Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr.12-70-00384

Resumé

Sjællandske Medier har i efteråret 2012 skrevet om det barn, politiet fandt i en garage.  Forældrene kalder artiklerne for ufyldestgørende og klager. Avisen besvarer forældrenes henvendelse. Klagen til Pressenævnet kommer herefter først efter fristen på fire uger. Derfor afviser Pressenævnet klagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed og indhold

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i mediet eller fire uger efter mediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

En anmodning om genmæle skal fremsættes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 36, stk. 3. Genmælet skal i alt væsentlighed være begrænset til de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 38, stk. 1. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Klagen vedrører artikler bragt i Sjællandske Medier (Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk) i perioden fra den 21. september 2012 til den 4. oktober 2012.

Pressenævnet finder, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 ikke kan anses som en anmodning om genmæle. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i pressemeddelelsen, der er udsendt generelt til en række medier, alene stilles krav om ”dementi og berigtigelse”, og at der ikke er nogen angivelse af, hvilke faktiske forhold, et eventuelt genmæle i givet fald skulle rette sig imod. Klagen behandles derfor ikke i relation til genmæle.

Derimod finder nævnet, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 efter sit indhold må opfattes som en klage over bl.a. Sjællandske Medier for tilsidesættelse af god presseskik. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i klagen henvises til konkrete forhold vedrørende politiets fund af klagernes yngste barn i august 2012 og beskyldninger om vanrøgt af barnet m.v., om end der ikke henvises til specifikke citater fra artikler i Sjællandske Medier (Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk), og at klagerne påberåber sig, at god presseskik er tilsidesat. Det kan ikke føre til et andet resultat, at e-mailen af 17. oktober 2012 har overskriften ”PRESSEMEDDELELSE”, og at den er sendt til en lang række medier.

Efter modtagelsen af klagernes ”pressemeddelelse” offentliggjorde Sjællandske Medier den 19. oktober 2012 i Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET og på sn.dk under overskrifterne ”Garage-forældre afviser vanrøgt/Garagebarns forældre svarer på anklagerne” en række af klagernes hovedsynspunkter. Sjællandske Medier besvarede herudover klagernes henvendelse den 19. oktober 2012 pr. e-mail.

Pressenævnet lægger til grund, at Sjællandske Medier, dels ved offentliggørelsen den 19. oktober 2012, dels ved e-mail af 19. oktober 2012, har besvaret – og delvist imødekommet – klagernes henvendelse af 17. oktober 2012. Klagen over god presseskik er herefter først modtaget i Pressenævnet den 26. november 2013; det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen af klagernes kommentarer.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 26. november 2012 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og nævnet afviser derfor klagen vedrørende tilsidesættelse af god presseskik.

Efter det anførte afvises klagen i det hele.

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget til Pressenævnet over en række mediers omtale af ”Garagedrengen” i september og oktober 2012, herunder en række artikler i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk i perioden fra den 21. september til den 4. oktober 2012, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere klagernes anmodning om genmæle.

[Klager 1] og [Klager 2] er forældre til ”Garagedrengen”.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 26. november 2012.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00367 (ekstrabladet.dk), sag nr. 12-70-00372 (Ritzaus Bureau), sag nr. 12-70-00373 (Helsingør Dagblad), sag nr. 12-70-00380 (Kristeligt Dagblad), sag nr. 12-70-00381 (Jyllands-Posten), sag nr. 12-70-00382 (JydskeVestkysten), sag nr. 12-70-00383 (Berlingske), sag nr. 12-70-00385 (politiken.dk), sag nr. 12-70-00386 (avisen.dk), sag nr. 12-70-00387 (bt.dk), sag nr. 12-70-00389 (information.dk) og sag nr. 13-70-00406 (Lokalavisen Nordsjælland).

1 Sagsfremstilling

I august 2012 fandt Nordsjællands Politi et barn i garagen på klagernes bopæl. En række medier har omtalt hændelsen og omtalt barnet som ”Garagedrengen”. Barnet blev efterfølgende tvangsfjernet af Helsingør Kommune.

De påklagede artikler

Klagen vedrører artikler med blandt andet følgende overskrifter bragt i Sjællandske Medier (Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk) i perioden fra den 21. september 2012 til den 4. oktober 2012:

”Chok-sag: Forældre skjulte barn i garage i fire år”,

”K kræver ministersvar om skjult garagebarn”,

”Socialministeren skal nu svare på, hvorfor ankestyrelse angiveligt stoppede undersøgelse af vanrøgt”, ”4-årig i garage Kommunen var advaret - men måtte ikke reagere”,

”Kendt politiker forsvarer Helsingørfamilie. Hele den tragiske sag om syv tvangsfjernede børn skyldes Helsingør Kommune, mener politiker Tove Videbæk”, ”4-årig i garage: Kommunen skal handle på tip”, ”Garagebarn fortæller om hemmelig søster:

Hunde og politi har ledt efter endnu et hemmeligt barn på en meget omtalt ejendom i Helsingør”, ”Kommunaldirektør: Vi skulle have grebet ind. Helsingørs kommunaldirektør ærgrer sig over, at kommunen ikke reagerede på henvendelse om garagebarn”,

”Storebror var kommet til hjælp, hvis han havde vidst det”,

”Minister vil til bunds i sag om garagebarn”, ”Skoleinspektør: Far truede med at skyde sig selv”, ”Nabo til garagebarn føler sig truet

En nabo til den isolerede familie i Helsingør fortæller, at familien tidligere har terroriseret andre naboer”, ”Forældre til garagebarn skjulte to børn mere. Den familie, der i august fik fjernet et hemmeligt barn fra deres hjem, har hele to gange før skjult et barn”, ”Garagebarnet: Embedsmænd var bange for fodfejl”, ”Garagebarn: Kommunen frikender sig selv”, ”Redegørelse: Politi var orienteret om hemmeligt barn”, ”Ekspert: Garagebarn var en sag for politiet”, ”Garagebarn: Politiet ledte overalt efter mulig søster”, ”Vi har gjort hvad vi kunne” samt ”Minister klar til at rode i private skraldespande”.

Yderligere oplysninger

[Klager 1] og [Klager 2] sendte den 17. oktober 2012 e-mailen ”PRESSEMEDDELELSE: Dementi NU eller Pressenævnet ind i sagen til en række medier, herunder til Sjællandske Medier.

Af pressemeddelelsen fremgik bl.a. følgende:

Vi er blevet hængt ud i verdenspressen og har været på mange forsider på baggrund af løgne fra Helsingør Dagblad - og derefter i ALLE medier med endnu mere direkte løgn om vores familie:

Vi ønsker dementi og berigtigelse af de indslag, der er bragt i såvel de skrevne som de digitale medier. Vi forventer, at I giver plads til dementiet på samme spalteplads og på samme sendetidspunkt, hvor I tidligere har bragt løgnen, som beskrives nedenfor.”

I meddelelsen kommenterede klagerne Helsingør Dagblads omtale af ”Garagedrengen”, og anførte, at andre medier ukritisk havde gengivet oplysninger fra Helsingør Dagblad.

Klagerne anførte vedrørende deres søn, at

”[Drengen].. har IKKE været vanrøgtet af sine forældre.

[Drengen].. var IKKE i dårlig fysisk og psykisk stand, da han blev fjernet af Nordsjællands Politi fra sine forældre.

[Drengen].. har IKKE levet i en garage.

[Drengen].. har IKKE levet i en papkasse.

[Drengen].. har IKKE været på den samme adresse hele sit liv.

[Drengen].. har IKKE levet et liv uden kontakt til andre voksne og børn.

[Drengen].. har IKKE levet i et hjem med tæpper for vinduerne.

[Drengen].. har set dagens lys og åben himmel daglig.”

