Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende der håndterer fødevarer om bord på skib1)

I medfør af § 8, stk. 4, § 18, stk. 1, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Personer, der mønstrer i en stilling på et dansk handelsskib, som indebærer, at vedkommende skal håndtere fødevarer om bord og ikke har sønæringsbevis som skibskok, skal kunne dokumentere kompetencer inden for:

1) egenkontrol, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer,

2) almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme og

3) hygiejneprincipper, herunder rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer.

Stk. 2. Kompetencerne kan enten erhverves som led i en uddannelse eller ved en certifikatuddannelse i fødevarehygiejne, som Fødevarestyrelsen fastsætter indholdet af, hvor der opnås et bevis for gennemførelse, eller ved oplæring om bord på et skib i minimum syv dage, hvor der blandt andet kan anvendes e-learning.

Stk. 3. Kurser taget uden for Danmark godkendes af Søfartsstyrelsen, når det godtgøres af ansøgeren, at kursets niveau og indhold er tilsvarende den danske certifikatuddannelse i fødevarehygiejne.

Stk. 4. Oplæring, som nævnt i stk. 2, skal udføres af en kompetent person, der har gennemført det i stk. 2 nævnte kursus, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, og skal omfatte både praktik og gennemgang af emnerne nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3. Efter endt oplæring skal skibets fører attestere for tilfredsstillende gennemførelse af praktikken og for gennemgangen af det relevante informationsmateriale.

Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke for skib, hvor besætningen består af én person, som ikke skal lave mad til andre.

§ 2. Skibsføreren er ansvarlig for, at personer, som behandler fødevarer om bord, har dokumentation for de i § 1 nævnte kompetencer.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2, anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Senest et år efter ikrafttrædelsestidspunktet skal alle personer, der håndterer fødevarer om bord på danske skibe og ikke har sønæringsbevis som skibskok, leve op til kravene efter § 1.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. april 2013

Per Sønderstrup

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50.