Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortrolighed ved Søfartsstyrelsens behandling af klager

I medfør af § 20 a, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Klager vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold om bord, som Søfartsstyrelsen modtager, skal behandles fortroligt, og styrelsen må ikke over for rederen eller arbejdsgiveren eller deres repræsentanter oplyse, at en inspektion af et skib foretages som følge af en sådan klage.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen må i forbindelse med behandling af en klage, som man modtager fra et besætningsmedlem1), ikke oplyse rederen, arbejdsgiveren eller deres repræsentanter om, hvem der har indgivet klagen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Søfartsstyrelsen, den 7. maj 2013

Henriette Bytoft Flügge

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Se også bekendtgørelse nr. 1131 af 28. september 2010 om teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibe.