Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

(Elektronisk register over dopingsanktionerede)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 og § 19 i lov nr. 1531 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 a indsættes før overskriften før § 10:

»Elektronisk register over dopingsanktionerede

§ 9 b. Anti Doping Danmark fører et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion.

Stk. 2. Anti Doping Danmark kan via registeret videregive nødvendige oplysninger om, hvilke personer der er idømt en dopingsanktion, til de i § 8 nævnte idrætsorganisationer og  -foreninger og de i § 9 nævnte parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping. De oplysninger, der er tilgængelige, er alene oplysninger  om datoen  for en  eventuel  idømt  dopingsanktions udløb, og oplysningerne må kun anvendes til håndhævelse af en dopingsanktion.

Stk. 3. Parter, som har adgang til de i stk. 2 nævnte oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil og om vedligeholdelse heraf.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved