Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. marts 2013)

Erhvervs- og Vækstministeren (Annette Vilhelmsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om Danpilot

(Lovforslag nr. L 187)

Formålet med lovforslaget er at omdanne det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed. Omdannelsen skal danne grundlag for en mere effektiv varetagelse af lodsopgaver i danske farvande og skaber klare rammer for lodsvæsnets virke. Der foretages i tilknytning hertil enkelte mindre tilpasninger af lodsloven.

Med lovforslaget omdannes det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed med navnet DanPilot, der herefter ikke vil indgå i det almindelige statslige, administrative hierarki. Staten, repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren, vil efter omdannelsen være eneejer af DanPilot, og ledelsen vil blive varetaget af en bestyrelse og en direktion.

Etableringen af DanPilot som selvstændig offentlig virksomhed indebærer, at virksomhedens økonomi udskilles fra statens. Den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot overtager det statslige lodsvæsens virksomhed og opgaver. Omdannelsen bygger på erfaringer med etablering af DSB, Energinet Danmark og Naviair som selvstændige offentlige virksomheder.

Lovforslaget udgør første skridt i den planlagte effektivisering af lodsvæsenet. Næste skridt er en analyse af, hvordan der kan skabes øget konkurrence på lodsområdet og derigennem et mere effektivt lodsmarked med skarpere priser, så det bliver mere attraktivt at anvende lodser, under hensyntagen til sejlads- og forsyningssikkerheden. Analysen følger op på regeringens konkurrenceudspil og forventes færdig i 1. halvår 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.