Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

I medfør af § 29, stk. 3, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, fastsættes:

§ 1. Universitetet kan tildele titlen adjungeret professor til anerkendte forskere, som universitetet ønsker at hædre med denne titel og derved knytte nærmere til sig. Universitetet kan også tildele titlen til personer, som uden at være anerkendte forskere har kvalifikationer på højt fagligt niveau.

§ 2. Ret til at anvende titlen tildeles for en periode på højst 5 år.

§ 3. Tildeling af titlen er ikke forbundet med aflønning. Honorering af ordinære arbejdsopgaver er fortsat mulig.

§ 4. Efter nærmere aftale med universitetet kan en adjungeret professor holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesudvalg m.v. og deltage i universitetets forskning eller samarbejde med dette om forskningsprojekter.

§ 5. Sager om tildeling af titlen adjungeret professor behandles lige som ansættelsessager for lukkede døre og under iagttagelse af tavshedspligt.

§ 6. Forslag om tildeling af titlen adjungeret professor til en bestemt person kan fremsættes over for rektor. Universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af disse personer.

§ 7. Træffer rektor beslutning om tildeling af titlen, skal rektor sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage titlen og meddeler herefter den pågældende ret til at betegne sig adjungeret professor ved universitetet.

Stk. 2. Rektor kan tildele en adjungeret professor titlen på ny ved udløbet af en periode.

§ 8. Rektor sørger for passende bekendtgørelse af tildelingen af titlen.

§ 9. Universitetet kan endvidere tildele titlen adjungeret lektor til anerkendte forskere, som universitetet ønsker at hædre med denne titel og derved knytte nærmere til sig. Universitetet kan også tildele titlen til personer, som uden at være anerkendte forskere har kvalifikationer på højt fagligt niveau.

Stk. 2. Ved tildeling af titlen adjungeret lektor følges bestemmelserne i §§ 2-8.

§ 10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsens § 2.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 622 af 28. juni 2000 om tildeling af titlen adjungeret professor m.v. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet ophæves.

Stk. 3. Indtil universitetet fastsætter regler i henhold til § 6, anvendes reglerne i §§ 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 622 af 28. juni 2000.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 20. maj 2013

Morten Østergaard

/ Werner Sonne