Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013

1. Skattefri Indkomst

I sager om børnebidrag og ægtefællebidrag tager statsforvaltningen udgangspunkt i parternes indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag1).

Indkomst

En lønindkomst bliver beregnet før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men med fradrag for ATP og rimelige pensionsindbetalinger. Andre indtægter indgår også i partens samlede indkomst. Dette gælder f.eks. overskud ved personlig virksomhed og overskud i selskaber, som parten helt eller delvist ejer, renteindtægter og aktieudbytte m.v.

Skattefri indkomst

Hvis en part har en indkomst, der reelt er helt eller delvist skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. En omregning er nødvendig for at kunne sammenligne indkomsten med en almindelig skattepligtig parts indkomst. På den måde ligestilles parter i bidragssager, uanset om deres indkomst er skattefri eller ej.

En part kan have en skattefri indkomst, eksempelvis hvis parten er udstationeret, arbejder på en boreplatform, eller er sømand med DIS-indkomst (Dansk Internationalt Skibsregister).

2. Retningslinjer for omregning af skattefri indkomst

Omregningen af den skattefri indkomst i en bidragssag skal ske efter de 3 omregningsmodeller, som Arbejdsmarkedsstyrelsen bruger ved omregningen af sømænds skattefri DIS-indkomst ved vurderingen af retten til dagpenge.

Se bilag 1 til Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Omregningsmodellerne er alene et hjælpemiddel til brug for vurderingen af parternes indkomstniveau og dermed bidragets størrelse. Da anvendelsen af omregningsmodellerne kan føre til en for høj bruttoindkomst, bør tendensen i vurderingen være at nedrunde.

Omregningsmodellerne gælder ikke for parter, der beskattes på Færøerne eller i Grønland.

Omregningsmodeller
Omregningsmodel A (punkt 1 i bilag 1):
En skattefri indkomst omregnes efter modellen i punkt 1 i bilag 1 til Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse.
Omregningsmodel B (punkt 2 i bilag 1):
Anvendes kun for sømænd, der sejler uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på under 500 t.
Omregningsmodel C (punkt 3 i bilag 1):
Anvendes kun for sømænd, der sejler uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover.

Særligt om sømænd

Valget af omregningsmodellen for sømænd afhænger af, om sømanden sejler i begrænset fart, om sømanden sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på under 500 t, eller om sømanden sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover2). At sejle i begrænset fart vil typisk gælde på en indenlandsk færge, og at sejle uden for begrænset fart vil typisk gælde på et containerskib. Hvis dette ikke fremgår af oplysningerne, kan statsforvaltningen spørge SKAT eller Udligningskontoret.

Hvis sømanden får et ”kompensationstillæg”, bliver dette ikke medregnet ved omregningen af den skattefri indkomst. Der ses altså helt bort fra kompensationstillægget. Baggrunden for det er, at kompensationstillæg ydes som kompensation for de skattefradrag, sømanden ikke kan udnytte, fordi indkomsten er skattefri. Kompensationstillægget sidestiller dermed sømænd med almindelige skatteydere i Danmark.

Hvis sømanden eventuelt ikke har ret til et kompensationstillæg for den manglende fradragsret, skal der ved fastsættelsen af bidragets størrelse tages hensyn til, at sømanden dermed ikke har ligningsmæssigt fradrag for bidraget. Se nedenfor under punktet ”Skatteforhold”.

Arbejdsmarkedsbidrag

Efter Arbejdsmarkedsstyrelsens omregningsmodeller bliver den skattefri indkomst omregnet til skattepligtig indkomst efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Da der i bidragssager tages udgangspunkt i parternes indkomst før betaling af arbejdsmarkedsbidrag, skal den omregnede indkomst forhøjes med arbejdsmarkedsbidraget. Ved at dividere indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag med 0,92 fremkommer indkomsten før betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Skatteforhold

I retningslinjerne for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag er der taget hensyn til de danske skatteregler. Efter disse regler har bidragsbetaleren normalt skattefradrag for betalte børne- og ægtefællebidrag. Værdien af fradraget er omkring 1/3 af bidraget.

Bidraget er en betydelig større økonomisk belastning, hvis bidragsbetaleren ikke har mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indkomst. Derfor tager man hensyn til en eventuel manglende mulighed for skattefradrag. En part, der kun har skattefri indkomst, vil som udgangspunkt ikke kunne opnå fradragsret for bidraget, da parten ikke har en skattepligtig indkomst at fradrage bidraget i.

Et ægtefællebidrag og et forhøjet børnebidrag vil normalt skønsmæssigt blive nedsat med omkring 1/3, hvis bidragsbetaleren ikke har fradragsret. Der henvises til pkt. 6.1.7. og 7.1.8. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag3).

3. Eksempler på omregning af skattefri indkomst

Eksempel 1 – omregningsmodel A, skattefri indkomst
En part (som ikke er sømand, der sejler uden for begrænset fart) har en årlig skattefri indkomst på 350.000 kr.
Efter punkt 1 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 42.000 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 42.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 236.875 kr. (278.875 kr. minus 42.000 kr.) ganges med 1,6 og svarer til brutto 379.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 71.125 kr. (350.000 kr. minus 278.875 kr.) ganges med 2,1 og svarer til brutto 149.362 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren 2,1 benyttes for al indkomst, der overstiger 278.875 kr.
I alt svarer 350.000 kr. til brutto 570.362 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 570.362 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 350.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 619.958 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

 
Eksempel 2 – omregningsmodel B, sømand uden for begrænset fart
(skibe med bruttotonnage på under 500 t)
En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på under 500 t, har en årlig skattefri indkomst på 350.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg.
Efter punkt 2 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 98.900 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 98.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 201.313 kr. (300.213 kr. minus 98.900 kr.) ganges med 1,6 og svarer til brutto 322.100 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 49.787 kr. (350.000 kr. minus 300.213 kr.) ganges med 2,1 og svarer til brutto 104.552 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,1 benyttes for al indkomst, der overstiger 300.213 kr.
I alt svarer 350.000 kr. til brutto 525.552 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 525.552 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 350.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 571.252 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

 
Eksempel 3 – omregningsmodel C, sømand uden for begrænset fart
(skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)
En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover, har en årlig skattefri indkomst på 350.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg.
Efter punkt 3 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 147.000 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 147.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 171.250 kr. (318.250 kr. minus 147.000 kr.) ganges med 1,6 og svarer til brutto 274.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 31.750 kr. (350.000 kr. minus 318.250 kr.) ganges med 2,1 og svarer til brutto 66.675 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,1 benyttes for al indkomst, der overstiger 318.250 kr.
I alt svarer 350.000 kr. til brutto 487.675 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 487.675 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 350.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 530.081 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 20. marts 2013

Tanja Skriver Frandsen

/ Marte Volckmar Kaasa

Officielle noter

1) Se vejledning af 11. januar 2011 om børne- og ægtefællebidrag.

2) Terminologien ”uden for begrænset fart” og ”i begrænset fart” anvendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Dansk Internationalt Skibsregister og SKAT ved vurderingen af sømænds ret til et særligt sømandsskattefradrag. Hvis sømanden sejler ”i begrænset fart”, har sømanden ikke ret til det særlige sømandsskattefradrag.

3) Se note 1.