Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

(Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Markedsføring af sundhedsydelser skal være saglig, og der må ved markedsføringen ikke anvendes urigtige, vildledende eller mangelfulde angivelser.«

2. I § 2, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Der må ikke benyttes film eller andre former for levende billeder ved markedsføring af sundhedsydelser på internettet bortset fra på sundhedsydelsesudbyderens egen hjemmeside.«

3. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved markedsføring af sundhedsydelser skal det oplyses, hvis der på behandlingsstedet er tilknyttet en sundhedsperson, som er underlagt en af Sundhedsstyrelsens tilsynsreaktioner eller varigt har fået frataget sin autorisation eller indskrænket sit virksomhedsområde for forhold, som er relevante for udførelse af den markedsførte sundhedsydelse.«

4. I § 4, stk. 1, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

5. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan påbyde, at markedsføring, som er i strid med reglerne i § 2, stk. 1-3, 5 og 6, og § 3, stk. 2 og 3, bringes til ophør eller berigtiges.

Stk. 6. Sundhedsstyrelsen kan påbyde, at den ansvarlige for ulovlig markedsføring offentliggør en afgørelse truffet efter stk. 5 eller en berigtigelse af markedsføringen. Sundhedsstyrelsen kan bestemme offentliggørelsens form og indhold, herunder hvor den skal finde sted.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

6. I § 4, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

7. § 5, stk. 1, affattes således:

»Undladelse af at efterkomme et påbud efter § 4, stk. 5 og 6, straffes med bøde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag