Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven

(Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, lov nr. 1377 af 23. december 2012 og § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 a indsættes i kapitel 4 a:

»§ 10 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.«

2. I § 110, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte regler om frister for arbejdsgiverens og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om tilskud efter kapitel 12 og 13.«

§ 2

I lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 14. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)«.

2. Overalt i loven ændres »SDPI-løsningen« til: »Nemrefusion«.

3. I § 1, stk. 1, ændres »til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen)« til: »Nemrefusion«.

4. § 1, stk. 2, nr. 1-3, affattes således:

»1) at give arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen administrative lettelser ved afgivelse af oplysninger til kommunen og Udbetaling Danmark,

2) at overføre oplysningerne fra arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen til kommunen og Udbetaling Danmark,

3) at give kommunen og Udbetaling Danmark administrative lettelser ved modtagelse og behandling af sager og«.

5. I § 2 og § 9, stk. 1, ændres »SDPI-løsningens« til: »Nemrefusions«.

6. § 3 affattes således:

»§ 3. Kommunen har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for kommunens sagsbehandling.

Stk. 2. Udbetaling Danmark har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om kommunens pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af kommunens behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær samt til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om Udbetaling Danmarks pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af Udbetaling Danmarks behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.«

7. I § 4, stk. 1, ændres »behandling af en sag om sygedagpenge« til: »sagsbehandling«.

8. § 5 affattes således:

»§ 5. Arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen skal, i det omfang det fremgår af anden lovgivning, anvende Nemrefusion ved afgivelse af oplysninger, ansøgninger m.v. til kommunen eller Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark nærmere regler om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens anvendelse af Nemrefusion, herunder de tekniske krav.«

9. I § 14, stk. 2, indsættes efter »kommunerne«: »og Udbetaling Danmark«.

§ 3

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012, som ændret ved § 15 i lov nr. 326 af 11. april 2012, § 5 i lov nr. 928 af 18. september 2012, lov nr. 1378 af 23. december 2012 og § 5 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »SDPI-løsningen« til: »Nemrefusion«.

2. § 11, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Sker anmeldelsen via Nemrefusion, sendes oplysningsskemaet fra Nemrefusion til den sygemeldte umiddelbart efter anmeldelsen.«

§ 4

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14. november 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »SDPI-løsningen« til: »Nemrefusion«.

§ 5

Loven træder i kraft den 15. april 2013.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen