Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse

(Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1252 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 1253 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 5, indsættes efter »udgifter«: »og om anvendelse af generelle reserver«.

§ 2

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1252 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 1253 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 4, indsættes efter »udgifter«: »og om anvendelse af generelle reserver«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager