Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

I medfør af § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 20, stk. 6 og 7, § 24, stk. 6 og 7, § 33, stk. 4, § 37, stk. 1, og § 50, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1240 af 18. december 2012, og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger supplerende bestemmelser vedrørende reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Notering som landbrugsejendom

§ 2. En ejendom kan på ejerens begæring noteres som en landbrugsejendom i matrikelregisteret, hvis betingelserne i lovens § 4, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgning om notering indsendes til Geodatastyrelsen, der påser, at betingelserne i lovens § 4, stk. 1, er opfyldt.

§ 3. Geodatastyrelsen foretager notering af landbrugspligt i overensstemmelse med lovens § 4, stk. 1 og 2, og kan træffe afgørelse om at fravige bestemmelserne i lovens § 4, stk. 2, jf. lovens § 4, stk. 3.

Stk. 2. Geodatastyrelsen foretager registrering i matriklen af landbrugsejendomme uden beboelsesbygning, jf. lovens § 9, stk. 6, og § 10.

Bopælspligten

A. Erhvervelse

§ 4. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom kan erhververen opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, jf. lovens § 8, stk. 2.

Stk. 2. Når en anden person tager fast bopæl i stedet for erhververen, kan erhvervelse kun ske uden tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen, hvis der i erklæringsskemaet, jf. § 1 i bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme, gives oplysning om navn, personnummer og adresse for vedkommende anden person.

Stk. 3. Erklæringsskemaet skal endvidere vedlægges kopi af underskreven lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om, at vedkommende tager fast bopæl.

Stk. 4. Hvis der inden for den frist på 6 måneder eller 2 år, der efter erhvervelsesreglerne gælder for at tage fast bopæl i forbindelse med erhvervelse af en landbrugsejendom, sker ændring med hensyn til den person, der skal tage fast bopæl, skal der ske indberetning på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000), jf. tillige §§ 8 og 9. Indberetningen skal ske inden 4 uger fra ændringen.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor erhververen ønsker at opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl, men på tidspunktet for afgivelse af erklæring, jf. stk. 2, ikke har en lejer, meddeler NaturErhvervstyrelsen tilladelse på baggrund af en ansøgning. Tilladelsen meddeles på vilkår om fremsendelse af underskreven lejekontrakt eller lignende med de i stk. 2 anførte oplysninger inden 6 mdr. til NaturErhvervstyrelsen.

B. Bopælspligten

§ 5. Ved pligten i lovens § 8, stk. 1 og 2, til at tage fast bopæl på ejendommen (bopælspligten) forstås, at ejendommen skal benyttes som helårsbolig. Den, der tager fast bopæl på ejendommen, skal overnatte på ejendommen, medmindre der foreligger særlige, forbigående omstændigheder. Den pågældende skal samtidig være tilmeldt folkeregisteret som boende på ejendommen, således at denne tjener som hovedbopæl.

Stk. 2. Ved opgørelsen af, om bopælspligten er opfyldt i 10 år, jf. lovens § 8, stk.1, medregnes kun det tidsrum, hvor ejendommen er beboet, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Bopælspligten for en ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, skal opfyldes i mindst 10 år efter, at den pågældende har erhvervet sin anpart i ejendommen, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Når en person, der i en periode har været medejer af en landbrugsejendom, indtræder som ny ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, skal den pågældende opfylde betingelserne for personlig erhvervelse i lovens §§ 12-15.

Stk. 5. Bopælspligten for en ny ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, anses ikke for opfyldt ved, at denne i en periode har været medejer af den pågældende landbrugsejendom, medmindre vedkommende i denne periode har opfyldt bopælspligten på ejendommen.

Stk. 6. I det tilfælde, hvor der meddeles dispensation fra bopælspligten efter bekendtgørelsens § 10, stk. 4, medregnes det tidsrum, for hvilket der er meddelt dispensation, i de 10 år, som bopælspligten skal være opfyldt.

C. Frist for opfyldelse af bopælspligten

§ 6. Fristen for opfyldelse af bopælspligten efter lovens §§ 12-15 regnes fra tidspunktet for indgåelsen af en bindende aftale om erhvervelsen.

Stk. 2. Den i lovens § 14 nævnte frist for opfyldelse af bopælspligten ved arv regnes dog fra tidspunktet for arveudlægget.

Stk. 3. For den i lovens § 16, stk. 2, nævnte anpartshaver (ankermanden) regnes fristen for opfyldelse af bopælspligten fra det tidspunkt, hvor ankermanden har indgået en bindende aftale om erhvervelse af ejendommen eller sin anpart i ejendommen, jf. dog § 5, stk. 4 og 5.

§ 7. Ved oprettelse af en ny landbrugsejendom, jf. lovens § 30, stk. 2 og 3, indtræder der en 10-årig bopælspligt, der skal opfyldes af erhververen inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor Geodatastyrelsen har registreret de matrikulære forandringer.

Stk. 2. Ved køb af suppleringsjord, jf. lovens § 29, indtræder der en ny 10-årig bopælspligt, der skal opfyldes inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor Geodatastyrelsen har registreret de matrikulære forandringer.

D. Indberetning om ændring af bopælspligten

§ 8. Erhververen af en landbrugsejendom, der selv har taget fast bopæl, jf. lovens § 8, stk. 1, skal indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvis bopælspligten inden for 10 års perioden i stedet opfyldes ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, jf. stk. 3.

Stk. 2. Bopælspligten skal opfyldes igen inden 6 måneder fra fraflytningstidspunktet, eller erhververen skal inden 4 uger søge om dispensation fra opfyldelsen af bopælspligten hos NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Indberetning skal ske på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000). Indberetningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter fraflytningen.

§ 9. Erhververen af en landbrugsejendom, der opfylder bopælspligten inden for 10 års perioden ved, at en anden person har taget fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, skal indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvis den pågældende person enten er fraflyttet uden varsel eller fraflytter inden en nærmere angiven dato, jf. stk. 3.

Stk. 2. Erhververen skal inden 6 måneder fra det i stk. 1 angivne fraflytningstidspunkt igen opfylde bopælspligten eller inden 4 uger søge om dispensation fra opfyldelsen af bopælspligten hos NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Indberetning skal ske på et skema som nævnt i § 8, stk. 3.

E. Dispensation fra bopælspligten

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra bopælspligten i lovens § 8, stk. 1 og 2, herunder i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Dispensation kan meddeles med en udsættelse af bopælspligtens indtræden,

1) hvor erhververen af hensyn til istandsættelse af boligen er midlertidigt forhindret i at opfylde bopælspligten, eller

2) hvor erhververen på grund af uddannelse er midlertidigt forhindret i at opfylde bopælspligten.

Stk. 3. Dispensation kan meddeles med en tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten, hvis ejendommen gennem længere tid har været i slægtens eje og ønskes overdraget til en slægtning.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen meddeler endvidere dispensation for en begrænset periode på højst 3 år i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at udleje beboelsesbygningen på markedsvilkår. Dispensation meddeles, når

1) erhververen har dokumenteret, at det inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved mindst 3 annonceringer med minimum 3 ugers mellemrum i mindst 1 landsdækkende avis eller via internettet samt endvidere i mindst 1 lokalavis ikke har været muligt at udleje ejendommen på markedsvilkår,

2) erhververen har dokumenteret, at den leje, hvortil ejendommen er udbudt, ikke overstiger det normale huslejeniveau i det pågældende område, og

3) erhververen har redegjort for de henvendelser, der har været på annonceringen, og om baggrunden for, at ingen af disse henvendelser har ført til udlejning af beboelsesbygningen.

Stk. 5. Medmindre særlige grunde taler imod det, skal den i stk. 4 nævnte dispensation gøres betinget af, at erhververen kun opholder sig på ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift.

Samlever

§ 11. Ved en samlever forstås en person, der lever i et ægteskabslignende forhold, der har bestået i mindst to år, eller hvor de samlevende har fælles børn.

Beboelsesbygning

§ 12. Ved en passende beboelsesbygning, jf. lovens § 9, stk. 1, forstås, at beboelsen skal have en sådan størrelse og karakter, at den kan anvendes til helårsbeboelse for en husstand med sædvanlig husførelse (beboelsesbygningen). En landbrugsejendom kan have mere end én beboelsesbygning.

Stk. 2. Ved udskiftning af beboelsesbygningen på en landbrugsejendom skal en ny beboelse ligge hensigtsmæssigt i forhold til landbrugsejendommens jorder, i landzone og i direkte tilknytning til ejendommens jorder. Tilsvarende gælder ved supplering med en parcel med en eksisterende beboelsesbygning. Ved nyopførelse skal beboelsesbygningen have et boligareal på mindst 120 m2.

Stk. 3. Bopælspligten skal opfyldes fra en beboelsesbygning på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, jf. lovens § 8, stk.1 og 2. Hvis ejendommen er suppleret med et areal med en anden beboelsesbygning, som ikke opfylder betingelserne i stk. 2, kan bopælspligten også opfyldes fra denne bolig, hvis den ligger inden for en luftlinjeafstand af 2 km fra en beboelsesbygning på ejendommen.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 2 og 3, når særlige forhold taler for det.

Landmandsselskaber (lovens § 20)

A. Generelle betingelser

§ 13. Bestemmelserne i lovens § 20 omfatter også aktie- og anpartsselskaber i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det er en forudsætning, at selskaberne er registreret i Erhvervsstyrelsen med en filial.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 20 omfatter også SE-selskaber, som ligeledes skal være registreret i Erhvervsstyrelsen med en filial, hvis selskabet ikke har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark.

Stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 20 omfatter ikke partnerselskaber.

§ 14. Kravet i lovens § 20, stk. 1 og 2, skal opfyldes af en person (landmanden i selskabet) i hele selskabets ejertid.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse for landmanden i selskabet foreligger,

1) når denne direkte eller gennem et andet selskab, som vedkommende alene ejer, ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet eller,

2) når vedkommende har

a) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet i kraft af en aftale med andre investorer,

b) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i selskabet i henhold til vedtægterne eller en aftale,

c) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse i selskabet, eller

d) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.

Stk. 3. Bopælspligten skal opfyldes af landmanden i selskabet i mindst 10 år efter selskabets erhvervelse af ejendommen, jf. lovens § 8, stk. 1 og 2. Hvis den pågældende person indtil selskabets erhvervelse af ejendommen har haft lovlig adkomst på denne, gælder 10 års reglen dog fra tidspunktet for den personlige erhvervelse, jf. dog lovens § 14, stk. 1.

Stk. 4. Når den bestemmende indflydelse i selskabet overgår til en anden person, skal denne opfylde de personlige erhvervelsesbetingelser i lovens §§ 12-15 eller ved dispensation efter § 8, stk. 4, eller § 17. Den nye landmand i selskabet skal opfylde bopælspligten i mindst 10 år, jf. dog lovens § 14, stk. 1. Hvis den pågældende person skal opfylde betingelserne i lovens § 12, stk. 2, jf. §§ 31-33, gælder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, når vedkommende og dennes børn under 18 år tilsammen vil blive ejer eller medejer af to eller flere landbrugsejendomme, hvis samlede areal overstiger 150 ha bortset fra fradragsarealer, jf. dog bekendtgørelsens § 25, stk. 1-5, om supplering af en hovedejendom.

Stk. 5. Kravet om, at landmanden i selskabet selv skal varetage den daglige ledelse af ejendommens drift for selskabet, hvis dette følger af betingelserne i lovens § 20, stk. 2, er ikke til hinder for, at selskabet også kan bortforpagte ejendommen, eller at ejendommen kan drives i et fællesskab, jf. lovens § 26.

Stk. 6. Ved overdragelse af en landbrugsejendom, der lovligt ejes af et bestående landmandsselskab, til et andet landmandsselskab, begynder der en ny 10-års periode for bopælspligten, hvis der indtræder en ny person som landmand i selskabet. Reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord i lovens §§ 31-33 skal bringes i anvendelse, hvis der indtræder en ny person som landmand i selskabet, og den pågældende skal opfylde betingelserne i lovens § 12.

§ 15. Det er en betingelse, at landmanden i selskabet ved opsigelse skal være sikret et varsel på mindst 12 måneder. Opsigelse kan dog ske med et kortere varsel på grund af grov misligholdelse. Det er dog en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen finder, at misligholdelsen er så grov, at den kan begrunde en dispensation.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 skal fremgå af selskabets vedtægter.

B. Erklæring ved selskabers erhvervelse

§ 16. Et aktieselskab eller et anpartsselskab, der erhverver en landbrugsejendom efter bestemmelsen i lovens § 20, stk. 1, skal i forbindelse med afgivelse af erklæring, som er en forudsætning for tinglysning af adkomst på ejendommen, give oplysning om:

1) Selskabets navn og adresse, CVR-nummer samt samlede aktie- eller anpartskapital.

2) Ejendommens areal mv. og tidspunktet for selskabets erhvervelse af ejendommen.

3) Navn, personnummer og adresse for den deltager, der opfylder betingelserne i lovens § 20, stk. 1 og 2, (landmanden i selskabet), og erklæring om, at vedkommende har bestemmende indflydelse i selskabet, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger skal gives på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Skemaet skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, jf. bekendtgørelsen om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

C. Selskabers indberetningspligt

§ 17. Et aktieselskab eller et anpartsselskab, der har erhvervet en landbrugsejendom efter reglerne i § 20 i landbrugsloven af 1989 (lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989) eller senere landbrugslove, skal sende indberetning til NaturErhvervstyrelsen ved udskiftning af landmanden i selskabet. Dette gælder også ved enhver ændring af ejerforholdene, der medfører, at den deltager, der hidtil har opfyldt landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og kravet om bestemmende indflydelse i selskabet m.v. (landmanden i selskabet), ikke længere opfylder betingelserne i lovens § 20, stk. 1 eller 2. Indberetningen skal indsendes inden 4 uger efter den nævnte ændring.

Stk. 2. Ved indberetning efter stk. 1 skal det ved erklæring dokumenteres, at selskabet opfylder kravet om, at en deltager, der opfylder lovens erhvervelsesbetingelser, herunder bopælskravet, har bestemmende indflydelse i selskabet, jf. § 14, stk. 2. Der skal desuden gives oplysning om den deltager, der herefter opfylder de nævnte erhvervelsesbetingelser, jf. lovens § 20, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Indberetning skal gives på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Skemaet skal sendes til NaturErhvervstyrelsen. Der skal gives oplysning om alle de under § 16, stk. 1, omhandlede forhold på tidspunktet for indberetningen.

§ 18. Bestemmelserne i § 17 gælder også ved omdannelse af selskabet til et andet selskab eller ved fusion af selskabet med et andet selskab, hvis omdannelsen af selskabet ikke medfører tinglysning af ny adkomst på ejendommen.

Stk. 2. Hvis landmanden i selskabet og dennes børn under 18 år ved en fusion bliver ejer eller medejer af mere end 150 ha, finder reglerne om fortrinsstilling i lovens §§ 31-33 anvendelse.

§ 19. Et aktieselskab eller et anpartsselskab, der har erhvervet en landbrugsejendom efter lovens § 20, skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen sende ajourførte oplysninger til NaturErhvervstyrelsen om alle de under § 16 og § 17 omhandlede forhold. Oplysningerne skal indsendes inden 4 uger efter anmodningen.

Stk. 2. Selskabet skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen sende kopi af gældende vedtægter og aftaler, der angår den bestemmende indflydelse i selskabet, til NaturErhvervstyrelsen. Oplysningerne skal indsendes inden 4 uger efter anmodningen.

Juridiske personers af erhvervelse af landbrugsjord til naturformål

§ 20. En fond, forening eller anden juridisk person, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan opnå en forhåndsgodkendelse fra NaturErhvervstyrelsen til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv., jf. lovens § 24, hvis betingelserne nedenfor i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse skal der gives oplysning om navn og adresse, registreringsnummer for fonde og CVR-nummer for selskaber samt andre oplysninger til identifikation af ansøgeren.

