetik, hygiejne og egenkontrol samt miljø i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af de arbejdsopgaver, der er forbundet med udøvelsen af mad og måltider under hensyntagen til produktionsformen samt forebyggelse og sundhedsfremme.

3. Planlægning, strukturering og gennemførelse af produktionen ergonomisk korrekt ud fra givne økonomiske vilkår, anretning og servering af mad til forskellige brugergrupper, ansvar for hygiejne og egenkontrol samt kvaliteten af maden.

4. Anvendelse af mundtlig og skriftlig kommunikation til at skabe et godt arbejdsmiljø og fremme samarbejdet med kolleger og brugere, være fleksibel og udviklingsparat samt have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Ernæringshjælper, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Ernæringsassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Ernæringsassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, ernæringshjælper, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen på hovedforløbets trin 2 varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i 1 skoleperiode med omkringliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt,

4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning,

7. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder anvende kendskab til kvalitet, kalkulation, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø og

8. begynde at anvende de mest almindelige udtryk til at beskrive mad, råvarer, sensorisk samt kulinarisk kvalitet.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleverne kan:

1. Tilberede velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad med begyndende rutine og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning, anretning og servering af mad,

2. vælge og anvende de korrekte tilberedningsmetoder, produktionsmetoder, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave med begyndende rutine,

3. anvende de mest almindelige udtryk til at beskrive madens eller råvarers kulinariske og sensoriske kvalitet,

4. kombinere viden om fødevarer, mad og sundhed i forbindelse med begyndende måltidsplanlægning, kalkulation, indkøb og kvalitetsvurdering,

5. fremstille mad under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol, miljø, økologi, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet med begyndende rutine,

6. arbejde i teams og yde service til kunder, brugere eller borgere,

7. udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med planlægning, kalkulation, indkøb, tilberedning, anretning og servering af ernæringsmæssig korrekt mad selvstændigt i virksomheden, herunder diætmad samt vurdere og dokumentere madens ernæringsmæssige kvalitet,

8. udvælge, vurdere og anvende den mest hensigtsmæssige kombination af tilberedningsmetoder, produktionsformer, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til den givne produktion og udvikling af nye opgaver,

9. inddrage og vurdere madens sensoriske egenskaber og medvirke i kvalitetsvurdering- og udvikling ved tilberedning, produktion, anretning og servering af maden,

10. selvstændigt udføre og aktivt indgå i udviklingen og dokumentationen af hygiejne og egenkontrol,

11. inddrage viden om ergonomi, arbejdspladssikkerhed, miljø, tid og økonomi i udvikling af et godt arbejdsmiljø,

12. medvirke til at forbedre praksis ved at reflektere over egne og andres handlinger og kommunikation ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt,

13. skærpe sin nysgerrighed og lyst til at lære og indgå i forandringsprocesser, udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer,

14. udføre mundtlig og skriftlig faglig formidling, rådgivning og vejledning for brugere, kunder eller borgere, nye kolleger og elever og

15. anvende engelsk i arbejdssituationer.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7 – 15, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, ernæringshjælper, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i områdefag og specialefag.

6.2.2. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet løses indenfor en varighed af 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen.

6.2.3. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået.

6.2.4. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

6.3. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, ernæringsassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Ved bedømmelse af den afsluttende prøve medvirker eksaminator og én censor (skuemester), der udpeges af fagligt udvalg.

6.3.1. Formålet med den afsluttende prøve er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer og tager udgangspunkt i kompetencemålene for hele uddannelsen. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af en selvvalgt opgave og en bunden opgave.

6.3.2. Den afsluttende prøve begynder med udlevering af en skriftlig opgave i 4. sidste skoleuge. Den skriftlige besvarelse skal afleveres senest 7 skoledage efter udlevering og indholdet tilrettelægges af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg.

6.3.3. Den skriftlige besvarelse udarbejdes med afsæt i en helhedsorienteret opgave, der tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Eleven kan desuden inddrage grundfag og valgfri specialefag. Ved besvarelsen skal eleven vise evne til at kombinere teori og praktik. Den skriftlige besvarelse indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag til den mundtlige prøve. Den skriftlige besvarelse skal indeholde elevens materiale og dokumentation til den praktiske prøve, jf. afsnit 6.3.5.

6.3.4. I den sidste skoleuge afsættes to dage til den praktiske og den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve afholdes dagen efter den praktiske prøve. Den praktiske prøve varer 4 timer, eksklusiv rengøring og inklusiv votering. Den mundtlige prøve gennemføres individuelt og varer 20 minutter, inklusiv votering.

6.3.5. Den praktiske prøve består af en selvvalgt opgave, som eleven har indarbejdet i den skriftlige besvarelse. Den selvvalgte opgave består af tilberedning og anretning af en ernæringsrigtig menu. Derudover består den praktiske prøve af en bunden opgave. Den bundne opgave består af tilberedning af en ret med fokus på grundtilberedningsmetoder. Elevens arbejdstid til udførelse af den bundne opgave varer indtil 30 minutter. Eleven får den bundne opgave ved lodtrækning ved prøvens start.

6.3.6. Den mundtlige prøve består af en dialog på grundlag af den skriftlige besvarelse.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karakterer for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.5. Ved bedømmelsen af den afsluttende prøve gives én karakter for den praktiske prøve og én karakter for den mundtlige prøve.

6.5.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, ernæringsassistent, skal den afsluttende prøve være bestået. For at bestå den afsluttende prøve skal henholdsvis den praktiske og den mundtlige prøve være bestået. På uddannelsesbeviset påføres karakteren for den praktiske prøve og karakteren for den mundtlige prøve.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 1, ernæringshjælper, påføres karakteren efter afsnit 6.2.3 på uddannelsesbeviset. For elever, der afslutter med trin 2, ernæringsassistent, påføres karaktererne for bestået afsluttende prøve efter afsnit 6.5 og 6.5.1 på uddannelsesbeviset.

6.7. Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultaterne af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset hermed.

7. Eux-forløb

7.1. Et eux-forløb, jf. § 5, omfatter alle uddannelsens kompetencemål og fag.

7.2. For eux-forløb gælder endvidere følgende:

1. Uddannelsen varer 3 år og 9 måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 60,7 uger.

2. Hovedforløbet er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 2 praktikperioder.

7.3. For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag:

1. Dansk C.

2. Fremmedsprog (engelsk) C.

3. Fysik C.

4. Kemi C.

5. Matematik C.

6. Samfundsfag C.

7. Teknologi C.

7.4. I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag:

1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen.

2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen.

3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

4. Fødevareteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

5. Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen.

6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

7. Teknikfag B – Proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.5. Den enkelte elev vælger ét af følgende valgfag i hovedforløbet:

1. Erhvervsøkonomi C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

2. Innovation C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

3. Kulturforståelse C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

4. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

7.6. Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb:

1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve.

2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem.

3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.6.1. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

7.6.2. Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin.

7.6.3. Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i Teknikfag B - Proces, levnedsmiddel og sundhed og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør.

7.7. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit 7.7.5. Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet.

7.7.1. Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

7.7.2. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver.

7.7.3. Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit 7.7.1., der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit 7.7.5. angivne timer, jf. dog afsnit 7.7.6. Elevtiden, jf. afsnit 7.7.2., afkortes forholdsmæssigt.

7.7.4. Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan.

7.7.5. Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit 7.7.3., for fag m.v. på gymnasialt niveau er:

Dansk A (260/170).

Engelsk B (210/135).

Fysik B (190/90).

Fødevareteknologi B (200/100).

Kemi B (190/90).

Matematik B (285/140).

Teknikfag B – Proces, levnedsmiddel og sundhed (210/80).

Større skriftlig opgave (25/25).

Eksamensprojekt (25/25).

Valgfag:

Erhvervsøkonomi C (75/75).

Innovation C (75/75).

Kulturforståelse C (75/75).

Tysk fortsættersprog C (75/75).

7.7.6. Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 25 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag.


Bilag 4

Gastronom

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til gastronom har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Madfremstilling i køkkener, selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hotel- og restauranter og diner transportable.

2. Anvendelse af råvarer, tilberedningsmetoder, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave.

3.Miljø- og sikkerhedshensyn, ressourceanvendelse, arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Gastronomassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Gastronom, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsens trin 2 afsluttes med et af følgende specialer:

1. Kok, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Smørrebrødsjomfru, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

3. Cater, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, gastronomassistent, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Trin 2 for specialet kok varer 2 år og 3 måneder, for specialet smørrebrødsjomfru 1 år og 6 måneder og for specialet cater 1 år og 4 måneder. Skoleundervisningen i trin 2 for specialet kok varer 17 uger, for specialet smørrebrødsjomfru 14 uger og for specialet cater 12 uger.

2.2. For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet kok som følger:

1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 15 måneder.

2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet smørrebrødsjomfru, afkortes praktiktiden med 14 måneder.

3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet cater eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 12 måneder.

4. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen ernæringsassistent, afkortes praktiktiden med 9 måneder.

5. For elever, der har afsluttet uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder.

6. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet butik eller specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder.

7. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, hotel- og fritidsassistent eller bager og konditor, afkortes praktiktiden med 3 måneder.

2.3. For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet smørrebrødsjomfru som følger:

1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 18 måneder.

2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet kok eller specialet cater, afkortes praktiktiden med 15 måneder.

3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen ernæringsassistent, afkortes praktiktiden med 9 måneder.

4. For elever, der har afsluttet uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder.

5. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder.

6. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 4 måneder.

7. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, hotel- og fritidsassistent, bager og konditor eller detailslagter med specialet butik, afkortes praktiktiden med 3 måneder.

2.4. For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet cater som følger:

1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet smørrebrødsjomfru eller specialet kok, afkortes praktiktiden med 15 måneder.

2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne hotel- og fritidsassistent, ernæringsassistent eller detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 12 måneder.

3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener eller uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder.

4. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder.

5. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 6 måneder.

6. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, bager og konditor eller detailslagter med specialet butik, afkortes praktiktiden med 3 måneder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med en enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt,

4. formulere sig mundtlig og skriftlig på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning,

7. modtage, indkøbe og bestille varer under vejledning med tilhørende budgettering og prisberegning med tilhørende grundlæggende principper for markedsføring,

8. klargøre og yde gæstebetjening under vejledning i forbindelse med enkle serveringsformer inden for restaurationsområdet,

9. foretage almindelig portionering og anretning til selvbetjening samt gæstebetjening inden for cafeteria- og kantineområdet under vejledning og

10. under vejledning indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under hensyntagen til sensorik og kvalitet.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.7., er, at eleven kan:

1. Vurdere råvarer,

2. anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave,

3. udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet,

4. tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable,

5. planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning,

6. tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling,

7. arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet,

8. udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar,

9. være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund,

10. formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter,

11. analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team,

12. erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring,

13. betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet,

14. tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse,

15. betjene og gæsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk,

16. forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø,

17. bestemme, beskrive, indkøbe, kvalitetsvurdere samt placere almindeligt anvendte råvarer og halvfabrikata,

18. bestemme og kvalitetsvurdere råvarer, herunder halv- og helfabrikata,

19. klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner,

20. udføre salg og gæstebetjening med selvstændighed og begyndende rutiner,

21. placere det almindeligt forekommende sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder,

22. udarbejde enkle salgs- og markedsføringsmaterialer på engelsk,

23. udføre almindelig renholdelse,

24. klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire,

25. sammensætte og tilberede selskabsmenuer, beregne vareforbrug og udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine,

26. komponere, opskriftsætte og tilberede forskellige retter af sæsonvarer med begyndende kreativitet,

27. arbejde med såvel á la carte- som selskabsbestillinger,

28. arbejde med smørrebrøds-, buffet- og selskabsbestillinger,

29. klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire, beregne vareforbrug samt udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine og

30. komponere, opskriftsætte, tilberede og anrette forskellige former for smørrebrød, morgenanretninger, kolde og lune retter og buffeter med begyndende kreativitet og ved anvendelse af sæsonvarer.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 13, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålet i afsnit 4.1., nr. 14-16, gælder for uddannelsens trin 2, alle tre specialer.

4.4. Kompetencemålet i afsnit 4.1., nr. 17, gælder alene for uddannelsens trin 2, specialerne kok og smørrebrødsjomfru.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 18 – 23, gælder for uddannelsens trin 2, specialet cater.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 24 – 27, gælder for uddannelsens trin 2, specialet kok.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 28 – 30, gælder for uddannelsens trin 2, specialet smørrebrødsjomfru.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.1.1. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, gastronomassistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.2. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i grundfag og områdefag.

6.1.3. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet løses indenfor en varighed af 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen.

6.1.4. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået.

6.1.5 . Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i gastronomuddannelsen med specialet kok, specialet smørrebrødsjomfru eller specialet cater, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Svendeprøven består af en praktisk del og en mundtlig del. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg.

6.2.2. I specialerne kok og smørrebrødsjomfru begynder svendeprøven med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Under forberedelsen udarbejder eleven materiale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Forberedelsen foregår på skolen. Der afsættes én dag til afvikling af prøven. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del.

6.2.3. I specialet cater begynder svendeprøven med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Under forberedelsen fremstiller eleven en række materialer, herunder markedsføringsmateriale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Forberedelsen foregår på skolen. Der afsættes én dag til afvikling af prøven. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del.

6.2.4. Den praktiske del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru består af 2 opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave. Prøven har en varighed af 3 timer og 30 minutter. Opgaverne tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv.

6.2.5. Den praktiske del af prøven i specialet cater består af 2 opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave. Prøven har en varighed af 2 timer og 45 minutter. Opgaverne tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv.

6.2.6. Den mundtlige del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt en dialog om emner fra områdefag og bundne specialefag. Den mundtlige del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru har en varighed af 20 minutter.

6.2.7. Den mundtlige del af prøven i specialet cater består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt en dialog om emner fra områdefag, bundne specialefag og markedsføringsmaterialet. Den mundtlige prøve i specialet cater har en varighed af 30 minutter.

6.2.8. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af såvel den praktiske del som den mundtlige del af prøven. Den praktiske del vægter med 75 %, den mundtlige del med 25 %. Der gives én karakter for den samlede præstation, som meddeles eleven umiddelbart efter prøvens afslutning.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, gastronomassistent, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.5. For elever, der afslutter gastronomuddannelsens trin 2 med specialet kok, specialet smørrebrødsjomfru eller specialet cater, skal svendeprøven være bestået.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6.1. For elever, der afslutter med trin 1, påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven.

6.6.2. Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve og karakterer for dele af skoleundervisningen, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset (svendebrevet) hermed.


Bilag 5

Industrislagter

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til industrislagter har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1.Producering af kødprodukter fra råvarens modtagelse til produkternes færdigemballering og forsendelse.

2. Styring af produkternes kvalitet i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsmål.

3. Indgåelse i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper.

4. Opnåelse af forudsætning for at udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Industrislagter, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Industrislagter med speciale, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4 . Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Forædler, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Svineslagter, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

3. Kreaturslagter, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 14 uger. Trin 2 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1 . De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Redegøre for slagteribranchens branchestruktur samt branchens samfundsmæssige betydning herunder eksport, produktionsforhold og ledelsesprincipper under vejledning,

2. redegøre for grisens anatomiske opbygning i teori og praktik, korrekt udskæring samt indtransport, dyrevelfærd og produktionsteknik under vejledning.

3. redegøre for avlsdiagram og betegnelser for halv- og helorner, søer, gylte, galte og de forskellige racer under vejledning,

4. forstå og arbejde efter egenkontrolreglerne under vejledning,

5. partere og udbene en halv gris til detail og gængse pålægstyper under vejledning,

6. under vejledning optimere anvendelse af delstykker samt give anvisning på korrekt tilberedning af produkterne og udvælge og anvende rette emballagetyper,

7. under vejledning vælge og anvende det rigtige håndværktøj i forhold til opgaven og sikkerhedsregler samt vedligeholde håndværktøjet herunder slibning, strygning og rengøring og

8. forklare dyrevelfærd og etik samt bruge denne viden i praktiske øvelser som opskæring og udbening under vejledning.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.5., er, at eleven kan:

1. Udbene alle delstykker af svin efter arbejdsbeskrivelse samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav.

2. partere og udbene en halv gris samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav.

3. udarbejde kalkulationer og anvende dem i forbindelse med daglig produktion og forstå sammenhænge mellem kalkulation, produktspecifikation og udbytteopfølgning, herunder anvende informationsteknologi til dette,

4. udføre kvalitets- og udbyttekontrol i teori og praksis, herunder anvende informationsteknologi til dette,

5. salte forskellige produkter med forskellige saltemetoder, røge de gængse produkter efter gældende metoder,

6. arbejde med vegetabilske og animalske proteiners funktionalitet under salteprocessen samt proteiners vandbindingsevne, herunder redegøre for de mest anvendte proteiners funktionalitet samt vurdere, hvilket protein, der ville være mest optimalt at anvende i et givent produkt,

7. planlægge og varetage produktionen i forbindelse med farsvareproduktion så som kogepølser i forskellige tarmprodukter,

8. fremstille fars med forståelse for kød og hjælpestoffers funktioner samt udføre stopning af pølser i natur- og kunsttarm,

9. arbejde sammen med andre eller selvstændigt planlægge og varetage produktion af svineslagteprocessen i overensstemmelse med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne,

10. indgå i slagteprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,

11. selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineopskæring med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne,

12. indgå i opskæringsprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,

13. optimere drift af teknologi efter givne specifikationer og produktionskrav samt konsekvensvurdere ændring af teknologiens grundopsætning,

14. vurdere sporbarhed og taktstyring,

15. udføre manuel programmering til slagte- og opskæringsteknologi samt fejlsøge og korrigere teknologien for at optimere teknologidriften,

16. planlægge og varetage kreaturslagteprocessen i overensstemmelse med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne og sikkerhed,

17. udføre manuelle slagteoperationer på alle niveauer i processen og anvende indsigt i faglighed og teknologi,

18. indgå i slagteprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,

19. planlægge og varetage kreaturopskæring med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne og sikkerhed,

20. forstå, betjene og anvende ny opskæringsteknologi samt udføre manuelle opskæringsoperationer på alle niveauer i processen og opnå indsigt i faglighed og teknologi,

21. indgå i opskæringsprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og

22. detailudskære oksepistol og okseskilt.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 4, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 5 – 8, gælder for uddannelsens speciale forædler.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 9 – 15, gælder for uddannelsens speciale svineslagter.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16 – 22, gælder for uddannelsens speciale kreaturslagter.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Mellem skoleperioderne i hovedforløbet sender skolen skriftlige opgaver (brancheopgaver) til eleven. Opgaverne besvares af eleven, inden eleven begynder på den efterfølgende skoleperiode.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. For elever, der gennemfører uddannelsens trin 2, skal hvert enkelt specialefag være bestået. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen.

6.2. Efter afslutningen af skoleundervisningen i uddannelsens trin 1, industrislagter, afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Prøven skal kun aflægges af elever, der afslutter uddannelsen med trin 1.

6.2.1. Efter afslutningen af skoleundervisningen i uddannelsens trin 2, forædler, svineslagter eller kreaturslagter, afholder det faglige udvalg en svendeprøve.

6.3. Svendeprøven på begge trin består af forskellige discipliner inden for uddannelsens mål, herunder en skriftlig teoriopgave, en mundtlig teoriopgave og en række praktiske opgaver. Svendeprøven løses inden for en varighed af 14 arbejdstimer.

6.3.1. Svendeprøven bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver én karakter for hver disciplin. Karakteren for en disciplin er gennemsnittet af de to skuemestres karakterer.

6.3.2 . For at bestå svendeprøven skal eleven have bestået hver enkelt disciplin. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet af karaktererne for de enkelte discipliner.

6.4. Hvis eleven ikke består svendeprøven, eller hvis eleven ikke har kunnet gennemføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden gyldig årsag, skal det faglige udvalg tilbyde eleven en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5.1. Karakteren for svendeprøven fremgår af uddannelsesbeviset.

6.6. Klager i forbindelse med en svendeprøve kan indgives til det faglige udvalg inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser §§ 39-42 finder tilsvarende anvendelse for det faglige udvalgs afgørelser.


Bilag 6

Mejerist

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til mejerist har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Produktion af mejeriprodukter fra råvarens modtagelse til produkternes færdigemballering og ekspedition.

2. Styring af produkternes kvalitet i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsmål.

3. Indgåelse i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper.

4. Forudsætning for at udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Mejerioperatør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Mejerist, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Mejerist, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 22 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 18 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Inddrage viden om mælkens sammensætning, behandling, produktteknologi og produktionshygiejne og dermed under vejledning arbejde med enkle fremstillingsteknikker ved produktion af mejeriprodukter,

2. indgå i teamsamarbejde omkring løsning af driftsopgaver i en mejerivirksomhed,

3. inddrage viden om samfundets, mejerivirksomhedernes og arbejdsmarkedets udvikling og forstå hvilken betydning dette i praksis har for arbejdsmiljø, jobfunktioner, kvalifikationskrav og samarbejdsformer,

4. inddrage viden om hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter i forhold til fødevarers og mejeriprodukters betydning for befolkningens sundhed samt forstå betydningen af sundhedsfremme ud fra et personligt, erhvervsrettet og samfundsmæssigt perspektiv,

5. anvende de korrekte råvarer, materialer, hjælpestoffer, arbejdsmetoder og udstyr i forhold til simple og veldefinerede arbejdsopgaver i en mejerivirksomhed og

6. overskue produktionsflowet i en virksomhed og dermed medvirke ved planlægning og logistikfunktioner i forhold til produktionen.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleven kan:

1. Inddrage viden om de forskellige mælkebestanddeles betydning for mejeriprodukters smag, konsistens og ernæringsforhold ved fremstilling af mejeriprodukter, svarende til grundfaget Kemi, niveau F,

2. inddrage viden om de fysiske principper som har betydning for produktionsudstyrets kapacitet og effektivitet, og dermed sikre en sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal drift under hensyntagen til mejeriprodukternes kvalitetsegenskaber, svarende til grundfaget Fysik, niveau F,

3. anvende engelsk i almene og jobmæssige sammenhænge og dermed varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationalt arbejdsmarked, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F,

4. gøre brug af matematiske problemstillinger og dermed være i stand til at foretage nødvendige beregninger til brug for produktstandardisering og simple statistiske og driftsøkonomiske analyser, svarende til grundfaget Matematik, niveau F,

5. inddrage viden om mælkens sammensætning, varmebehandling, produktteknologi og produktionshygiejne og dermed selvstændigt arbejde med enkle fremstillingsteknikker ved produktion af forskellige mejeriprodukter,

6. betjene almindeligt anvendt produktions- og hjælpeudstyr i forbindelse med produktion af mejeriprodukter samt medvirke ved fejlfindings- og fejlretningsopgaver,

7. medvirke ved gennemførelse og validering af virksomhedens rengøringsprocedure og kvalitetskontrol,

8. medvirke ved pakning af mejeriprodukter og sikre at den anvendte mærkning er korrekt udført,

9. anvende informationsteknologi til kommunikation og talbehandling,

10. indgå i teamsamarbejde omkring løsning af driftsopgaver i mejerivirksomhed, således at produktionen og arbejdet gennemføres på en økonomisk, miljø- og kvalitetsmæssig hensigtsmæssig måde,

11. indgå i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper,

12. opnå forudsætning for at kunne udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse,

13. foretage korrigerende handlinger i produktionen i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem, således at produkterne opfylder virksomhedens kvalitetskrav,

14. planlægge og forestå fremstillingen af mejeriprodukter ud fra fastlagte produktdefinitioner og udarbejdede manualer på en måde, der sikrer en høj kvalitet og

15. afklare produktteknologiske problemstillinger og bidrage til enkle innovative løsningsmuligheder selvstændigt eller som en del af et team.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 12, gælder for alle trin i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 13 – 15, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter trin 1, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 og 2 afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for henholdsvis uddannelsens trin 1 og trin 2.

6.2.2. Prøven består af en skriftlig opgave i trin 1 og af en projektopgave og en mundtlig prøve i trin 2. I trin 1 må eleverne medbringe bøger og notater til den skriftlige opgave. I trin 2 udarbejder eleven individuelt eller som gruppearbejde et praktisk orienteret projekt i den sidste skoleperiode, og projektet indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget for den mundtlige prøve.

6.2.3. Den skriftlige opgave i trin 1 varer 3 timer, og den mundtlige prøve i trin 2 varer 30 minutter, inklusiv tid til votering.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af afgivne afsluttende karakterer i hovedforløbet. Hvis faget afsluttes med en eksamen, er den afsluttende karakter eksamenskarakteren; ellers er det en standpunktskarakter. Herudover skal eleven mindst have opnået beståkarakter ved den afsluttende prøve, jf. henholdsvis afsnit 6.4. og afsnit 6.5.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, mejerioperatør, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, mejerist, skal den afsluttende prøve være bestået. Karakteren er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præsentation. Ved gruppearbejde skal den enkeltes bidrag til projektrapporten kunne identificeres, og eleven skal eksamineres og bedømmes individuelt.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 7

Receptionist

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til receptionist har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Varetagelse af alle funktioner i en reception, herunder intern og ekstern kommunikation, samt betjening af de almindelige hjælpemidler i en reception med selvstændighed og begyndende rutine på hoteller, konference- og feriecentre.

2. Servicering og betjening af såvel danske som udenlandske gæster.

3. Miljø- og sikkerhedshensyn, ressourceanvendelse, arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Receptionist, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 2 år og 4 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

2.3. For elever med bestået gymnasial uddannelse tilrettelægger skolen et undervisningsforløb med kompetencemål efter § 4 stk. 2, nr. 1 – 2 og nr. 4, samt efter afsnit 3.1., punkt 8 og 9, der samlet udgør et grundforløb, der kan gennemføres på 5,5 uger. Elever med gymnasial uddannelse kan således gennemføre uddannelsen på 2 år med et hovedforløb på 1 år og 10 måneder.

2.3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen til tjener, afkortes praktiktiden med 6 måneder

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb er, at eleven kan:

1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med en enkel fødevareproduktion og madfremstilling, svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt

4. formulere sig mundtlig og skriftlig på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge, svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer under vejledning samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning,

7. læse, skrive, tale og forstå engelsk og dermed varetage arbejdsopgaver, hvori sproget engelsk indgår, svarende til niveauet i grundfaget Engelsk, niveau F,

8. sætte hoteldrift i forhold til branchens nationale og internationale struktur og udvikling med kendskab til grundlæggende principper for markedsføring, budgetter og regnskab,

9. under vejledning planlægge og varetage arbejdsopgaver i receptionen med kendskab til bookingsystemer, anvendt terminologi, forretningsgange i og mellem virksomhedens afdelinger samt anvendte konceptydelser i branchen og

10. under vejledning anvende værktøjer til konflikthåndtering i gæstebetjeningen.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan:

1. Udføre de daglige opgaver i en reception med nødvendig rutine og hurtighed og anvende de tekniske hjælpemidler, der almindeligvis er i receptioner, hvor der dagligt forekommer gæste- og kundebetjening, fjernkommunikation, modtagelse og afrejse,

2. servicere danske såvel som udenlandske kunder og gæster med korrekt fremtræden under hensyntagen til forskellige kundegrupper, adfærdsmønstre og nationalitet,

3. betjene og vejlede gæster med hensyn til danske turistprodukter,

4. varetage virksomhedens branchekommunikation og -korrespondance på dansk og engelsk,

5. udføre service- og gæstebetjening efter de for branchens gældende love og regler og foretage planlægning, gennemførelse og opfølgning af møder, kurser, konferencer og selskaber,

6. tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse,

7. aflæse gæsternes behov og forventninger samt bidrage til at indfri disse via situations- og rollebestemt service og gæstebetjening,

8. anvende it, herunder webbaseret og mobile teknologier i gæstebetjeningen og i dialog med kunderne,

9. selvstændigt tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang og medvirke ved udarbejdelse af fagspecifikke nøgletal til forbedring af virksomhedens konkurrenceevne,

10. indgå i samarbejdet mellem virksomhedens afdelinger med tilhørende koordinering af samarbejdet og medvirke ved forebyggelse af krise- og katastrofesituationer samt handle og forholde sig sikkerhedsmæssigt korrekt i krise- og katastrofesituationer,

11. forholde sig til hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed og bidrage til et godt arbejdsmiljø,

12. analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team og bidrage til udvikling af arbejdsområdet,

13. formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter,

14. være fleksibel og indgå i samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund,

15. vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar og

16. forholde sig til egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Svendeprøven består af en projektopgave, en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med en opgavekommission, der er nedsat af det faglige udvalg.

6.1.2. Ved bedømmelsen af svendeprøven gives en karakter for projektopgaven, en karakter for den skriftlige prøve og en karakter for den mundtlige prøve. Karaktererne meddeles eleven umiddelbart efter den mundtlige prøves afslutning.

6.1.3. Svendeprøven begynder, når hver elev udtrækker et emne til projektopgaven i den 13. skoleuge i hovedforløbet. Projektopgaven afleveres senest 10 skoledage før den mundtlige prøve og senest 28 skoledage efter udlevering.

6.1.4. Projektopgaven er et helhedsorienteret projekt, der tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Eleven skal i projektopgaven vise evne til at kombinere teori og praksis. Projektopgaven besvares skriftligt i form af en it-baseret projektrapport. I bedømmelsen af projektopgaven indgår en mundtlig fremlæggelse af og dialog om projektopgaven.

6.1.5. Den skriftlige prøve afholdes i 2. sidste skoleuge, og består af ét skriftligt opgavesæt, der har spørgsmål med udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Opgavesættet besvares skriftligt. Den skriftlige prøve varer 2 timer og 30 minutter.

6.1.6. Den mundtlige prøve afholdes i sidste skoleuge og består af skriftlige opgavekort, som hver elev trækker under prøven. Spørgsmålene tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Spørgsmålene i opgavekortene besvares mundtligt. I tilknytning til den mundtlige prøve gennemføres fremlæggelse af og dialog om projektopgaven. Den mundtlige prøve og fremlæggelse af og dialog om projektopgaven varer tilsammen 45 minutter.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen, skal svendeprøven være bestået. For at bestå svendeprøven skal hver af de opnåede karakterer være beståkarakterer.

6.3.1. Bestås dele af svendeprøven ikke, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny projektopgave og tage hele svendeprøven om, hvis skolen, efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver, træffer beslutning herom.

6.4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4.1. Elever, der afslutter uddannelsen, kan opnå udmærkelsen bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset (svendebrevet) hermed.


Bilag 8

Tarmrenser

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til tarmrenser har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Produktion af tarmprodukter fra råvarens modtagelse til produkternes færdigemballering og forsendelse.

2. Styring af produkternes kvalitet i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsmål.

3. Indgåelse i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper.

4. Opnåelse af forudsætning for at udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Industritarmrenser, niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Tarmrenser, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Tarmrenser, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 14 uger. Trin 2 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst tre skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst to skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan:

1. Grundbehandle svinemaver under vejledning,

2. grundbehandle smaltarme under vejledning,

3. udføre maskinel grundbehandling smaltarme under vejledning,

4. grundbehandle fedtender under vejledning,

5. grundbehandle krustarme og bundender under vejledning og

6. overholde sikkerheds- og hygiejneregler i forbindelse med grundbehandling af svinemaver, smaltarme, fedtender, krustarme og bundender under vejledning.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleven kan:

1. behandle og efterbehandle svinemaver samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav,

2. manuelt efterbehandle smaltarme samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav,

3. maskinelt efterbehandle smaltarme samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav,

4. foretage kontrol og udfyldelse af egenkontrolskemaer før og under produktion,

5. vedligeholde håndværktøj og maskiner samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav i arbejdet med værktøj og maskiner,

6. redegøre for tarmbranchens branchestruktur, historie og udvikling og redegøre for tarmbranchens samfundsmæssige betydning herunder eksport,

7. budgetlægge, kalkulationsberegne, foretage produktionsindberetning, lagerstyring og udarbejde statistik ved hjælp af informationsteknologi,

8. grund- og efterbehandle fedtender samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav og

9. grund- og efterbehandle krustarme og bundender samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 5, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 9, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Mellem skoleperioderne i hovedforløbet sender skolen skriftlige opgaver (brancheopgaver) til eleven. Opgaverne besvares af eleven, inden eleven begynder på den efterfølgende skoleperiode.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. For elever, der gennemfører uddannelsens trin 2, skal hvert enkelt specialefag være bestået. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen.

6.2. Efter afslutningen af skoleundervisningen i uddannelsens trin 1, industritarmrenser, afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Prøven skal kun aflægges af elever, der afslutter uddannelsen med trin 1.

6.2.1. Efter afslutningen af skoleundervisningen i uddannelsens trin 2, tarmrenser, afholder det faglige udvalg en svendeprøve.

6.3. Svendeprøven på begge trin består af forskellige discipliner inden for uddannelsens mål, herunder en skriftlig teoriopgave, en mundtlig teoriopgave og en række praktiske opgaver. Svendeprøven løses inden for en varighed af 14 arbejdstimer.

6.3.1. Svendeprøven bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver én karakter for hver disciplin. Karakteren for en disciplin er gennemsnittet af de to skuemestres karakterer.

6.3.2 . For at bestå svendeprøven skal eleven have bestået hver enkelt disciplin. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet af karaktererne for de enkelte discipliner.

6.4. Hvis eleven ikke består svendeprøven, eller hvis eleven ikke har kunnet gennemføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden gyldig årsag, skal det faglige udvalg tilbyde eleven en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5.1. Karakteren for svendeprøven fremgår af uddannelsesbeviset.

6.6. Klager i forbindelse med en svendeprøve kan indgives til det faglige udvalg inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser §§ 39-42 finder tilsvarende anvendelse for det faglige udvalgs afgørelser.


Bilag 9

Tjener

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til tjener har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Tjenerarbejde, servicering, vejledning og betjening af gæster på hoteller, konferencecentre, cafeer, kroer, restauranter, selskabslokaler, barer, feriecentre m.v.

2. Miljø- og sikkerhedshensyn, ressourceanvendelse, arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Konference- og selskabstjener, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Tjener, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Tjener, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 1 år og 8 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet på trin 1 varer 8 uger. Trin 2 varer 1 år og 8 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet på trin 2 varer 12 uger.

2.2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet kok, afkortes praktiktiden med 15 måneder.

2.3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet smørrebrød eller specialet cater, afkortes praktiktiden med 12 måneder.

2.4. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen gastronom, afkortes praktiktiden med 3 måneder.

2.5. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen receptionist, afkortes praktiktiden med 6 måneder.

2.6. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen hotel- og fritidsassistent, afkortes praktiktiden med 3 måneder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb er, at eleven kan:

1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning,

2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med en enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F,

3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt,

4. formulere sig mundtlig og skriftlig på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F,

5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier,

6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning,

7. modtage, indkøbe og bestille varer under vejledning med tilhørende budgettering og prisberegning med tilhørende grundlæggende principper for markedsføring,

8. klargøre og yde gæstebetjening under vejledning i forbindelse med enkle serveringsformer inden for restaurationsområdet,

9. foretage almindelig portionering og anretning til selvbetjening samt gæstebetjening inden for cafeteria- og kantineområdet under vejledning og

10. under vejledning indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under hensyntagen til sensorik og kvalitet.

