Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v.

I medfør af § 24 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved indtægtsdækket virksomhed anvendes af Søfartsstyrelsen i følgende tilfælde:

1) På områder, hvor klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner er autoriseret til at foretage syn, undersøgelser eller lignende på Søfartsstyrelsens vegne, men hvor Søfartsstyrelsen anmodes om at udføre arbejdet.

2) Ved ikke lovpligtige syn, som efter anmodning foretages på danske eller udenlandske skibe.

3) Såfremt et skib, hvorpå Søfartsstyrelsen helt eller delvist har foretaget et første syn, før skibet sættes i fart, mod forventning ikke optages i et af de danske registre.

4) Ved syn, som foretages af Søfartsstyrelsen, fordi der er givet fritagelse fra krav om klasning.

§ 2. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved gebyrberegning anvendes af Søfartsstyrelsen i følgende tilfælde:

1) Ved arbejde, som foretages i forbindelse med fornyelsessyn og mellemliggende syn på fiskeskibe, som er foreskrevet i medfør af loven.

2) Ved andre syn af fiskeskibe, hvor:

a) Synet foretages i udlandet eller på Færøerne.

b) Det aftalte syn ikke har kunnet påbegyndes, må afbrydes eller ikke har kunnet afsluttes inden for en af erhvervs- og vækstmininisteren fastsat normtid på grund af værftets, rederiets eller disses repræsentanters forhold.

c) Synet efter anmodning foretages uden for sædvanlig arbejdstid.

d) Synet foretages efter Søfartsstyrelsens beslutning, fordi der ikke er oplyst fyldestgørende om, hvorledes tidligere konstaterede mangler er udbedret.

3) Når der for andre skibe end fiskeskibe foretages arbejde i forbindelse med syn og certificering, som er foreskrevet i medfør af loven eller i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., og som ikke er omfattet af bestemmelserne om indtægtsdækket virksomhed.

4) Når der gennemføres syn efter Søfartsstyrelsens beslutning, fordi et skib har været tilbageholdt ved havnestatskontrol i udlandet eller på Færøerne.

5) Når der gennemføres syn efter Søfartsstyrelsens beslutning, fordi der ikke er oplyst fyldestgørende om, hvorledes tidligere konstaterede mangler er udbedret.

6) Ved arbejde som foretages i forbindelse med godkendelse af skibsudstyr og fartøjer.

7) Når der ved havnestatskontrol af et udenlandsk eller færøsk skib er konstateret fejl, der gør tilbageholdelse af skibet berettiget.

8) Ved forgæves udrejse på grund af værftets, rederiets eller disses repræsentanters forhold.

9) Ved ekstraordinære auditeringer efter søulykker, arbejdsulykker eller tilbageholdelser, hvor der er tegn på mangler i ISM-systemerne.

10) Ved godkendelse og kontrol af STS-operatører og ved auditering af deres kvalitetsstyringssystemer, herunder når der foretages kontrolsyn af STS-operationer.

11) Ved arbejde med ISM-certificering som Søfartsstyrelsen beslutter selv at udføre i stedet for et anerkendt klassifikationsselskab.

§ 3. Ved syn i udlandet og på Færøerne opkræves separat betaling for rejse- og opholdsudgifter.

Stk. 2. Ved syn, som foretages på skibe til søs, opkræves separat betaling for udgifter til transport fra land til skibet og retur.

§ 4. Som betingelse for påbegyndelse eller færdiggørelse af syn, undersøgelse eller lignende kan Søfartsstyrelsen stille krav om, at der er indbetalt depositum eller foreligger garantistillelse.

§ 5. Ved for sen eller manglende betaling for ydelser omfattet af denne bekendtgørelse kan Søfartsstyrelsen pålægge et rykkergebyr på 250 kr. for hver udstedt rykker.

Stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

§ 6. Søfartsstyrelsen offentliggør de gældende timesatser på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den. 20. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 18 af 11. januar 2011 om betaling for syn af skibe m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen gælder ikke for skibe hjemmehørende i Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 18. marts 2013

Henriette Bytoft Flügge

/ Jørgen Løje