Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00382

Resumé

JydskeVestkysten har i efteråret 2012 skrevet om det barn, politiet fandt i en garage. Forældrene kalder artiklerne for ufyldestgørende og klager. Avisen besvarer forældrenes henvendelse. Klagen til Pressenævnet kommer herefter først efter fristen på fire uger. Derfor afviser Pressenævnet klagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed og indhold

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i mediet eller fire uger efter mediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

En anmodning om genmæle skal fremsættes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 36, stk. 3. Genmælet skal i alt væsentlighed være begrænset til de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 38, stk. 1. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Klagen vedrører artikler bragt på jv.dk og i JydskeVestkysten senest den 3. oktober 2012.

Pressenævnet finder, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 ikke kan anses som en anmodning om genmæle. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i pressemeddelelsen, der er udsendt generelt til en række medier, alene stilles krav om ”dementi og berigtigelse”, og at der ikke er nogen angivelse af, hvilke faktiske forhold, et eventuelt genmæle i givet fald skulle rette sig imod. Klagen behandles derfor ikke i relation til genmæle.

Derimod finder nævnet, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 efter sit indhold må opfattes som en klage over bl.a. JydskeVestkysten for tilsidesættelse af god presseskik. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i klagen henvises til konkrete forhold vedrørende politiets fund af klagernes yngste barn i august 2012 og beskyldninger om vanrøgt af barnet m.v., om end der ikke henvises til specifikke citater fra jv.dks eller JydskeVestkystens artikler, og at klagerne påberåber sig, at god presseskik er tilsidesat. Henvendelsen til JydskeVestkysten er derfor rettidig. Det kan ikke føre til et andet resultat, at e-mailen af 17. oktober 2012 har overskriften ”PRESSEMEDDELELSE”, og at den er sendt til en lang række medier.

Efter modtagelsen af klagernes ”pressemeddelelse” offentliggjorde JydskeVestkysten den 19. og 20. oktober 2012 under overskriften ” Helsingør-forældre nægter vanrøgt” en række af klagernes hovedsynspunkter.

Pressenævnet lægger til grund, at JydskeVestkysten ved offentliggørelsen den 19. og 20. oktober 2012 har besvaret – og delvist imødekommet - klagernes henvendelse af 17. oktober 2012. Klagen over god presseskik er herefter først modtaget i Pressenævnet den 26. november 2012, det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen af klagernes kommentarer i JydskeVestkysten.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 26. november 2012 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og nævnet afviser derfor klagen vedrørende tilsidesættelse af god presseskik.

Efter det anførte afvises klagen i det hele.

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget til Pressenævnet over en række mediers omtale af ”Garagedrengen” i september og oktober 2012, herunder en række artikler i JydskeVestkysten og på jv.dk i perioden fra den 21. september til den 3. oktober 2012, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere klagernes anmodning om genmæle.

[Klager 1] og [Klager 2] er forældre til ”Garagedrengen”.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 26. november 2012.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00367 (ekstrabladet.dk), sag nr. 12-70-00372 (Ritzaus Bureau), sag nr. 12-70-00373 (Helsingør Dagblad), sag nr. 12-70-00380 (Kristeligt Dagblad), sag nr. 12-70-00381 (Jyllands-Posten), sag nr. 12-70-00383 (Berlingske), sag nr. 12-70-00384 (Sjællandske Medier), sag nr. 12-70-00385 (politiken.dk), sag nr. 12-70-00386 (avisen.dk), sag nr. 12-70-00387 (bt.dk), sag nr. 12-70-00389 (information.dk) og sag nr. 13-70-00406 (Lokalavisen Nordsjælland).

1 Sagsfremstilling

I august 2012 fandt Nordsjællands Politi et barn i garagen på klagernes bopæl. En række medier har omtalt hændelsen og omtalt barnet som ”Garagedrengen”.

De påklagede artikler

Klagen over JyskeVestkysten vedrører følgende artikler bragt i JydskeVestkysten og jv.dk i perioden fra den 21. september til den 3. oktober 2012:

JydskeVestkysten bragte den 21. september 2012: ”Skjulte dreng i garagen i fire år” med underrubrikken ”Et overraskende og noget rystende syn mødte en politibetjent fra Nordsjællands Politi, da han i garagen, under et tæppe, fandt et vanrøgtet barn på anslået fire år”.

Samme dag bragte JydskeVestkysten på jv.dk artiklen ”Hemmeligholdt barn holdt indenfor hele sit liv” med underrubrikken ”Helsingør Kommune fik tip om hemmeligholdt barn, men måtte ikke undersøge det. Barnet har tilsyneladende været holdt indenfor hele sit liv”.

Senere samme dag blev på jv.dk bragt artiklen ”Politiker bebrejder kommunen i sag om misrøgt”.

Den 24. september 2012 bragte JydskeVestkysten artiklen ”Minister mødes med borgmester om garagebarn”

Den 26. september 2012 bragte JydskeVestkysten artiklen ”Ministeren vil reformere sig væk fra misbrugssager” på hjemmesiden jv.dk.

Den 29. september 2012 bragte JydskeVestkysten på hjemmesiden jv.dk artiklen ”Kommune frikender sig selv i sag om garagebarn”.

Den 2. oktober 2012 bragte JydskeVestkysten på hjemmesiden jv.dk artiklen ”Garagebarn får minister til at granske lovgivning”.

Samme artikel blev bragt i forkortet form i papirudgaven af JydskeVestkysten den 3. oktober 2012.

Yderligere oplysninger

[Klager 1] og [Klager 2] sendte den 17. oktober 2012 e-mailen ”PRESSEMEDDELELSE: Dementi NU eller Pressenævnet ind i sagen til en række medier, herunder JydskeVestkysten.

Af pressemeddelelsen fremgik bl.a. følgende:

Vi er blevet hængt ud i verdenspressen og har været på mange forsider på baggrund af løgne fra Helsingør Dagblad - og derefter i ALLE medier med endnu mere direkte løgn om vores familie:

Vi ønsker dementi og berigtigelse af de indslag, der er bragt i såvel de skrevne som de digitale medier. Vi forventer, at I giver plads til dementiet på samme spalteplads og på samme sendetidspunkt, hvor I tidligere har bragt løgnen, som beskrives nedenfor.”

I meddelelsen kommenterede klagerne Helsingør Dagblads omtale af ”Garagedrengen”, og anførte, at andre medier ukritisk havde gengivet oplysninger fra Helsingør Dagblad.

Klagerne anførte vedrørende deres søn, at

”[Drengen].. har IKKE været vanrøgtet af sine forældre.

[Drengen].. var IKKE i dårlig fysisk og psykisk stand, da han blev fjernet af Nordsjællands Politi fra sine forældre.

[Drengen].. har IKKE levet i en garage.

[Drengen].. har IKKE levet i en papkasse.

[Drengen].. har IKKE været på den samme adresse hele sit liv.

[Drengen].. har IKKE levet et liv uden kontakt til andre voksne og børn.

[Drengen].. har IKKE levet i et hjem med tæpper for vinduerne.

[Drengen].. har set dagens lys og åben himmel daglig.”

Under overskriften ”IKKE KRIMINALITET” oplyste klagerne, at Nordsjællands Politis ransagning af deres bopæl beroede på en mistanke om ulovlig personfotografering i strid med straffelovens § 264a begået af [Klager 1]. Mistanken var ifølge klagerne begrundet i, at [Klager 1] havde indgivet fire politianmeldelser mod en gruppe politibetjente og i anmeldelserne oplyst, at hun var i besiddelse af bevismateriale i form af billeddokumentation.

Klagerne oplyste i pressemeddelelsen, at Nordsjællands Politi havde sigtet dem for:

”Overtrædelse af straffelovens § 213, ved i perioden fra ca. 2006/2007 og frem til den 9. august 2012 på adressen [Vej], 3000 Helsingør i forening med samlever, ved vanrøgt eller nedværdigende behandling at have krænket deres drengebarn, idet de tiltalte lod deres barn tage ophold på adressen [Vej], 3000 Helsingør, uagtet at adressen var uegnet til beboelse.”

Pressemeddelelsen sluttede:

”Vi imødeser jeres skriftlige forslag til, hvordan jeres medie vil få givet os oprejsning.”

Pressemeddelelsen henviste derudover til hjemmesiderne [Hjemmeside], [Hjemmeside] og [Klager1].dk, hvor pressemeddelelsen er offentliggjort.

Den 19. oktober 2012 bragte JydskeVestkysten på den baggrund artiklen ”Helsingør-forældre nægter vanrøgt af garage-dreng” på jv.dk. Af denne fremgik følgende:

”Forældrene til den lille dreng, der angiveligt blev holdt skjult i en garage i Helsingør, går nu for første gang og kommenterer sagen om deres søn. Et ægtepar har i årevis været i åben konflikt med Helsingør Kommune, der har tvangsfjernet syv af deres børn, skriver bt.dk. I august opdagede politiet under en ransagning af familiens hjem, at forældrene har skjult familiens yngste, en dreng på fire år, for myndighederne hele barnets liv.

I en pressemeddelelse på moderens hjemmeside, tager ægteparret skarpt afstand fra kommunens og mediernes håndtering af sagen. Her skriver forældrene, at ”vi er helt ufrivilligt og uberettiget blevet hængt ud i verdenspressen på baggrund af beskidt, politisk og konstrueret løgn”.De afviser også, at de har udsat deres søn for vanrøgt. De benægter historien om, at den lille dreng skulle have levet i en papkasse i en garage. Og de understreger, at han ikke har været på den samme adresse hele sit liv, og at han bestemt har haft kontakt til andre voksne.

De bekræfter, at drengen ikke har noget cpr-nummer, men det mener de er alt for drastisk at lægge til grund for en tvangsfjernelse.

”Det er IKKE en tvangsfjernelsesgrund ikke at have et cpr.nr. Som bekendt har ALLE ret til at stifte familie, jf. FN konventionen som Danmark HAR underskrevet”, skriver forældrene blandt andet.

Samme artikel blev bragt i forkortet version i papirudgaven af JydskeVestkysten den 20. oktober 2012.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter

[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at de som forældre til sønnen, der er omtalt som ”Garagedrengen”, er blevet hængt ud i medierne på grundlag af fejlagtige og udokumenterede påstande om bl.a. vanrøgt af sønnen. Medierne har ikke undersøgt oplysningernes rigtighed.

Medierne og Helsingør Kommune har aldrig fået tilladelse til at omtale de følsomme oplysninger, der er private.

Mediernes omtale er iværksat af klagernes politiske modstandere til årets kommunalvalg. [Klager 1] og [Klager 2] er politisk aktive og har gennem flere perioder været opstillet som kandidater på Kronborglisten til såvel kommunalvalg som regionsvalg. Klagernes familie har som følge af mediernes omtale lidt uoprettelig skade.

Klagerne mener at have krav på et genmæle.

2.2 JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten afviser påstanden om mediernes viderebringelse af rygter og fejlagtige og udokumenterede påstand samt opdigtede og fantasifulde historier. De medvirkende er myndighedspersoner og politikere. Artiklerne indeholder ingen oplysninger om navn, adresse eller jobbeskrivelse, der kan være med til at identificere familien.

Herudover har JydskeVestkysten på baggrund af klagernes pressemeddelelse offentliggjort en række hovedsynspunkter fra den meget omfattende pressemeddelelse, herunder at ægteparret tager afstand fra kommunens og mediernes håndtering af sagen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Anne-Marie Dohm, Lene Sarup og Marianne Druedahl

Klagens rettidighed og indhold

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i mediet eller fire uger efter mediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

En anmodning om genmæle skal fremsættes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 36, stk. 3. Genmælet skal i alt væsentlighed være begrænset til de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 38, stk. 1. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Klagen vedrører artikler bragt på jv.dk og i JydskeVestkysten senest den 3. oktober 2012.

Pressenævnet finder, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 ikke kan anses som en anmodning om genmæle. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i pressemeddelelsen, der er udsendt generelt til en række medier, alene stilles krav om ”dementi og berigtigelse”, og at der ikke er nogen angivelse af, hvilke faktiske forhold, et eventuelt genmæle i givet fald skulle rette sig imod. Klagen behandles derfor ikke i relation til genmæle.

Derimod finder nævnet, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 efter sit indhold må opfattes som en klage over bl.a. JydskeVestkysten for tilsidesættelse af god presseskik. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i klagen henvises til konkrete forhold vedrørende politiets fund af klagernes yngste barn i august 2012 og beskyldninger om vanrøgt af barnet m.v., om end der ikke henvises til specifikke citater fra jv.dks eller JydskeVestkystens artikler, og at klagerne påberåber sig, at god presseskik er tilsidesat. Henvendelsen til JydskeVestkysten er derfor rettidig. Det kan ikke føre til et andet resultat, at e-mailen af 17. oktober 2012 har overskriften ”PRESSEMEDDELELSE”, og at den er sendt til en lang række medier.

Efter modtagelsen af klagernes ”pressemeddelelse” offentliggjorde JydskeVestkysten den 19. og 20. oktober 2012 under overskriften ”Helsingør-forældre nægter vanrøgt” en række af klagernes hovedsynspunkter.

Pressenævnet lægger til grund, at JydskeVestkysten ved offentliggørelsen den 19. og 20. oktober 2012 har besvaret – og delvist imødekommet - klagernes henvendelse af 17. oktober 2012. Klagen over god presseskik er herefter først modtaget i Pressenævnet den 26. november 2012, det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen af klagernes kommentarer i JydskeVestkysten.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 26. november 2012 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og nævnet afviser derfor klagen vedrørende tilsidesættelse af god presseskik.

Efter det anførte afvises klagen i det hele.

Afgjort den 19. marts 2013