Den fulde tekst
L 202
Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 3/4 13
Fremsat skr 3/4 13
1.beh 11/4 13
Betænkning 16/5 13
2.beh 21/5 13
Lovf som vedt 23/5 13
3.beh 23/5 13
Lov nr 518 af 28. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Ole Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre den omarbejdede Bruxelles I-forordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning), i dansk ret.
Bruxelles I-forordningen (forordning nr. 44/2001), der trådte i kraft den 1. marts 2002, indeholder regler mellem EU-medlemsstaterne (bortset fra Danmark) om, hvilke retter der er kompetente i internationale civile sager (værneting), og om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civile sager.
Forordningen er omfattet af det danske forbehold om retlige og indre anliggender (retsforbeholdet). Danmark har imidlertid i 2005 indgået en såkaldt parallelaftale, hvorefter Danmark på mellemstatsligt grundlag tilknyttes reglerne i Bruxelles I-forordningen. Aftalen er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v.
Europa-Parlamentet og Rådet har den 12. december 2012 vedtaget den omarbejdede Bruxelles I-forordning, som ligeledes er omfattet af retsforbeholdet. Danmark har den 20. december 2012 meddelt Kommissionen, at Danmark vil gennemføre den omarbejdede Bruxelles I-forordning.
Med vedtagelsen af denne lov giver Folketinget i medfør af grundlovens § 19 sit samtykke til, at Danmark gennemfører den omarbejdede Bruxelles I-forordning ved lov.
Loven træder i kraft den 1. juni 2013.
Afstemning:
Vedtaget 95 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF) 13 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget