Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. april 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere

(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. januar 2013 og var til 1. behandling den 7. februar 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 7. december 2012 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 108. Den 30. januar 2013 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres medlemmer af udvalget stemmer for lovforslaget og betragter det som et lille skridt i den rigtige retning for det europæiske mellemstatslige politisamarbejde. Venstre ønsker som forslaget at slå hårdere ned på international kriminalitet og sikre en mere effektiv og ubureaukratisk håndtering af enten sigtede, tiltalte eller dømte personer i internationalt regi. Lovforslaget er bl.a. en videreudvikling af tillægsprotokol 1 og 2, som Folketinget senest behandlede i 2004. Under 1. behandling af forslaget i salen udtrykte Venstre et fremtidigt ønske om, at når man implementerer konventioner, f.eks. tillægsprotokoller som denne, i etaper, så bør der redegøres mere detaljeret og let forståeligt i lovforslagene for indholdet af de tidligere lovforslag, i dette tilfælde tillægsprotokol 1 og 2. Formålet med dette er mere gennemsigtighed og overblik i lovgivningsprocessen for folketingsmedlemmer såvel som borgere i Danmark, som måtte ønske at sætte sig ind i denne form for nichelovgivning. Venstre ønsker også i forlængelse af lovforslaget at understrege, at Venstre generelt er tilhænger af et stærkt europæisk samarbejde i forhold til bekæmpelse af international kriminalitet.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jesper Petersen (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Jonas Dahl (SF) Pernille Skipper (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Martin Henriksen (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 127

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
2. udkast til betænkning