Under overskriften ”IKKE KRIMINALITET” oplyste klagerne, at Nordsjællands Politis ransagning af deres bopæl beroede på en mistanke om ulovlig personfotografering i strid med straffelovens § 264a begået af [Klager 1]. Mistanken var ifølge klagerne begrundet i, at [Klager 1] havde indgivet fire politianmeldelser mod en gruppe politibetjente og i anmeldelserne oplyst, at hun var i besiddelse af bevismateriale i form af billeddokumentation.

Klagerne oplyste i pressemeddelelsen, at Nordsjællands Politi havde sigtet dem for:

”Overtrædelse af straffelovens § 213, ved i perioden fra ca. 2006/2007 og frem til den 9. august 2012 på adressen [Vej], 3000 Helsingør i forening med samlever, ved vanrøgt eller nedværdigende behandling at have krænket deres drengebarn, idet de tiltalte lod deres barn tage ophold på adressen [Vej], 3000 Helsingør, uagtet at adressen var uegnet til beboelse.”

Pressemeddelelsen sluttede:

”Vi imødeser jeres skriftlige forslag til, hvordan jeres medie vil få givet os oprejsning.”

Pressemeddelelsen henviste derudover til hjemmesiderne garagebarn.dk, [Hjemmeside] og [Klager1].dk, hvor pressemeddelelsen er offentliggjort.

Ved e-mail af 19. oktober 2012 kl. 11.07 besvarede Sjællandske Medier klagernes henvendelse af 17. oktober 2012. Sjællandske Medier oplyste her, at Sjællandske Medier gengav klagernes synspunkter i artikler på forsiden og på Helsingør-siderne i Frederiksborg Amts Avis.

Af disse artikler fremgik følgende:

Frederiksborg Amts Avis og sn.dk den 19. oktober 2012

”Garage-forældre afviser vanrøgt

I en meget omfattende og lang mail til Frederiksborg Amts Avis går ægteparret [Klager 1] og [Klager 2] nu for første gang ud og kommenterer sagen om deres cirka fireårige søn, som blev holdt skjult for myndighederne i fire år, og først blev afsløret ved en ransagning 9. august i år med et stort politiopbud.

Parret har i årevis været i en åben konflikt med Helsingør Kommune, som nu i alt har tvangsfjernet syv af deres børn.

I mailen understreger parret, at barnet ganske rigtigt ikke havde noget cpr-nummer, men at dette er en meget beskeden baggrund for på drastisk vis at tvangsfjerne et barn. Derudover afviser de enhver form for vanrøgt af drengen, der ifølge parret var tre år 9. august, og først siden er fyldt fire.

I mailen skriver parret blandt andet, at drengen har haft kontakt til andre voksne og børn, at han har været uden for adressen og at han ikke har levet i et hjem med tæpper for dørene.

Endelig kritiser parret medierne for kritikløst at hænge familien ud og stemple deres barn som et unormalt og underudviklet garagebarn.”

Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet den 19. oktober 2012

”Garage-barns forældre svarer på anklagerne

Forældrene til det fire-årige uregistrerede barn, som ifølge politiet blev fundet i en garage på [Vej], svarer nu igen på beskyldningerne om vanrøgt og ulovligheder. Det kritiserer særligt medierne og Helsingør Kommune.

HELSINGØR: I en flere skærmsider lang mail går ægteparret [Klager 1] og [Klager 2] nu for første gang ud og kommenterer sagen om deres cirka fire-årige søn, som blev holdt skjult for myndighederne i fire år, og først blev afsløret ved en politiransagning 9. august i år.

Parret har i årevis været i en åben konflikt med Helsingør Kommune, som i alt har tvangsfjernet syv af deres børn. Ligeledes har parret stået i spidsen for en lokalliste ved navn Kronborglisten.

I mailen understreger parret, at barnet ganske rigtigt ikke havde noget cpr-nummer, men at dette er en meget beskeden baggrund for at på drastisk vis at tvangsfjerne et barn. Derudover afviser de enhver form for vanrøgt af drengen, der ifølge parret var tre år 9. august, og først siden er fyldt fire.

I mailen skriver parret blandt andet, at drengen har haft kontakt til andre voksne og børn, at han har været uden for adressen og at han ikke har levet i et hjem med tæpper for dørene.

Også medierne og særligt Helsingør Dagblads behandling af sagen bliver højlydt kritiseret for at have give den nu fireårige dreng det nedværdigende navn »garagedrengen.

Kræver erstatning

Yderligere kritiserer parret alle landets medier med Helsingør Dagblad og Ritzaus Bureau i spidsen for at viderebringe udokumenterede og krænkende historier i strid med såvel Straffeloven som de presseetiske regler.

Parrets krav går øjensynlig på, at alle medier bør dementere oplysningerne om familien, hvis ikke de vil undgå at havne i pressenævn eller byret.

Endelig mener forældreparret, at en række medier i strid med loven har brugt billede og videomateriale fra deres lokallistes hjemmesider.

Her lyder kravet på, at disse medier bør indgå forlig, hvis de vil undgå en stævning.

De to forældre er fortsat blandt andet sigtet for vanrøgt ligesom den fireårige dreng er tvangsfjernet.

”Ulovlig overvågning var årsag til ransagning

Det var en anmeldelse af ulovlig videoovervågning på offentlig vej, som var anledning til ransagningen af parcelhuset på [Vej], hvor der blev fundet en dreng i garagen. Det siger forældreparret.

HELSINGØR: Det har siden nyheden om »garagebarnet« kom frem ikke været offentlig kendt, hvad der var den formelle anledning til politiets razzia hos [Klager 1] og [Klager 2] på [Vej] 9. august.

Nu forklarer parret selv i en deres lange mail sendt til Frederiksborg Amts Avis og resten af den danske presse, at det var en anmeldelse af ulovlig overvågning, som var årsagen til at politiet fil rettens tilladelse til at ransage boligen.

Anmeldelsen beskriver parret som løgnagtig.

At det var et en anmeldelse om ulovlig overvågning af blandt andet naboer og forbipasserende på vejen, som var anledning til ransagningen bekræftes i øvrigt af kilder med indsigt i sagen overfor Frederiksborg Amts Avis.

Udover barnet i garagen blev der også beslaglagt 400.000 kroner af SKAT, hvad denne sag handler om er stadig ganske uklart.

Ifølge parret selv, så er der tale om en sag om en af SKAT »fiktivt konstrueret restskat«. Hvem pengene tilhører skriver parret ikke nøjagtigt. Men det er ifølge parrets mail penge, som tilhører en af partiet Kronborglistens stiftere.”

19. oktober 2012

”Garage-forældre afviser vanrøgt

I en meget omfattende og lang mail til Frederiksborg Amts Avis går ægteparret [Klager 1] og [Klager 2] nu for første gang ud og kommenterer sagen om deres cirka fire-årige søn, som blev holdt skjult for myndighederne i fire år, og først blev afsløret ved en ransagning 9. august i år med et stort politiopbud.

Parret har i årevis været i en åben konflikt med Helsingør Kommune, som nu i alt har tvangsfjernet syv af deres børn.

I mailen understreger parret, at barnet ganske rigtigt ikke havde noget cpr-nummer, men at dette er en meget beskeden baggrund for at på drastisk vis at tvangsfjerne et barn. Derudover afviser de enhver form for vanrøgt af drengen, der ifølge parret var tre år 9. august, og først siden er fyldt fire.

I mailen skriver parret blandt andet, at drengen har haft kontakt til andre voksne og børn, at han har været uden for adressen og at han ikke har levet i et hjem med tæpper for dørene.

Endelig kritiser parret medierne for kritikløst at hænge familien ud og stemple deres barn som et unormal og underudviklet garagebarn.”

Parternes synspunkter

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter

[Klager 1] og [Klager 2] har anført, at de som forældre til sønnen, der er omtalt som ”Garagedrengen”, er blevet hængt ud i medierne på grundlag af fejlagtige og udokumenterede påstande om bl.a. vanrøgt af sønnen. Medierne har ikke undersøgt oplysningernes rigtighed.

Medierne og Helsingør Kommune har aldrig fået tilladelse til at omtale de følsomme oplysninger, der er private.

Mediernes omtale er iværksat af klagernes politiske modstandere til årets kommunalvalg. [Klager 1] og [Klager 2] er politisk aktive og har gennem flere perioder været opstillet som kandidater på Kronborglisten til såvel kommunalvalg som regionsvalg. Klagernes familie har som følge af mediernes omtale lidt uoprettelig skade.

Klagerne mener at have krav på et genmæle.

2.2 Sjællandske Mediers synspunkter

Sjællandske Medier har oplyst, at de første artikler blev bragt uden klagernes medvirken, da det ikke var muligt at få en kommentar fra klagerne. I mangel af direkte kommentarer, valgte Sjællandske Medier den 25. september 2012 at bringe citater fra [Klager 1]s hjemmeside.

Efter modtagelsen af klagernes henvendelse af 17. oktober 2012, bragte Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk. den 19. oktober 2012 klagernes version af historien. Herudover besvarede de den 19. oktober 2012 pr. e-mail henvendelsen af 17. oktober 2012. Det fremgår heraf, at Sjællandske Medier på baggrund af henvendelsen, gengav klagernes synspunkter på forsiden og på Helsingør-siderne i Frederiksborg Amts Avis. Herudover oplyste Sjællandske Medier om klagernes mulighed for at klage til Pressenævnet, uden dog at anføre klagefristen på 4 uger.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Anne-Marie Dohm, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Klagens rettidighed og indhold

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i mediet eller fire uger efter mediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

En anmodning om genmæle skal fremsættes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 36, stk. 3. Genmælet skal i alt væsentlighed være begrænset til de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarslovens § 38, stk. 1. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Klagen vedrører artikler bragt i Sjællandske Medier (Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk) i perioden fra den 21. september 2012 til den 4. oktober 2012.

Pressenævnet finder, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 ikke kan anses som en anmodning om genmæle. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i pressemeddelelsen, der er udsendt generelt til en række medier, alene stilles krav om ”dementi og berigtigelse”, og at der ikke er nogen angivelse af, hvilke faktiske forhold, et eventuelt genmæle i givet fald skulle rette sig imod. Klagen behandles derfor ikke i relation til genmæle.

Derimod finder nævnet, at klagernes e-mail af 17. oktober 2012 efter sit indhold må opfattes som en klage over bl.a. Sjællandske Medier for tilsidesættelse af god presseskik. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der i klagen henvises til konkrete forhold vedrørende politiets fund af klagernes yngste barn i august 2012 og beskyldninger om vanrøgt af barnet m.v., om end der ikke henvises til specifikke citater fra artikler i Sjællandske Medier (Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET og på hjemmesiden sn.dk), og at klagerne påberåber sig, at god presseskik er tilsidesat. Det kan ikke føre til et andet resultat, at e-mailen af 17. oktober 2012 har overskriften ”PRESSEMEDDELELSE”, og at den er sendt til en lang række medier.

Efter modtagelsen af klagernes ”pressemeddelelse” offentliggjorde Sjællandske Medier den 19. oktober 2012 i Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET og på sn.dk under overskrifterne ”Garage-forældre afviser vanrøgt/Garagebarns forældre svarer på anklagerne” en række af klagernes hovedsynspunkter. Sjællandske Medier besvarede herudover klagernes henvendelse den 19. oktober 2012 pr. e-mail.

Pressenævnet lægger til grund, at Sjællandske Medier, dels ved offentliggørelsen den 19. oktober 2012, dels ved e-mail af 19. oktober 2012, har besvaret – og delvist imødekommet – klagernes henvendelse af 17. oktober 2012. Klagen over god presseskik er herefter først modtaget i Pressenævnet den 26. november 2013; det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen af klagernes kommentarer.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 26. november 2012 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og nævnet afviser derfor klagen vedrørende tilsidesættelse af god presseskik.

Efter det anførte afvises klagen i det hele.

Afgjort den 19. marts 2013