Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Varighed og struktur
Kapitel 3 International uddannelse
Kapitel 4 Godkendelse og akkreditering
Kapitel 4 a Udbud i udlandet
Kapitel 5 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Kapitel 6 Merit, fastholdelse i uddannelse, fastsættelse af antal studiepladser, praktikpladser, forsøg m.v.
Kapitel 7 Klager, tilsyn og delegationsregler
Kapitel 8 Statstilskud
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Herved bekendtgøres lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1372 af 28. december 2011, § 4 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 og § 1 i lov nr. 1235 af 18. december 2012.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilrettelægger erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i et samordnet videregående uddannelsessystem.

Stk. 2. Formålet med et samordnet videregående uddannelsessystem er at sikre praksisnære uddannelser, der på et internationalt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og den offentlige sektor, og hvis videngrundlag er karakteriseret ved erhvervs- og professionsbasering samt udviklingsbasering.

§ 2. Erhvervsakademiuddannelser skal give de uddannede viden om og forståelse af fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere og vurdere problemstillinger.

Stk. 2. Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til at varetage praksisnære erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal endvidere udvikle til selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Uddannelserne skal kvalificere til relevant videre uddannelse.

§ 3. Professionsbacheloruddannelser skal give de uddannede viden om og forståelse af fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere og vurdere problemstillinger. Uddannelserne skal endvidere skabe grundlag for selvstændig refleksion over fagområdernes sammenhæng med udviklingsbaseret viden og erhvervsfunktioner.

Stk. 2. Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal endvidere kvalificere til relevant videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Kapitel 2

Varighed og struktur

§ 4. Erhvervsakademiuddannelser varer fra 1½ til 2½ år som heltidsuddannelse. Uddannelserne består af teori og praktik og skal udgøre selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. Praktikken skal have en varighed af mindst 3 måneder.

§ 5. Professionsbacheloruddannelser har en varighed fra 3 og til almindeligvis 4 år som heltidsuddannelse, jf. dog § 6. Uddannelserne består af teori og praktik og skal udgøre selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. Praktikken skal have en varighed af mindst 6 måneder.

Stk. 2. Uddannelserne kan tilrettelægges således, at mindst det sidste 1½ år af uddannelsen kan anvendes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser. Der indgår mindst 3 måneders praktik i den del af uddannelsen, der anvendes som overbygning.

§ 6. Professionsbacheloruddannelser kan tilrettelægges som selvstændige overbygningsuddannelser, der bygger på erhvervsakademiuddannelser.

Stk. 2. Selvstændige overbygningsuddannelser har som heltidsuddannelse en varighed af mindst 1½ år, inklusive mindst 3 måneders praktik, og skal sammen med de adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser have en samlet varighed fra 3 til almindeligvis 4 år, jf. § 5, stk. 1.

§ 7. Professionsbacheloruddannelser kan tilrettelægges således, at uddannelsens første til andet år sammen med et særligt tilrettelagt afsluttende forløb udgør en selvstændigt afrundet erhvervsakademiuddannelse, jf. § 4.

Stk. 2. Uddannelser, der tilrettelægges efter stk. 1, skal tillige være tilrettelagt således, at det sidste 1½ år eller mere kan anvendes som overbygning til relevante erhvervsakademiuddannelser, jf. § 5, stk. 2.

Kapitel 3

International uddannelse

§ 8. Institutioner, der udbyder erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, skal tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at den studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet.

§ 9. En institution kan efter aftale med en eller flere udenlandske institutioner tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen kan gennemføres ved anerkendte udenlandske institutioner.

Stk. 2. Styrelsen for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte kan fastsætte regler om de aftaler, som institutionen kan indgå efter stk. 1.

§ 10. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner.

Kapitel 4

Godkendelse og akkreditering

§ 11. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender de uddannelser efter denne lov, der er behov for.

§ 12. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender et erhvervsakademis udbud af de erhvervsakademiuddannelser, der er behov for at akademiet udbyder, jf. § 4 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender tillige en professionshøjskoles udbud af de erhvervsakademiuddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4, stk. 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Det er dog en betingelse, at professionshøjskolen er etableret ved en sammenlægning af en eller flere professionshøjskoler og et eller flere erhvervsakademier.

Stk. 2. Er en professionshøjskole ikke omfattet af stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkende dens udbud af en erhvervsakademiuddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 og 2 gives tidsbegrænset til at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.

§ 13. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender en professionshøjskoles udbud af de professionsbacheloruddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4, stk. 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender endvidere en ingeniørhøjskoles udbud, jf. §§ 57-62 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, af de professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet, der er behov for at ingeniørhøjskolen udbyder. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender tillige medie- og journalisthøjskolens udbud af de professionsbacheloruddannelser inden for højskolens område, der er behov for at medie- og journalisthøjskolen udbyder, jf. § 4 i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender et erhvervsakademis udbud af de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, der er behov for at erhvervsakademiet udbyder. Det er dog en betingelse herfor, at erhvervsakademiet har indgået en partnerskabsaftale med en professionshøjskole, jf. § 6 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og § 5 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at en uddannelsesinstitution, der ikke er en professionshøjskole, kan udbyde en professionsbacheloruddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4. En godkendelse efter 1. pkt. kan kun gives til en uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning med statslig godkendelse til udbud af en eller flere videregående uddannelser.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at Aarhus Universitet efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus kan udbyde professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet.

Stk. 5. En godkendelse efter stk. 1-4 gives tidsbegrænset til at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.

§ 14. Godkendelse af en uddannelse efter § 11 og godkendelse af udbud efter §§ 12 og 13 kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, har akkrediteret uddannelsen henholdsvis udbuddet positivt.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afslå at lade en ansøgning om godkendelse af forslag til en ny uddannelse og forslag til et nyt udbud akkreditere samt undlade at lade et eksisterende udbud akkreditere efter § 16, stk. 1, hvis det vurderes, at der ikke er behov for den pågældende uddannelse eller det pågældende udbud.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om krav til indholdet af og dokumentation til ansøgninger om godkendelse efter §§ 11-13 og regler om procedure for behandling af sådanne ansøgninger.

§ 15. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers beslutning.

Stk. 2. Akkrediteringen efter stk. 1 foretages i henhold til kriterier for relevans og kvalitet, der fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 3. Ved akkreditering af nye uddannelser, jf. § 11, og nye udbud, jf. §§ 12 og 13, kan rådets afgørelse være en positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering. Ved løbende akkreditering af udbud, jf. § 16, kan Akkrediteringsrådets afgørelse tillige være en betinget positiv akkreditering, hvor en positiv akkreditering er betinget af, at de fastsatte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt inden for en af rådet fastsat frist.

Stk. 4. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers beslutning undersøge, hvorvidt en uddannelse eller en institutions udbud af en uddannelse fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af. Viser undersøgelsen, at kriterierne ikke længere er opfyldt, træffer rådet afgørelse om, at akkrediteringen trækkes tilbage eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne. Efter fristens udløb træffer rådet afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte akkreditering opretholdes eller trækkes tilbage. Rådet orienterer straks ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om rådets afgørelse.

Stk. 5. Trækker Akkrediteringsrådet i henhold til stk. 4 sin akkreditering tilbage, bortfalder ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers godkendelse, jf. § 14.

Stk. 6. En uddannelsesinstitution, der er godkendt til udbud af en uddannelse, skal underrette Akkrediteringsrådet, hvis udbuddet ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af, eller hvis institutionen er i tvivl herom.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om Akkrediteringsrådets varetagelse af opgaver efter denne lov.

§ 16. Godkendte udbud af uddannelser skal løbende akkrediteres efter en plan fastsat af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 2. En udbudsgodkendelse bortfalder, såfremt udbuddet på baggrund af en akkreditering foretaget i medfør af stk. 1 ikke har opnået en positiv akkreditering eller betinget positiv akkreditering.

Stk. 3. En udbudsgodkendelse kan endvidere bortfalde, hvis ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser finder, at der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på overholdelse af de regler, der påhviler institutionen efter loven.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse. Det er en betingelse for at give påbud efter stk. 1, at institutionen er godkendt til at udbyde uddannelsen.

§ 17. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tillade, at uddannelser på andre ministerområder akkrediteres efter reglerne i dette kapitel.

Kapitel 4 a

Udbud i udlandet

§ 17 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en ingeniørhøjskoles og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter denne lov kan godkendes til at udbyde i Danmark.

Stk. 2. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. §§ 14-16.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om udbud i udlandet og kan herunder fravige bestemmelser i loven.

Kapitel 5

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

§ 18. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætter Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, der består af indtil 21 medlemmer.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser udpeger formanden, der skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter.

Stk. 3. 18 medlemmer udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HTS (Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen) og Tekniq (installatørernes organisation) i forening.

2) 1 medlem efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

3) 1 medlem efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

4) 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Regioner.

5) 2 medlemmer efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).

6) 3 medlemmer efter indstilling fra FTF (hovedorganisation for offentligt og privat ansatte).

7) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

8) 1 medlem efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark.

9) 2 medlemmer efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer.

10) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening.

11) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan supplere rådet med indtil 2 personligt udpegede medlemmer.

Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

Stk. 6. Rådets medlemmer samt eventuelle tilforordnede, jf. stk. 5, beskikkes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser for 4 år. De tilforordnede og de i stk. 4 nævnte medlemmer kan dog beskikkes for en kortere periode. Repræsentanterne for de studerendes organisationer beskikkes for en toårig periode. Medlemmer og tilforordnede kan genbeskikkes.

§ 19. Rådets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer kan nedsætte et antal uddannelsesudvalg, der bistår rådet i spørgsmål inden for et eller flere uddannelsesområder.

Stk. 2. Sekretariatsbistand til uddannelsesudvalgene tilvejebringes af de organisationer, der er repræsenteret i det enkelte udvalg.

§ 20. Rådet rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om uddannelserne, herunder om følgende forhold:

1) Uddannelsernes udvikling.

2) Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.

3) Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.

4) Formål og strukturelle rammer.

5) Adgangskrav.

6) Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.

7) Rammer for forsøgsvirksomhed.

8) Efter- og videreuddannelse.

9) International uddannelse.

10) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

§ 21. Rådet holder møde efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer. Rådet holder møde mindst to gange årligt.

Stk. 2. Rådet afgiver hvert år inden den 1. marts en skriftlig beretning til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om rådets virksomhed, der indeholder en samlet status samt forslag til initiativer vedrørende de uddannelser, der er omfattet af rådets rådgivningsvirksomhed.

Stk. 3. Rådet fastsætter forretningsordenen og kan nedsætte underudvalg.

Stk. 4. Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser varetager sekretariatsfunktionerne for rådet.

Kapitel 6

Merit, fastholdelse i uddannelse, fastsættelse af antal studiepladser, praktikpladser, forsøg m.v.

§ 22. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om uddannelserne, herunder om:

1) Praktik.

2) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

3) Studieordninger.

4) Adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, bedømmelse og censorer.

5) Anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS).

6) Studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om lærerkvalifikationer og om uddannelsesinstitutionernes pligt til at tilvejebringe praktikpladser.

§ 23. Studerende har ret til merit for dele af en uddannelse på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 2. Merit gives af den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktikdele, der søges merit for.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om merit.

§ 24. For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg) yde bistand til de studerende, der har behov herfor.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.

§ 25. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af denne lov.

§ 26. Statens institutioner, regionsråd, kommunalbestyrelser og private arbejdsgivere, herunder selvejende institutioner, der modtager statstilskud, skal stille egnede praktikpladser til rådighed for uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut, folkeskolelærer og pædagog.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare det behov, der følger af antallet af studiepladser, jf. § 25.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen godtgør de offentlige og private skoler, der stiller praktikpladser til rådighed for uddannelsen til lærer i folkeskolen, de særlige udgifter, der er forbundet med praktikvirksomheden. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå aftale med KL om takstmæssig betaling for skolernes medvirken.

§ 27. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg.

Kapitel 7

Klager, tilsyn og delegationsregler

§ 28. De afgørelser, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, kan indbringes for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

§ 29. Klager over institutionens afslag på merit, jf. § 23, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet efter reglerne herom i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 30. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om klageadgang og kan herunder bestemme, at klager kan indbringes for en særlig klageinstans, der kan træffe den endelige administrative afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.

§ 31. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fører tilsyn med uddannelser efter denne lov og vejleder institutionerne om reglerne for den enkelte uddannelse. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger om uddannelser, undervisning, studerende, lærere og institutionernes drift i øvrigt til brug for dette tilsyn.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 31 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 8

Statstilskud

§ 32. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter (taxametertilskud). Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antallet af årsstuderende ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. studenterårsværk, årselev eller dimittend(årsstuderende) fastlagt i de årlige finanslove.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om tilskud efter stk. 1, herunder om forskudsvis udbetaling og opgørelse af antal årsstuderende.

§ 33. Ved uddannelser, hvor antallet af studiepladser fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, jf. § 25, fastsættes tilskuddet efter § 32 i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. Ved optag ud over det fastsatte antal studiepladser reduceres den tilskudsudløsende aktivitet i forhold til den indberettede aktivitet med den procentdel, som meroptaget udgør af årgangens optag. Modregning foretages i tilskud for det efterfølgende finansår. Hvis overskridelsen er betydelig, kan modregning foretages i tilskud for yderligere finansår.

Stk. 3. Hvis en årgangs aktivitet på grund af overflytning af studerende fra andre institutioner i betydeligt omfang overskrider den aktivitet, der kan forventes ud fra det fastsatte antal studiepladser, vil årgangens tilskudsudløsende aktivitet blive reduceret til den aktivitet, det fastsatte antal studiepladser forventes at medføre.

§ 34. Der ydes ikke tilskud til institutioner, der er godkendt efter lov om erhvervsakademiuddannelser1) eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til institutionerne.

§ 35. Udenlandske studerende på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser kan kun indgå i beregningen efter § 32 og § 36, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 2,

3) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

4) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 2. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 1, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.

Stk. 3. Institutionens udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, sker som indtægtsdækket virksomhed.

§ 36. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder et særligt tilskud til færdiggørelse af uddannelse efter denne lov. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om betingelser for og beregning af det særlige tilskud.

§ 37. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte særlige tilskudsregler for uddannelser med lille tilgang, hvis det ud fra geografiske eller erhvervsmæssige hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til forsøgs- og udviklingsarbejde samt til etablering af undervisningsmiljøer og til faglig udvikling.

§ 38. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i særlige tilfælde godkende, at udgifterne ved udbud af en erhvervsakademiuddannelse helt eller delvis afholdes af andre offentlige eller private midler, herunder ved deltagerbetaling. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 39. Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens krav i § 4 om obligatorisk praktik og § 8 finder anvendelse for uddannelser, der påbegyndes efter den 1. august 2009.

Stk. 3. Lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) og lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser ophæves.

Stk. 4. Udbudsgodkendelser og statstilskud, der ved denne lovs ikrafttræden er meddelt i medfør af de i stk. 3 nævnte love og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne opretholdes, indtil udbudsgodkendelserne og statstilskuddet bortfalder efter reglerne i denne lov.

Stk. 5. Regler udstedt med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 3, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt med hjemmel i denne lov.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser træffer senest den 31. december 2014 afgørelse om, hvilken professionshøjskole der overtager en godkendelse efter § 13, stk. 2.

§§ 40-41. (Udeladt)

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 537 af 12. juni 20092) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 590 af 26. juni 20093) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 140 af 9. februar 20104) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Loven træder i kraft den 1. september 2010.


Lov nr. 641 af 14. juni 20105) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 1372 af 28. december 20116) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 1373 af 28. december 20117) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)


Lov nr. 1235 af 18. december 20128) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 8. maj 2013

Morten Østergaard

/ Kirsten Lippert

Officielle noter

1) Lovens korrekte titel er lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

2) Lovændringen vedrører kapitel 4 a.

3) Lovændringen vedrører§ 35, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og § 35, stk. 3.

4) Lovændringen vedrører§ 30.

5) Lovændringen vedrører overskrift til kapitel 6 og § 24.

6) Lovændringen vedrører§ 13, stk. 3 – 5.

7) Lovændringen vedrører overskrift til kapitel 7 og § 31 a.

8) Lovændringen vedrører § 26, stk. 1, § 26, stk. 3, og § 31, stk. 2 og 3.