Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning

(Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 424 af 10. maj 2011 og lov nr. 579 af 18. juni 2012 og senest ved § 5 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 m, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 5 q, stk. 2 og 3« til: »§ 5 q, stk. 2«.

2. § 5 m, stk. 6, ophæves.

3. I § 5 q, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

4. § 5 q, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For bymidter i byer med mere end 40.000 indbyggere og for aflastningsområderne i hovedstadsområdet og Århus, jf. § 5 m, stk. 4 og 5, og aflastningsområderne i Odense, Aalborg og Esbjerg kan kommunalbestyrelsen, i forbindelse med at der hvert fjerde år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, jf. § 23 a, stk. 1, 1. pkt., træffe beslutning om at revidere kommuneplanen med henblik på at fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i hver by, i hovedstadsområdet dog i hvert område, der er udpeget i et landsplandirektiv, jf. § 5 m, stk. 4.«

5. § 5 q, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

6. Kapitel 2 e ophæves.

7. I § 11 b, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 5 q, stk. 2 og 3,« til: »§ 5 q, stk. 2,«.

8. I § 11 e, stk. 5, ændres »§ 5 q, stk. 2 og 3« til: »§ 5 q, stk. 2«.

9. I § 15 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Bestemmelser i lokalplaner om tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler eller om grundejerforeningers pligtmæssige etablering, drift og vedligeholdelse heraf er uden virkning. Det samme gælder bestemmelser med tilsvarende indhold i servitutter, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettigede.«

10. I § 23 a, stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

11. I § 35, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.«

12. § 35 a ophæves.

13. I § 36, stk. 1, indsættes som nr. 14 og 15:

»14) Panelantenner til mobilkommunikation med tilhørende radiomoduler og transmissionslinks i neutrale farver, som opsættes på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, siloer eller høje skorstene, når bebyggelsens højde ikke dermed forøges.

15) Teknikskabe i neutrale farver med en grundplan på maksimalt 2 m2 og en højde på maksimalt 2,5 m til brug for de antenner, der er nævnt i nr. 14, og som opsættes på eller umiddelbart ved masten, siloen eller skorstenen.«

14. Bilag 2 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 9, fastsættes af miljøministeren, dog senest den 1. april 2015.

Stk. 3. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for kommuners henvendelser til Miljøministeriet om udarbejdelse af regler efter § 22 a, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., i lov om planlægning om udlæg af areal til udvalgsvarebutikker uden for bymidten, hvor ministerens forslag til bindende regler er offentliggjort før lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for ansøgninger om tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen, der modtages i Miljøministeriet før lovens ikrafttræden, og som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 936 af 23. august 2011 om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne.

Stk. 5. § 1, nr. 6, og § 1, nr. 12, finder ikke anvendelse for ansøgninger om landzonetilladelse modtaget i en kommune før lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Regler og beslutninger, der er udstedt i medfør af § 5 m, stk. 4 og 6, § 5 q, stk. 2 og 3, § 5 u og § 5 v i lov om planlægning som ophævet, affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 2 og 4-6, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler og beslutninger udstedt i medfør af lov om planlægning som ændret ved denne lov.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken