Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven

(Midlertidig autorisationsfratagelse ved manglende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen for at stille sundhedsmæssige krav til behandlingssteders virksomhed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »afgørelser efter stk. 2 og 3« til: »afgørelser efter stk. 2«.

3. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »i medfør af stk. 3« til: »i medfør af stk. 2«.

4. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan midlertidigt fratage en sundhedsperson autorisationen eller indskrænke en sundhedspersons ret til virksomhedsudøvelse, hvis vedkommende ikke medvirker ved tilsyn, jf. § 6, stk. 2, eller § 26, stk. 2.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 8, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »afgørelser efter stk. 1 og 2« til: »afgørelser efter stk. 1-3«.

6. I § 9, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 5« til: »§ 6, stk. 4«, og »§ 8, stk. 5« ændres til: »§ 8, stk. 6«.

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 607 af 14. juni 2011 og senest ved lov nr. 62 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 215 a indsættes:

»§ 215 b. Hvis de sundhedsmæssige forhold på et sygehus, i en klinik, i en praksis el.lign. kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Sundhedsstyrelsen give påbud til disse, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den pågældende virksomhed, eller give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sundhedsstyrelsen offentliggør afgørelser truffet efter stk. 1.«

2. I § 272 ændres »eller § 215 a, stk. 6,« til: »§ 215 a, stk. 6, eller § 215 b, stk. 1,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. En sundhedspersons manglende efterlevelse af Sundhedsstyrelsens påbud om at medvirke ved tilsyn, jf. § 6, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, meddelt før den 1. juli 2013 kan ikke medføre midlertidig fratagelse af den pågældende sundhedspersons autorisation eller indskrænkning af den pågældende sundhedspersons virksomhedsområde, jf. § 1, nr. 4.

Stk. 3. § 6, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, er fortsat gældende for Sundhedsstyrelsens påbud i henhold til § 6, stk. 2, som er meddelt før den 1. juli 2013, og som ikke senere er ophævet. § 6, stk. 3, 4 og 5, og § 9, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, er fortsat gældende for Sundhedsstyrelsens påbud i henhold til § 6, stk. 3, som er meddelt før den 1. juli 2013, og som ikke senere er ophævet.

Stk. 4. § 6, stk. 3, 4 og 5, og § 9, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, er fortsat gældende for Sundhedsstyrelsens påbud i henhold til § 6, stk. 3, som, jf. stk. 3, er meddelt efter den 1. juli 2013.

Stk. 5. En sundhedspersons manglende efterlevelse af Sundhedsstyrelsens begæring om at afgive oplysninger, jf. § 26, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, meddelt før den 1. juli 2013 kan ikke medføre midlertidig fratagelse af den pågældende sundhedspersons autorisation eller indskrænkning af den pågældende sundhedspersons virksomhedsområde, jf. § 1, nr. 4.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag