Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84

I medfør af § 161 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, fastsættes:

Fastsættelse af betaling for tilbud

§ 1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Ved fastsættelsen af betalingen kan højst medregnes kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 2-3. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen for tilbuddet mindst én gang årligt. Et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et eventuelt underskud skal indregnes som en hel eller delvis forøgelse af taksten, eller om under-skuddet slet ikke skal indregnes, senest to år efter det år, hvor underskuddet er opstået.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal opkræves betaling for hjælp, der ydes midlertidigt efter ser-vicelovens § 83, stk. 1, herunder om der opkræves betaling for enkelte ydelseskategorier, og om der skal fastsættes en minimumsgrænse for, hvornår der opkræves betaling.

Stk. 3. Betaling for madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, kan maksimalt udgøre 3.314 kr. pr. måned for fuld forplejning for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, herunder friplejeboliger. Ved midlertidige ophold i disse boformer på mindre end en måneds varighed fastsættes betalingen for madserviceordninger efter servicelovens § 83 ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb på 3.314 kr. Beløbet, der er angivet i 2013-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb. Beløbet reguleres næste gang den 1. januar 2014.

Stk. 4. Modtagere af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, som er omfattet af frit valg af leverandør efter servicelovens § 91, skal tilbydes mindst ét dagligt måltid mad i form af en hovedret til maksimalt 48 kr. pr. måltid uanset borgerens valg blandt de leverandører, der indgås aftale med, jf. servicelovens § 91, stk. 2, nr. 1 og 2. Beløbet, der er angivet i 2013-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb. Beløbet reguleres første gang den 1. januar 2014. Uanset hvilket andet tilbud om en hovedret end det kommunale tilbud til maksimalt 48 kr., som modtageren måtte vælge, betaler modtageren den valgte hovedrets pris fratrukket et eventuelt kommunalt tilskud.

Betaling for personaleomkostninger

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for omkostninger til personale i forbindelse med,

1) at der ydes varig hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, eller i forbindelse med pasning af døende, jf. servicelovens kapitel 23, og

2) at der ydes hjælp efter servicelovens § 84, hvis borgeren samtidig modtager hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 96 eller 100.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceord-ninger, jf. dog § 1, stk. 3 og 4, om maksimal egenbetaling.

Beregning af egenbetaling

§ 3. Kommunalbestyrelsen beregner modtagerens egenbetaling på grundlag af modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag, jf. stk. 2-8, når

1) kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der skal opkræves betaling for hjælp, der ydes midlertidig efter servicelovens § 83, stk.1, jf. § 1, stk. 2, og

2) der ydes hjælp efter servicelovens § 84, hvor modtageren ikke samtidig modtager hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 96 eller 100.

Stk. 2. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 1, består af personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de heri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. For lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) medregnes arbejdsfortjenesten i den personlige indkomst efter regler fastsat af socialministeren om fremgangsmåden ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Stk. 3. Opgørelsesperioden for indkomstgrundlaget efter stk. 2 er indkomsten for det senest afsluttede indkomstår. Indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 4. Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget efter stk. 2-3 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, gældende pr. 1. januar efter indkomståret, jf. stk. 3, og pr. 1. januar det følgende år.

Stk. 5. I indkomstgrundlaget opgjort efter stk. 2-4 fradrages et beløb på 140.800 kr. for enlige og 211.500 kr. for gifte. Fradragsbeløbene, der er angivet i 2013-niveau reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 6. For personer med børn fradrages yderligere et beløb for hvert barn, som for gifte svarer til det særlige børnetilskud pr. 1. januar og for enlige svarer til 3 gange det særlige børnetilskud pr. 1. januar, jf. § 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ydes der hjælp på grund af graviditet, medregnes det ventede barn.

Stk. 7. Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1-6, anses personer, der lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret, som gifte.

Stk. 8. Hvis indkomsten på betalingstidspunktet varigt er forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, jf. stk. 1-7, skal de ændrede indkomstforhold lægges til grund for betalingen.

Stk. 9. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1-2. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomstgrundlaget.

§ 4. Betaling for hjælp efter § 3, stk. 1, udgør 3 kr. pr. time, hvis indkomstgrundlaget opgjort efter § 3, stk. 1-8, udgør 2.701 kr. eller derover. Betalingen forhøjes med 1 kr. pr. time for hver 2.700 kr., det beregnede indkomstgrundlag overstiger 2.701 kr. Betalingen kan dog ikke overstige 123 kr. pr. time, angivet i 2013-niveau. Hvis betalingen for hjælp efter servicelovens § 84 udgør mindre end 71 kr., kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at opkræve beløbet. Beløbene i 3. og 4. pkt., der er angivet i 2013-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde nedsætte eller forhøje den beregnede betaling under hensyn til modtagerens økonomiske forhold.

Stk. 3. Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter servicelovens §§ 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for bolig ved midlertidigt døgnophold.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Social- og Integrationsministeriet, den 26. marts 2013

Karen Hækkerup

/ Eva Pedersen