Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter

Generelle bemærkninger

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har efter bemyndigelse fra Finansministeriet med Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger den 29. november 2012 indgået vedlagte aftale om kliniske lektorer ved universiteter.

De væsentlige ændringer i forhold til den tidligere aftale er:

1. at det nu er muligt at ansætte kliniske lektorer varigt,

2. at opsigelsesbestemmelserne er ændrede ved nyansættelse,

3. at det nu er muligt at ansætte kliniske lektorer med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer årligt,

4. at antallet af konfrontationstimer kan ændres med lektorens individuelle opsigelsesvarsel,

5. at forhandlingsadgangen ved sager om påståede urimelige afskedigelser svarer til reglerne for eksterne lektorer,

6. at der kan aftales varige og midlertidige tillæg,

7. at der kan ydes engangsvederlag,

8. at aftale om lokalløn ophæves for kliniske lektorer og erstattes med bestemmelserne i § 3,

9. at der er indført adgang til tjenestefrihed på barnets 2. sygedag

Opmærksomheden henledes på lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis formål blandt andet er at fastsætte rammer, som skal forhindre misbrug hidhørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Styrelsen henviser til brev til universiteterne af 13. januar 2012 om tidsbegrænset ansættelse.

Dette cirkulære har virkning fra den 1. december 2012.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, den 3. maj 2013.

P. M. V

E. B.

Werner Sonne

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter

Ansættelse

§ 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger ansat ved de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Det er en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag.

Stk. 2. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil ved den faglige bedømmelse, jf. bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Stk. 3. En klinisk lektor kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker for en periode på mindst 3 år og højst 5 år. I særlige tilfælde kan ansættelse ske for en kortere periode. Fornyelse kan finde sted.

Aflønning

§ 2. En klinisk lektor aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 (niveau 31. marts 2012) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelsen kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Antallet af konfrontationstimer kan ændres med lektorens individuelle opsigelsesvarsel.

Stk. 2. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte honorar og de i § 3 nævnte tillæg reguleres med de generelle stigninger, som aftales ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag, af følgende løndele:

1. Honorar, jf. § 2, stk. 1.

2. Varige lokalt aftalte tillæg, jf. § 3, stk. 1. Midlertidige, lokalt aftalte tillæg, jf. § 3, stk. 1, med mindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale.

Tillæg

§ 3. Der kan ved ansættelsen såvel som under ansættelsen lokalt aftales funktionstillæg samt kvalifikationstillæg på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelse eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse m.v.

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 1:

Det forudsættes, at der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne aftales rammer for den lokale forhandlingsprocedure, herunder terminer for tillægsforhandlingerne (mindst hvert 3. år, hvis en af parterne ønsker det).

Stk. 2. Varige og midlertidige tillæg efter stk. 1 forhandles med den kliniske lektor. Den kliniske lektor kan vælge at lade sig bistå af sin faglige organisation. Såfremt den kliniske lektor ikke selv ønsker at forhandle tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 3. Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse. Hvis resultatet ikke kan godkendes, kan organisationen inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen.

Stk. 4. Aftaler om tillæg kan opsiges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i den enkelte aftale.

Stk. 5. Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen.

Stk. 6. Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion.

Stk. 7. Kvalifikationstillæg kan i særlige situationer bortfalde, hvis de kvalifikationsmæssige forudsætninger for tillægget ikke længere er opfyldt.

Stk. 8. Tillæg aftales i forhold til en beskæftigelsesgrad på 60 konfrontationstimer. Udbetaling sker i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad, jf. timetallet i henhold til §§ 2 og 4.

Stk. 9. Der er mulighed for at yde engangsvederlag. Engangsvederlaget fastsættes af ledelsen efter forhandling med den kliniske lektor.

Arbejdsopgaver, undervisning

§ 4. En klinisk lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. Undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år.

Stk. 2. Timetallet kan forhøjes op til 100 konfrontationstimer, hvis den kliniske lektor ikke tillægges andre arbejdsopgaver i et omfang som fastsat i § 5. Ved ansættelse med færre konfrontationstimer end 60 konfrontationstimer reguleres timetallet forholdsmæssigt.

Stk. 3. Konfrontationstimer omfatter undervisning på større og mindre hold samt mundtlige eksaminationer, men ikke "bedsideundervisning" eller funktionen som tutor for et hold studerende.

Andre arbejdsopgaver

§ 5. Ud over undervisningsopgaverne kan det sundhedsvidenskabelige fakultet pålægge en klinisk lektor at udføre andre arbejdsopgaver i op til 200 timer årligt. Ved ansættelse med færre end 60 konfrontationstimer reguleres timetallet forholdsmæssigt. Det kan blandt andet dreje sig om følgende opgaver:

Vejledning af universitetsstuderende, der skriver selvstændige opgaver og bedømmelse af opgaver

Opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver

Planlægning og tilrettelæggelse af et eller flere fagområders undervisning

Deltagelse i faglige udvalg

Deltagelse i udviklingsopgaver i forhold til undervisning

Vejledning af ph.d.-studerende og bedømmelse af ph.d.-afhandlinger

Deltagelse i bedømmelsesudvalg ved disputatser og ansættelser ved fakulteter

Medlemskab af universitetets kollegiale organer og andre udvalg

Listen er ikke udtømmende.

Stk. 2. Fakultetet kan pålægge en klinisk lektor arbejdsopgaver af ovennævnte art i et større omfang end det i stk. 1 nævnte, hvis den kliniske lektor ikke tillægges undervisningsopgaver i et omfang som fastsat i § 4, stk. 1.

Ferie

§ 6. Kliniske lektorer afholder ferie med løn. Universitetet skal ved tilrettelæggelsen af en klinisk lektors undervisningsopgaver og andre arbejdsopgaver tage hensyn til ferie planlagt i hovedstillingen. Til kliniske lektorer ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af aflønningen anført i §§ 2 og 3.

Andre ansættelsesvilkår

§ 7. For så vidt angår sygdom og tjenestefrihed gælder de regler, der er anført i §§ 17 og 18 i overenskomst for akademikere i staten. For så vidt angår barsel og adoption er de ansatte omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om barsel, adoption og omsorgsdage.

Cirkulærebemærkninger til § 7:

Det fremgår af § 18 i overenskomsten for akademikere i staten, at ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag.

Opsigelse

§ 8. For kliniske lektorer gælder regler om varsling af opsigelse svarende til funktionærlovens regler. Bestemmelsen gælder for ansættelser, der finder sted den 1. december 2012 eller derefter, jf. dog stk. 6.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 1:

Det er aftalt, at reglen om opsigelse med forkortet varsel på grund af sygdom (120-dagesreglen) ikke finder anvendelse. Opsigelse skal ske med almindeligt varsel.

Stk. 2. For tidsbegrænset ansatte ophører ansættelsesforholdet ved ansættelsesperiodens udløb uden yderligere varsel.

Stk. 3. Ved afskedigelse af en ansat må vilkårlighed ikke finde sted.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden skal meddele enhver afskedigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for afskedigelsen. Hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, skal ansættelsesmyndigheden samtidig give skriftlig meddelelse om afskedigelsen til organisationen.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 4:

Den meddelelse om afskedigelsen, henholdsvis bortvisningen, som ansættelsesmyndigheden skal give til organisationen, kan ske enten ved særskilt brev eller ved, at ansættelsesmyndigheden fremsender kopi af opsigelsesbrevet/bortvisningsbrevet, hvis dette ikke er i strid med den tavshedspligt, der følger af forvaltningsloven og straffeloven, herunder tavshedspligten med hensyn til personlige forhold.

Skriftlig meddelelse om afskedigelse/bortvisning til organisationen kan ske til såvel den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling som hovedkontor. Det er ikke tilstrækkeligt alene at orientere den lokale tillidsrepræsentant.

Stk. 5. For kliniske lektorer ansat før 1. december 2012 gælder de hidtidige opsigelsesregler. Varslet er fra den ansattes side 1 måned til udgangen af en måned. Fra ansættelsesmyndighedens side er varslet 1 måned til udgangen af en måned inden for de første 6 måneders ansættelse og efter 6 måneders ansættelse 3 måneder til udgangen af en måned.

Stk. 6. Kliniske lektorer, der er tidsbegrænset ansat før den 1. december 2012, vil ved fornyelse af ansættelsen efter denne dato være omfattet af regler om varsling af opsigelse svarende til funktionærlovens regler.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 6:

Fornyelsen omfatter en ny tidsbegrænset periode i samme stilling.

Ved fastsættelse af opsigelsesvarslet i henhold til funktionærlovens regler medregnes anciennitet fra starten af ansættelsen i tilfælde, hvor ansættelsen fx er fornyet med en ny tidsbegrænset periode.

Forhandlingsprocedure ved afskedigelse mv. (fælles regelsæt)

§ 9. Klager over påståede urimelige afskedigelser behandles efter reglerne i stk. 2-5. Sager om bortvisning behandles efter reglerne i § 11.

Stk. 2. Klager over påstået urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt. Hvis organisationen kræver, at afskedigelsen underkendes, er parterne forpligtet til at søge sagen fremmet mest muligt, så den så vidt muligt kan være afsluttet inden udløbet af den pågældendes opsigelsesvarsel. Øvrige sager bør som hovedregel søges afsluttet senest 9 måneder efter at opsigelsen er afgivet.

Stk. 3. Hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, og organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan organisationen kræve spørgsmålet forhandlet med den lokale ansættelsesmyndighed. Fristen for at kræve lokal forhandling er senest 14 dage efter opsigelsens afgivelse (for månedslønnede 1 måned). Forhandlingen skal finde sted senest 14 dage efter, at organisationen har anmodet om den.

Stk. 4. Bliver organisationen og ansættelsesmyndigheden ikke enige, kan organisationen senest 14 dage (for månedslønnede 1 måned) efter forhandlingen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem aftalens parter. Forhandlingen skal ske senest 1 måned efter, at organisationen har anmodet om det.

Stk. 5. De respektive parter kan fravige fristerne i stk. 3-4 ved aftale.

Cirkulærebemærkninger til § 9:

Ved opgørelse af frister angivet i dage indgår antallet af kalenderdage ekskl. søgnehelligdage. Ved opgørelse af fristerne medregnes dagen, hvor opsigelse afgives/anmodning om forhandling fremsættes/forhandling finder sted/klageskrift afgives.

Afgiver ansættelsesmyndigheden således opsigelsen en onsdag, skal organisationen anmode om forhandling tirsdag i den anden uge (under forudsætning af at der ikke i perioden er søgnehelligdage), for at 14-dages fristen er overholdt.

Har ansættelsesmyndigheden afgivet opsigelsen til en månedslønnet fx den 27. i en måned, skal organisationen anmode om forhandling senest den 26. i den følgende måned.

Afholder aftalens parter forhandling en tirsdag, skal organisationen afgive klageskrift senest mandag i den 8. uge.

Overskridelse af de nævnte frister indebærer, at organisationen ikke kan videreføre sagen i henhold til aftalens bestemmelser.

Indbringelse for faglig voldgift

§ 10. En sags behandling ved faglig voldgift sker efter stk. 2-11. Sager om bortvisning behandles efter reglerne i § 11.

Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandlingen efter § 9, stk. 4, kan organisationen kræve, at sagen behandles ved faglig voldgift.

Stk. 3. Sagen indbringes for faglig voldgift ved, at organisationen afgiver klageskrift senest 8 uger efter forhandlingen.

Stk. 4. Voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse følger de i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fastsatte bestemmelser.

Stk. 5. Der afgives svarskrift senest 8 uger efter, at klageskriftet er afgivet.

Stk. 6. Opmanden fastsætter frister for eventuel yderligere skriftveksling. Fristerne bør normalt ikke overstige 4 uger.

Cirkulærebemærkninger til § 10:

Til stk. 3-6. jf. bemærkningerne til § 9 om opgørelse af frister.

Stk. 7. Parterne kan fravige fristerne i stk. 3-6 ved aftale. Aftaler parterne ikke at fravige fristerne, kan opmanden dog efter anmodning fra en af parterne undtagelsesvis udsætte en frist. Ved beslutning om udsættelse tages der navnlig hensyn til, om anmodningen om udsættelse må antages at være begrundet i lovligt forfald, eller om der i øvrigt antages at foreligge særlige omstændigheder, der kan begrunde udsættelsen.

Stk. 8. Overskrides fristerne i stk. 3-6, anvendes principperne i retsplejeloven om udeblivelse. Det gælder dog ikke reglerne om genoptagelse.

Stk. 9. Voldgiftsretten afsiger en begrundet kendelse. Finder voldgiftsretten, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i den ansattes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan den pålægge ansættelsesmyndigheden at afbøde virkningerne af afskedigelsen.

Stk. 10. Hvis den pågældende og ansættelsesmyndigheden ikke begge ønsker at opretholde ansættelsesforholdet, kan voldgiftsretten pålægge ansættelsesmyndigheden at betale den pågældende en godtgørelse. Voldgiftsretten fastsætter godtgørelsens omfang afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet i staten mv.

Stk. 11. Hvis organisationen indbringer en sag for voldgiftsretten med påstand om, at en afskedigelse er urimelig, og den afskedigede efter lovgivningen har en bedre retsstilling end efter bestemmelserne i stk. 9 og 10, lægger voldgiftsretten denne lovgivning til grund ved afgørelse af sagen.

Bortvisning

§ 11. Hvis den bortviste har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 3 måneder, giver ansættelsesmyndigheden samtidig skriftlig meddelelse om bortvisningen til organisationen. Organisationen kan inden for en frist af 14 dage (for månedslønnede 1 måned) kræve, at berettigelsen af bortvisningen forhandles mellem aftalens parter.

Cirkulærebemærkninger til § 11:

Jf. bemærkningerne til § 8, stk. 4, om orientering af organisationen samt til § 9 om opgørelse af frister.

Stk. 2. Bliver aftalens parter ikke enige ved forhandlingen, kan organisationen kræve bortvisningens berettigelse behandlet ved faglig voldgift. Bestemmelserne i § 10, stk. 2-8, gælder også ved bortvisning.

Stk. 3. Voldgiftsretten afsiger en begrundet kendelse. Finder voldgiftsretten, at bortvisningen ikke er begrundet i den ansattes forhold, kan retten pålægge ansættelsesmyndigheden at afbøde virkningerne af bortvisningen.

Stk. 4. Voldgiftsretten kan herved pålægge ansættelsesmyndigheden at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse voldgiftsretten fastsætter, og som skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet i staten m.v.

Stk. 5. Hvis organisationen indbringer en sag for voldgiftsretten med påstand om, at en bortvisning er uberettiget, og den bortviste efter lovgivningen har en bedre retsstilling end efter bestemmelserne i denne paragraf, lægger voldgiftsretten den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse.

Opsigelse af aftalen

§ 12. Denne aftale har virkning fra den 1. december 2012 og derefter.

Stk. 2. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2013. Samtidig ophæves aftale af 23. august 1994 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger og aftale af 22. september 2004 med tillæg mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger.

Stk. 3. Samtidig med denne aftales ikrafttræden ophæves aftale om lokalløn af 28. august 2009 for så vidt angår kliniske lektorer.

København, den 29. november 2012

   
Anja Mitchell
Foreningen af Speciallæger
Bente Olsen
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
   
Lisbeth Lintz
Yngre Læger
 

, den 29. december 2012