3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleven kan:

1. Anvende de korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave,

2. forestå klargøring til servering, opdækning, forskellige serveringsformer og afrydning,

3. forestå salg, herunder modtagelse af betalingsmidler,

4. modtage bestilling og forestå planlægning af selskaber, receptioner, møder og konferencer og udføre servering ved og deltage i afviklingen af sådanne arrangementer,

5. anvende viden om gastronomi i sammensætning af menuer afstemt efter anledning, gæstetype og formål i øvrigt,

6. gæsteforklare om almindeligt benyttede drikkevarer, herunder oprindelse og fremstillingsmetoder,

7. udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, ergonomi, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet,

8. tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i restauranter i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling,

9. arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdsområdet,

10. vise kreativitet i gæstebetjeningen samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar,

11. være fleksibel og samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund,

12. forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed og bidrage til et godt arbejdsmiljø,

13. tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse,

14. formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter,

15. analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team,

16. opnå indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring,

17. modtage bestilling, gæsteforklare mad og drikkevarer og forestå à la carte-servering og andre serveringsformer med selvstændighed og rutine,

18. betjene og vejlede turister på hovedsprogene,

19. foretage almindelig bar- og caféservering, fremstille drinks og servere kaffe og the med avec,

20. vejlede gæster om almindelig benyttede vine og sætte disse til menuer,

21. kommunikere situations- og rollebestemt med gæsterne på serviceminded måde,

22. aflæse gæsternes behov og forventninger samt bidrage til at indfri disse via situations- og rollebestemt service og gæstebetjening og

23. anvende præsentations- og salgsfremmende teknikker i gæstebetjeningen.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 16, gælder for begge trin i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 17 – 23, gælder alene for trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.1.1. Uddannelsens trin 1, konference- og selskabstjener, afsluttes med en prøve. Reglerne i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.2. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag i denne eksamen. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i trin 1. Projektet tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag i trin 1.

6.1.3. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer 0,5 uge med normal arbejdstid.

6.1.4. Den mundtlige eksamination varer 20 minutter inklusiv votering. Der medvirker en censor, der er udpeget af skolen.

6.1.5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, tjener, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Svendeprøven består af en projektopgave, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Den praktiske prøve udgøres af en praktisk opgave A, der består af 2 delopgaver, og en praktisk opgave B. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg.

6.2.2. Svendeprøven begynder i næstsidste skoleuge i hovedforløbet med trækning og udførelsen af første del af opgave A, en menu- og drikkevaresammensætningsopgave. Opgaven varer 1 time og besvares skriftligt. Derefter udleveres projektopgaven.

6.2.3. Projektopgaven er et helhedsorienteret projekt, der tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Opgaven udføres delvis som gruppeopgave. Grupperne kan maksimalt bestå af fire elever. Eleverne skal ved besvarelsen vise evne til at indgå i et team og til at kombinere teori og praksis. Senest 4 skoledage efter udlevering af projektopgaven afleverer eleven en individuel besvarelse i form af en skriftlig it-baseret projektrapport.

6.2.4. I sidste skoleuge afsættes én dag til anden del af opgave A, opgave B og den mundtlige prøve.

6.2.5. Anden del af opgave A er en opgave i borddækning. Opgaven varer 2 timer og 15 minutter og udføres på baggrund af elevens besvarelse af første del af opgave A. Derefter trækkes den praktiske opgave B, som er en serveringsopgave. Opgaven varer cirka 15 minutter.

6.2.6. Den mundtlige prøve afholdes normalt efter den praktiske prøve. Den mundtlige prøve består af 2 delprøver. Delprøverne varer tilsammen 20 minutter. Den første delprøve består af fremlæggelse af projektrapporten. Den anden delprøve består af dialog om projektrapporten.

6.2.7. Ved bedømmelsen af svendeprøven gives:

1. Én karakter for den praktiske opgave A,

2. én karakter for den praktiske opgave B,

3. én karakter for den skriftlige projektrapport og elevens fremlæggelse af denne samt

4. én karakter for elevens præstation i dialogen om projektrapporten.

For at bestå svendeprøven skal eleven opnå beståkarakter som gennemsnit af karaktererne ved de to praktiske prøver og som gennemsnit af alle karakterer ved svendeprøven.

6.2.8. Karaktererne meddeles umiddelbart efter eksaminationen i hver prøve/opgave. Karakteren for den skriftlige projektrapport og fremlæggelse heraf samt karakteren for elevens præstation ved den mundtlige dialog om projektrapporten meddeles dog samlet.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, konference- og selskabstjener, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, tjener, skal svendeprøven være bestået.

6.5.1. Bestås dele af svendeprøven ikke, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny projektopgave og tage hele svendeprøven om, hvis skolen, efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver, træffer beslutning herom.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6.1. For elever, der afslutter med trin 1, påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven.

6.6.2. Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset (svendebrevet) hermed.