Den fulde tekst
L 191
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 5/4 13
Betænkning 29/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 13 Tillæg H
2.beh 31/5 13
Lovf som vedt 4/6 13
3.beh 4/6 13
Lov nr 610 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Sanne Rubinke (SF), Finn Sørensen (EL), Ole Birk Olesen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder fire elementer. Indledningsvis medfører loven, at sælgers oplysningspligt skærpes, så der fremover skal udleveres nøgleoplysninger om en andelsboligforening og en bolig før en handel. Herudover indføres der med loven en pligt for penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger.
Ydermere indføres der med loven en karensperiode på 2 år fra en forenings stiftelse for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom. Endelig medfører loven, at der indføres en pligt for en andelsboligforening til at oplyse om støtte modtaget af staten eller kommunen i foreningens årsregnskab.
Loven udspringer af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler fra august 2012.