Den fulde tekst
L 192
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 2/4 13
Betænkning 2/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 14/5 13
3.beh 14/5 13
Lov nr 492 af 21. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Simon Kollerup (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven gennemføres ændringer i lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder. Samtidig ophæves lov om kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.
Loven er en udmøntning af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening af 10. juni 2012 om kommunernes økonomi. Med loven tilstræbes en regelforenkling og afbureaukratisering af reguleringen på natur- og miljøområdet. Loven udmønter de dele af aftalen om regelforenkling, der kræver lovændringer.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget