Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme

I medfør af § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, og § 43, stk. 4, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, og efter forhandling med justitsministeren og miljøministeren fastsættes:

§ 1. For at et dokument om adkomst på en landbrugsejendom, der helt eller delvist ligger i landzone i henhold til lov om planlægning, eller på en anpart i en sådan ejendom, skal kunne tinglyses, skal der over for Tinglysningsretten enten

1) foreligge dokumentation for, at erhververen har afgivet behørig erklæring til NaturErhvervstyrelsen, jf. stk. 2, om opfyldelse af betingelserne i kapitel 7, 9 eller 10 i lov om landbrugsejendomme, eller

2) foreligge tilladelse til erhvervelsen efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk). Skemaet kan også fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000). Erklæringsskemaet skal være det skema, der er gældende på underskriftsdatoen.

§ 2. Bestemmelserne i § 1 anvendes ikke ved tinglysning af adkomst på en landbrugsejendom i følgende tilfælde:

1) Ved erhvervelse fra ægtefælle ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo ved separation eller skilsmisse eller ved arv, hvis ægtefællen har haft lovlig adkomst på ejendommen eller en anpart i ejendomme. Adkomstdokumentet kan tinglyses umiddelbart efter lovens § 14, stk. 1, eller § 16, stk. 1. Tinglysningsretten kan kræve dokumentation for ægteskabsforholdet og for, at arveladeren eller overdrageren har haft lovlig adkomst på ejendommen eller en anpart i ejendommen.

2) Ved offentlige danske myndigheders erhvervelse af en landbrugsejendom i landzone. Ved tinglysning af adkomst for folkekirken skal adkomstdokumentet dog være ledsaget af tilladelse til erhvervelse fra kirkeministeren, jf. lovens § 22, stk. 2.

§ 3. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, der ligger helt i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om planlægning, eller erhvervelse af en anpart af en sådan ejendom kan adkomstdokumentet tinglyses, hvis det indeholder en erklæring om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone. Tinglysningsretten kan kræve dokumentation for ejendommens zonestatus ved erklæring fra kommunalbestyrelsen.

§ 4. En kontrakt mv. om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold vedrørende en landbrugsejendom eller en del heraf skal for at kunne tinglyses enten

1) indeholde en erklæring afgivet af både ejer og forpagter (lejer eller bruger) om, at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter § 27, stk. 1, og § 28, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, eller

2) være ledsaget af en tilladelse efter § 27, stk. 2, eller § 28, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme til kontraktens indgåelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ikke ved tinglysning af kontrakter mv. om anbringelse af elmaster eller lignende på landbrugsejendomme, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 169 af 8. februar 2010 om udstykningskravet.

§ 5. Hvis et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der kun gyldigt kan oprettes med tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, anmeldes til tinglysning mere end 4 uger efter aftalens indgåelse, jf. lovens § 40, stk. 1, og den nødvendige tilladelse ikke medfølger ved anmeldelsen til tinglysning, afvises dokumentet fra tingbogen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold tinglyses på anmelderens anmodning med frist i følgende tilfælde:

1) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ansøgning om tilladelse til erhvervelse eller forpagtning mv. er indsendt til NaturErhvervstyrelsen inden udløbet af fristen i § 40 i lov om landbrugsejendomme.

2) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ejendommen inden 4 uger efter overdragelsen eller forpagtningen mv. er overgået til en ny ejer eller forpagter (lejer eller bruger).

3) Når der ved anmeldelsen til tinglysning vedlægges erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne, jf. § 1, stk. 2, og det oplyses, at erklæringen vil blive fremsendt til NaturErhvervstyrelsen umiddelbart efter, at dokumentet er tinglyst med frist til fremskaffelse af fornøden dokumentation.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2010 om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 21. marts 2013

Anders Munk Jensen

/ Kurt Vagner Jensen