Stk. 3. Det skal dokumenteres ved kopi af vedtægter mv., at ansøgeren har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, jf. dog stk. 4. Hvis ansøgeren også har andre formål, må disse ikke være i strid med formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Stk. 4. Dokumentation for formålet skal ske ved indsendelse af formålsbestemmelserne. Herudover skal fonden, foreningen eller den juridiske person kunne erklære, at vedtægterne i øvrigt ikke indeholder formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Stk. 5. Der skal indsendes indberetning til NaturErhvervstyrelsen ved enhver ændring af vedtægterne med hensyn til formål mv., jf. stk. 3 og 4. Indberetningen skal indsendes inden 4 uger efter den nævnte ændring.

Stk. 6. En forhåndsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for forhåndsgodkendelsen ikke længere er opfyldt. NaturErhvervstyrelsen kan i den situation meddele påbud om afhændelse af landbrugsejendomme inden en frist på 6 måneder, medmindre NaturErhvervstyrelsen finder grundlag for at meddele dispensation efter lovens § 24, stk. 3 eller 4.

§ 21. En fond, forening eller anden juridisk person, der har opnået forhåndsgodkendelse, kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv. uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 4, hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for områder, der efter planloven er udpeget som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Stk. 2. En fond, forening eller anden juridisk person, der har opnået forhåndsgodkendelse, kan tillige erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv., hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for

1) § 3-områder efter naturbeskyttelsesloven,

2) områder, hvor der er planer om gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller anvendelse til godkendte vådområdeprojekter, der forudsættes gennemført i nær fremtid,

3) områder, der efter planloven er udlagt som skovrejsningsområde, eller

4) råstofgrave, der ifølge den offentlige planlægning eller bestemmelser i medfør af råstofloven skal efterbehandles til naturformål.

Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervelse af arealer uden for de i stk. 1 og 2 fastlagte områder, kan en sådan erhvervelse kun ske med NaturErhvervstyrelsens tilladelse efter lovens § 24, stk. 3, jf. tillige stk. 4. Tilladelse kan normalt kun gives, hvis der ikke er ejere af nærliggende landbrugsejendomme, der opfylder betingelserne for at gøre fortrinsstilling gældende, jf. lovens §§ 31-33.

Stk. 4. Nationalparkfonde, som er oprettet efter lov om nationalparker, og som har opnået forhåndsgodkendelse jf. lovens § 24, stk. 1, nr. 1, kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv. uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 3 eller 4, hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for områder, der er oprettet som nationalpark, jf. lov om nationalparker.

§ 22. Når en fond, forening eller anden juridisk person erhverver en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 3 eller 4, skal de erhvervede arealer anvendes i overensstemmelse med den offentlige planlægning mv., der gælder for det pågældende område, herunder planer for gennemførelse af vådområdeprojekter mv.

Stk. 2. Offentligheden skal i forbindelse med erhvervelse uden tilladelse sikres adgang til arealerne svarende til den adgang, der gælder for offentligt ejede arealer, jf. reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22-29 og tilhørende bekendtgørelser. Hvis der hegnes, f.eks. af hensyn til naturpleje ved afgræsning, skal dette ske på en sådan måde, at der fortsat i væsentligt omfang er offentlig adgang til arealerne. Kravet om offentlig adgang gælder dog ikke for arealer, hvor der i forbindelse med gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt etableres en sø eller andre vådområder, hvis der i væsentligt omfang er offentlig adgang til de øvrige arealer. Kravet om offentlig adgang gælder heller ikke for arealer, hvor der i medfør af anden lovgivning, f.eks. ved fredningskendelse mv., er fastsat bestemmelser, der regulerer offentlighedens adgang til arealerne.

Stk. 3. Erhververen skal i forbindelse med erhvervelsen afgive erklæring om, at vedkommende forpligter sig til,

1) at anvende ejendommen i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er fastlagt for den pågældende områdetype, jf. lovens § 24, stk. 7,

2) at der sikres offentligheden adgang til ejendommens jorder, og at der derfor kun må ske indhegning eller foretages andre foranstaltninger i et omfang, der sikrer, at der fortsat i væsentligt omfang er offentlig adgang til arealerne, jf. stk. 2,

3) inden 1 år efter erhvervelsen at indsende en plan, der skal udarbejdes i samarbejde med kommunen, til NaturErhvervstyrelsen for ejendommens anvendelse til naturformål og for offentlighedens adgang til arealerne som dokumentation for, at reglerne om offentlighedens adgang mv. er iagttaget, og

4) at afhænde ejendommen efter lovens regler, hvis den ikke længere anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne, i lovens § 24, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Erhververen skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen indsende oplysning om anvendelse mv. af et erhvervet areal inden 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

Fortrinsstilling til suppleringsjord

§ 23. Fortrinsstilling til suppleringsjord efter reglerne i lovens §§ 31 og 32, jf. lovens § 12, stk. 2, og § 29, stk. 2, kan kun gøres gældende i forbindelse med erhvervelse, hvorved ansøgeren (den primære erhverver) og dennes børn under 18 år ved erhvervelsen vil blive ejer eller medejer af mere end 150 ha med landbrugspligt, jf. dog bekendtgørelsens § 25 om undtagelsesbestemmelserne i lovens § 33 og nedenfor stk. 2, 3 og 7. Ved opgørelsen af areal medregnes ikke fradragsarealer, jf. lovens § 12, stk. 3.

Stk. 2. Betingelserne i lovens § 32, stk. 1, nr. 1-3, om arealgrænse og beboelsesbygning mv. skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor den primære erhverver har indgået købsaftale.

Stk. 3. Opgørelsen af arbejdsbehovet i lovens § 32, stk. 2, nr.3, skal ske på grundlag af de normtimesatser, der er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 884 af 28. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

Stk. 4. Fortrinsstilling kan kun gøres gældende over for 40 pct. af de arealer, der søges erhvervet af den primære erhverver, jf. lovens § 31, stk. 3. Det er endvidere en betingelse, at arealerne uden dispensation i henhold til lovens § 29, stk. 4, kan sammenlægges med en landbrugsejendom, hvis ejer har fremsat ønske om suppleringsjord, jf. reglerne i lovens §§ 31 og 32.

Stk. 5. Reglerne om fortrinsstilling gælder ikke i situationer, hvor den primære erhverver i forvejen er lovlig ejer af de ejendomme, der indgår i jordomlægningen. Reglerne gælder heller ikke i situationer, hvor den primære erhverver i forvejen som den person, der opfylder kravene i lovens § 16, stk. 2, (ankermanden), eller som den person, der opfylder kravene i lovens § 20, stk. 1, (landmanden i selskabet), er lovlig medejer af de ejendomme, der indgår i jordomlægningen.

Stk. 6. Ved erhvervelse af en anpart i en landbrugsejendom efter reglerne i lovens § 16, hvorved den primære erhverver og dennes børn under 18 år efter erhvervelsen vil blive ejer eller medejer af mere end en landbrugsejendom, gælder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord kun i de situationer, hvor den pågældende som ankermand selv skal opfylde lovens erhvervelsesbetingelser.

Stk. 7. Ved erhvervelse af areal til supplering af en landbrugsejendom, der ejes i sameje af flere personer efter reglerne i lovens § 16 eller af et selskab efter lovens § 20, gælder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord kun, hvis ankermanden, jf. lovens § 16, eller landmanden i et selskab, jf. lovens § 20, samt eventuelle børn under 18 år vil blive ejer eller medejer af mere end 150 ha eksklusive fradragsarealer, jf. dog bekendtgørelsens § 24.

Stk. 8. Hvis der fremsættes ønske om fortrinsstilling til supplering af en landbrugsejendom, der ejes i sameje af flere personer efter reglerne i lovens § 16 eller af et selskab efter lovens § 20, kan reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord kun bringes i anvendelse, hvis ankermanden, jf. lovens § 16, eller landmanden i selskabet, jf. lovens § 20, ikke vil blive ejer eller medejer af mere end 70 ha eksklusive fradragsarealer.

Stk. 9. Reglerne om fortrinsstilling gælder ikke ved erhvervelse efter lovens § 13 (lovlig ejet bedrift), § 14 (arv), § 15 (familiehandel), § 21, nr. 1, 2 og 4 (visse selskabserhvervelser), § 22 (offentlige myndigheder) og § 23 (vandforsyningsanlæg). Reglerne om fortrinsstilling gælder heller ikke ved erhvervelse efter lovens § 24 (fonde, foreninger eller andre juridiske personer), når der er tale om de i § 21, stk. 1 og 2, nævnte arealer.

§ 24. Kravet i lovens § 32, stk. 2, nr. 1, om, at den pågældende selv skal drive de ejendomme, som vedkommende er ejer eller medejer af, indebærer, at den pågældende skal drive disse landbrugsejendomme for egen regning og risiko, når ejendommene anvendes til jordbrugsmæssige formål. Dette krav er ikke opfyldt, hvis der er bortforpagtet arealer fra ejendommene.

Stk. 2. Kravet om egen drift er opfyldt, når arealerne drives i overensstemmelse med reglerne i lov om drift af landbrugsjorder.

Stk. 3. Kravet om egen drift er opfyldt, hvis ejendommen er bortforpagtet til et selskab, der opfylder betingelserne i lovens § 20, og hvor ansøgeren er landmand i selskabet.

Stk. 4. Kravet om egen drift er opfyldt, hvis den pågældende driver sin eller sine landbrugsejendomme i fællesskab med andre landbrugere efter lovens § 26, stk. 2.

§ 25. Efter lovens § 33, stk. 1, kan en hovedejendom, som altid skal være forsynet med en beboelsesbygning, suppleres op til 150 ha eksklusive fradragsarealer, uden at reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord skal bringes i anvendelse. Hovedejendommen kan enten være den landbrugsejendom, hvor erhververen har sin bopæl eller den landbrugsejendom, hvor den væsentligste del af produktionen foregår. Dette gælder også for en landbrugsejendom, der ejes i sameje efter reglerne i lovens § 16 eller i selskabsform efter lovens § 20, idet bopælsejendommen i denne situation er den ejendom, hvor ankermanden eller landmanden i selskabet har sin bopæl.

Stk. 2. Betingelserne for supplering af en hovedejendom skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale om køb af suppleringsjord.

Stk. 3. En person, der har fast bopæl på sin ægtefælles eller samlevers landbrugsejendom, kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken ejendom med beboelsesbygning, der skal være hovedejendommen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. I situationer, hvor erhververen ejer flere landbrugsejendomme med beboelsesbygning, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om, hvilken landbrugsejendom, der er hovedejendommen. NaturErhvervstyrelsen skal normalt imødekomme erhververens ønske om hvilken ejendom, der skal være hovedejendommen, jf. stk. 1 og 3, medmindre særlige forhold taler imod det. Tilsvarende gælder i situationer, hvor erhververen er ejer eller medejer af flere landbrugsejendomme med beboelsesbygning, og hvor en eller flere af ejendommene ejes i sameje eller i selskabsform. Hvis en landbrugsejendom tidligere er suppleret efter reglerne for hovedejendomme, kan der kun i særlige tilfælde udpeges en anden hovedejendom.

Stk. 5. Ved erhvervelse af adkomst på yderligere landbrugsejendomme med henblik på sammenlægning efter lovens § 29 med ejerens hovedejendom, jf. lovens § 33, stk. 1, skal NaturErhvervstyrelsen behandle sagen efter reglerne om supplering af en hovedejendom, jf. ovenfor stk. 1-4. En tilladelse skal betinges af, at sammenlægningen er gennemført inden en frist på højst 1 år. Det samme gælder, hvis det kun er en del af ejendommen, der overføres til hovedejendommen. Hvis ejeren ønsker at beholde restejendommen som en selvstændig landbrugsejendom, skal det undersøges, om der er naboer, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende til restejendommen. Hvis landbrugspligten ophæves på restejendommen, eller restejendommen ønskes afhændet, skal dette ske inden en frist på højst 1 år.

Stk. 6. Bestemmelsen i lovens § 33, stk. 2, gælder alle jordomlægninger, der sker i forbindelse med afståelse af jord til offentlige anlæg mv. ved jordfordeling eller ekspropriation, uanset om den pågældende ejendom afstår jord til offentlige anlæg mv.

Stk. 7. Bestemmelsen i lovens § 33, stk. 3, gælder ved erhvervelse af arealer som kompensation for arealer af nogenlunde samme størrelse, uanset bonitet, der inddrages til etablering af våde enge eller genopretning af vådområder med henblik på gennemførelse af Vandmiljøplan II, jf. Miljøministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, eller som pålægges forbud mod tilførsel af gødning med henblik på beskyttelse af drikkevand i overensstemmelse med en indsatsplan. Tilsvarende gælder for projekter til gennemførelse af Vandmiljøplan III og for arealer, der erhverves til erstatning for arealer, der inddrages til statslige eller kommunale miljø- og naturprojekter, med det formål at gennemføre EU’s vandrammedirektiv eller Natura 2000 direktiver, jf. miljømålsloven. Reglerne gælder dog ikke, hvis der er tale om fradragsarealer, jf. lovens § 12, stk. 3. Det er en forudsætning, at arealerne er omfattet af bestemmelser, der varigt eller i en periode på mindst 20 år hindrer tilførsel af gødning, og at erhvervelsen sker inden 8 år efter inddragelsen af jorderne til de nævnte formål.

Stk. 8. Reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord finder heller ikke anvendelse ved jordomlægninger, hvor to eller flere landbrugsbedrifter afgiver og modtager arealer af nogenlunde samme størrelse og bonitet. Dette gælder tillige, hvor de omfattede arealer består af hele eller dele af landbrugsejendomme, og uanset om arealgrænsen på 150 ha er overskredet.

Stk. 9. Bestemmelserne om fortrinsstilling til suppleringsjord finder ikke anvendelse ved supplering af en landbrugsejendom, der ejes af en offentlig myndighed, et vandforsyningsanlæg eller en juridisk person, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 9.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at der ikke skal foretages undersøgelse af, om der er ønsker om fortrinsstilling til suppleringsjord, hvis NaturErhvervstyrelsen finder, at der er tale om

1) en ubetydelig overskridelse af arealgrænsen på 150 ha, jf. lovens §§ 31 og 33,

2) supplering af en landbrugsejendom med et ubetydeligt areal,

3) erhvervelse eller supplering af en landbrugsejendom, hvor der kun vil kunne gøres fortrinsstilling gældende til et ubetydeligt areal,

4) mindre forskelle i arealstørrelse og bonitet ved jordomlægninger, der omfattes af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 25, stk. 8,

5) særlige lokale forhold, herunder lokalplan og lignende, der kan begrunde, at der ikke er ejere af nærliggende ejendomme, der kan gøre krav på en fortrinsstilling til suppleringsjord, eller

6) særlige forhold, der kan begrunde, at der dispenseres fra reglerne i lovens § 12, stk. 2 i henhold til lovens § 17.

Stk. 2. Ved erhvervelse af adkomst på en landbrugsejendom med henblik på afhændelse af en eller flere af erhververens andre landbrugsejendomme gælder reglerne om fortrinsstilling, når arealet af de landbrugsejendomme, som erhververen og dennes børn under 18 år herefter vil være ejer eller medejer af, forøges og overstiger 150 ha, eksklusive fradragsarealer.

Stk. 3. Ved erhvervelse af adkomst på en landbrugsejendom, hvor erhververen har afhændet en del af den erhvervede landbrugsejendom eller en del af erhververens andre landbrugsejendomme, gælder reglerne om fortrinsstilling, når arealet af de landbrugsejendomme, som erhververen og dennes børn under 18 år herefter vil være ejer eller medejer af, forøges og overstiger 150 ha, eksklusive fradragsarealer.

§ 27. Undersøgelse af, om ejere af nærliggende landbrugsejendomme, der opfylder betingelserne i lovens §§ 31 og 32, ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, skal ske ved, at NaturErhvervstyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk/suppleringsjord). Ejere, der ønsker fortrinsstilling, skal afgive oplysninger og ønsker om køb af suppleringsjord på et særligt skema (naboerklæring), der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ved annoncering om suppleringsjord skal naboerklæring om fortrinsstilling være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter annonceringstidspunktet. NaturErhvervstyrelsen afgør ud fra de afgivne oplysninger, om de pågældende er berettigede til en fortrinsstilling, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved sager om jordfordeling, der behandles efter reglerne i jordfordelingsloven, og som ikke omfattes af undtagelsen i § 33, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme, jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 6, skal det i forbindelse med jordfordelingsplanlægningen undersøges ved annoncering af planområdet i en eller flere lokale aviser, om ejere af landbrugsejendomme, der opfylder betingelserne i lovens §§ 31 og 32 ønsker at gøre fortrinsstilling gældende til suppleringsjord. Ejere, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, skal skriftligt fremsætte anmodning herom, der skal være modtaget hos planlæggeren senest 4 uger efter annonceringstidspunktet. Anmodninger, der inden for 4 ugers-fristen modtages hos NaturErhvervstyrelsen, betragtes dog også som rettidigt modtaget. Bestemmelsen gælder såvel for ejere af landbrugsejendomme inden for planområdet som uden for planområdet.

Stk. 3. Hvis en naboerklæring, der er indkommet rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til vurdering af, om den pågældende nabo opfylder betingelserne for at opnå fortrinsstilling, skal NaturErhvervstyrelsen fastsætte en frist på højst 4 uger til fremsendelse af fornøden dokumentation.

Stk. 4. Hvis den i stk. 3 omhandlede dokumentation ikke er modtaget hos NaturErhvervstyrelsen inden den fastsatte frist, kan den pågældende nabo ikke opnå fortrinsstilling til suppleringsjord.

§ 28. Når NaturErhvervstyrelsen finder, at en eller flere naboer, der har anmodet om fortrinsstilling til suppleringsjord, opfylder betingelserne for at opnå fortrinsstilling, meddeler NaturErhvervstyrelsen den primære ansøger afslag på det ansøgte. Har den primære erhverver indgået endelig aftale om køb af jorderne, meddeler NaturErhvervstyrelsen tillige påbud om afhændelse af jorderne inden en frist på mindst 6 måneder. Samtidig meddeler NaturErhvervstyrelsen sagens parter en frist på 4 uger til at træffe aftale om afhændelse af jord til de fortrinsberettigede naboer og til at give oplysning om, hvorvidt der er indgået aftale om afhændelse af suppleringsjord, jf. stk. 5. Hvis der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne om pris mv., skal de inden udløbet af 4-ugers fristen fremkomme med oplysninger om, hvad de hver især mener, prisen bør være samt begrundelse herfor. Endvidere skal den primære erhverver oplyse og dokumentere handelsprisen for jorden med eventuelle bygninger inden udløbet af 4-ugers fristen. Parterne kan eventuelt tillige give oplysninger om sammenlignelige ejendomshandler, der i den senere tid er sket inden for det pågældende område. NaturErhvervstyrelsen skal herefter fastsætte prisen og eventuelt tillige afgrænsningen af arealet, jf. stk. 8.

Stk. 2. Er der flere ansøgere, der opfylder betingelserne for en fortrinsstilling til suppleringsjord, anses de for at være ligeberettigede.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at ønsker om suppleringsjord ikke imødekommes, uanset om betingelserne for fortrinsstilling er opfyldt, hvis den fortrinsberettigede kun ville kunne få fortrinsstilling til et ubetydeligt areal.

Stk. 4. Fortrinsstillingen bortfalder, hvis den primære erhverver og dennes børn under 18 år ikke længere overskrider arealgrænsen på 150 ha, jf. lovens §§ 31 og 33, f.eks. ved frasalg af jorder. Det samme gælder, hvis en nabo, der har opnået fortrinsstilling, erhverver jord fra anden ejendom, hvorved arealgrænsen på 70 ha overskrides.

Stk. 5. Fortrinsstillingen bortfalder ligeledes, hvis den fortrinsberettigede ikke inden udløbet af den fastsatte frist på 4 uger, jf. stk. 1, har indsendt dokumentation til NaturErhvervstyrelsen for, at der er indgået aftale om køb af suppleringsjord, eller har fremsendt oplysninger om, hvad vedkommende mener prisen bør være, så NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte pris mv. NaturErhvervstyrelsen kan dog beslutte, at fortrinsstillingen kan opretholdes, hvis ganske særlige forhold taler for det, jf. tillige stk. 8. Hvis den primære ansøger ikke er fremkommet med oplysninger, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

Stk. 6. I situationer, hvor parterne ikke har kunnet blive enige om pris eller afgrænsning for suppleringsjorden, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om den pris, der skal være afgørende for at bevare en fortrinsstilling, eller om afgrænsningen af suppleringsjorden. NaturErhvervstyrelsens prisfastsættelse sker på grundlag af handelsprisen, og prisen pr. ha fastsættes normalt som et gennemsnit af den aftalte handelspris. NaturErhvervstyrelsen meddeler parterne en ny frist på 4 uger, inden for hvilken parterne selv skal forhandle sig til enighed om handelsvilkårene og give underretning herom til NaturErhvervstyrelsen. Samtidig hermed meddeler NaturErhvervstyrelsen den eller de fortrinsberettigede en frist til at stille sikkerhed for betaling af den fastsatte pris for suppleringsjorden, således at bankgaranti eller lignende sikkerhed skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest 2 uger efter udløbet af den nævnte frist på 4 uger. Hvis parterne har truffet bindende aftale om køb af jorderne, skal der dog ikke fremsendes sikkerhedsstillelse til NaturErhvervstyrelsen. Sikkerhedsstillelsen skal svare til den fastsatte pris, og den skal være gældende i mindst 1 år, idet den dog kan frigives af NaturErhvervstyrelsen på et tidligere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med, at der er indgået aftale om køb af jorderne.

Stk. 7. Hvis en fortrinsberettiget ikke vil betale den af NaturErhvervstyrelsen fastsatte pris for suppleringsjorden eller ikke har fremsendt sikkerhedsstillelse til NaturErhvervstyrelsen inden den fastsatte frist, bortfalder fortrinsstillingen, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Hvis NaturErhvervstyrelsens afgørelse om fortrinsstilling, jf. stk. 1 og 5, påklages, suspenderes 4 ugers-fristen i stk. 1, idet der som udgangspunkt løber en ny frist på 4 uger fra modtagelsen af Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse i klagesagen, jf. § 7 i bekendtgørelsen om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser. Tilsvarende gælder, hvis NaturErhvervstyrelsens afgørelse efter stk. 6, jf. stk. 7, påklages. Et eventuelt meddelt påbud om afhændelse suspenderes også, mens klagesagen behandles. Er der stillet bankgaranti eller lignende sikkerhed, jf. stk. 6, 3. pkt., bortfalder forpligtelsen til at opretholde denne.

Stk. 9. Hvis det areal, som den fortrinsberettigede har gjort sin fortrinsstilling gældende overfor, bliver solgt til anden side, skal den fortrinsberettigede have mulighed for at fremsætte et nyt ønske om erhvervelse af et andet areal, såfremt den primære erhverver og dennes børn under 18 år efter frasalget fortsat overskrider arealgrænsen på 150 ha, og den fortrinsberettigede fortsat opfylder betingelserne for fortrinsstilling.

Stk. 10. Ved ejerskifte af en landbrugsejendom, der ejes af en jordbruger, der har opnået fortrinsstilling til suppleringsjord, kan den nye ejer indtræde som fortrinsberettiget, hvis den nye ejer også opfylder betingelserne for fortrinsstilling og accepterer de afgørelser om pris og beliggenhed mv., som NaturErhvervstyrelsen har truffet. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte en frist for fremsendelse af erklæring.

§ 29. En ejer af en landbrugsejendom, hvorpå der i medfør af den tidligere landbrugslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli 1999, er tinglyst deklaration om hvilende fortrinsstilling, kan få deklarationen aflyst uden tilladelse fra den påtaleberettigede.

Frikøbte ejendomme og familieejendomme

§ 30. Som følge af ophævelse af den hidtidige regel i lovens § 19 slettes

1) notering i tingbogen om, at en landbrugsejendom er frikøbt i henhold til § 11, stk. 1, sidste pkt., i lov nr. 291 af 31. marts 1949 om landbrugsejendomme, og

2) notering i matriklen og tingbogen om, at en landbrugsejendom er noteret som en familieejendom i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Sletning af de pågældende noteringer vil ske på NaturErhvervstyrelsens foranledning.

Ansøgninger generelt

§ 31. Ansøgning efter lov om landbrugsejendomme skal indeholde:

1) Angivelse af, hvilke betingelser i lov om landbrugsejendomme, der ikke er opfyldt, og oplysning om særlige forhold, der kan begrunde en tilladelse. Hvis der er tale om erhvervelse af en landbrugsejendom, skal det erklæringsskema anvendes, som vedrører den pågældende erhvervelsessituation, jf. skemaerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk).

2) Oplysning om ejendommens adresse, matrikelbetegnelse og samlede areal, f.eks. ejendomsattest fra kommunen eller matrikeludskrift fra Geodatastyrelsen.

3) Oplysning om ejerens navn, personnummer og adresse og tilsvarende oplysninger om en eventuel køber eller forpagter.

4) Oversigtskort, der viser de berørte ejendomme og arealer, jf. § 7 i bekendtgørelsen om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. Dette gælder dog ikke ved ansøgning om dispensation fra personlige betingelser som f.eks. bopælskrav mv.

5) Oplysning om, hvorvidt dele af ejendommen ligger i byzone eller sommerhusområde.

6) Oplysning om fradragsarealer efter lovens § 12, stk. 3, jf. § 6 i bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme, hvis ansøgningen vedrører dispositioner, hvor der er behov for, at der kan ske fradrag af arealer.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 8-9, § 12, §§ 14-19, § 20, stk. 5, § 21 og § 22 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1338 af 18. december 2012 om reglerne i lov om landbrugsejendomme ophæves. Reglerne i §§ 23-29 i bekendtgørelse nr. 306 af 26. marts 2010 om reglerne i lov om landbrugsejendomme finder dog fortsat anvendelse for retshandler, der er indgået før 1. januar 2013, idet det dog er NaturErhvervstyrelsen, der træffer afgørelse i stedet for jordbrugskommissionen.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen overtager behandlingen af de sager, der inden 1. april 2013 er indkommet til jordbrugskommissionerne.

NaturErhvervstyrelsen, den 21. marts 2013

Anders Munk Jensen

/ Kurt Vagner Jensen