Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og område
Kapitel 2 Administration af ordningen
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til § 23 i finansloven for 2013 fastsættes:

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Tilskud til fremme af ny miljøeffektiv teknologi har til formål at bidrage til fremme af teknologi til miljø- og naturbeskyttelsesformål på områder blandt andet inden for vand, klimatilpasning, luftforurening, oprensning af jord, støj, kemikalier, affald og ressourceeffektivitet samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder fremme ressourceeffektivitet, reducere klimabelastningen fra bygninger, øge støjdæmpning af bygningsdele og forbedre indeklima. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, og tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud herfor, samt på at opbygge viden om, eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Tilskud kan gives til projekter, som bidrager til en grøn omstilling ved at sikre et bedre miljø og dansk erhvervsliv bedre muligheder for at forbedre, tilpasse og udnytte de muligheder, der er i at være på forkant med teknologiudviklingen.

Stk. 2. Ordningen skal administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning).

§ 2. Der kan gives tilskud til:

1) Projekter, jf. § 5, stk. 1, eller § 6, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration, og til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.

2) Projekter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, om hvordan miljøreguleringen kan understøtte udvikling og indførelse af miljøeffektiv teknologi.

3) Projekter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.

4) Projekter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi.

5) Projekter, jf. § 6, som er lokalforankrede, og som har til formål at fremme den grønne omstilling lokalt f.eks. via teknologiske forbedringer, forebyggelse af affaldsdannelsen og ændringer af forbrugsmønstre.

6) Dansk deltagelse i projekter som beskrevet i § 5, stk. 1, når disse projekter indgår i internationale programmer med international samfinansiering, og hvor projektudvælgelsen er uddelegeret til en international udvælgelseskomite.

§ 3. Tilskud kan gives til private og offentlige virksomheder, offentlige-private partnerskaber, foreninger, organisationer, private personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder.

§ 4. Der kan gives tilskud til:

1) Udgifter til personale, der er beskæftiget med projektet, samt udgifter til sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse.

2) Udgifter til instrumenter og udstyr i det tidsrum og i det omfang, hvor det anvendes til projektet.

3) Leje af lokaler, i det tidsrum lokalerne anvendes til projektet.

4) Udgifter til kontraktforskning, teknisk knowhow samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter eller formidling af projektets resultater.

5) Udgifter afledt direkte af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet.

6) Andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, udstyr, forsyninger og diverse produkter i direkte tilknytning til projektet samt transport af sådanne.

7) Udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater.

Stk. 2. Der gives ikke tilskud til erhvervelse af inventar, udgifter til varige bygningsmæssige foranstaltninger, udgifter til køb af grunde og lignende.

§ 5. Der kan gives tilskud efter følgende satser:

1) Indtil 100 % af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, hvis resultat kommer en bredere kreds af virksomheder, den offentlige sektor eller samfundet i øvrigt til gode. Tilskud må ikke udgøre statsstøtte i den i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, nævnte betydning.

2) Indtil 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til industriel forskning (teknologiudvikling).

3) Indtil 25 % af de tilskudsberettigede udgifter til eksperimentel udvikling (test og demonstration).

4) Indtil 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, der går forud for industriel forskning.

5) Indtil 40 % af de tilskudsberettigede udgifter til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, der går forud for eksperimentel udvikling.

6) Indtil 35 % af de tilskudsberettigede udgifter til demonstration og etablering af miljøteknologiske løsninger, der ligger udover nationale- og fællesskabsmiljøstandarder.

Stk. 2. For virksomheder, der er omfattet af definitionen af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 (2003/361/EF), kan tilskudsprocenten efter stk. 1, nr. 2-5, hæves med op til 10 % til mellemstore virksomheder og med op til 20 % til mikro- og små virksomheder.

§ 6. Tilskud til de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 5, nævnte projekter kan gives som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.

§ 7. Tilskud kan kumuleres med støtte ydet fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til dækning af de samme tilskudsberettigede omkostninger op til den maximale støtteintensitet, der gælder i henhold til de relevante rammebestemmelser. Tilskud kan ikke kumuleres med de minimis-støtte ydet til dækning af de samme tilskudsberettigede omkostninger.

Kapitel 2

Administration af ordningen

§ 8. Miljøstyrelsen prioriterer anvendelsen af midlerne inden for finanslovens rammer for miljøeffektiv teknologi 2013-2015.

Stk. 2. Miljøministeren kan nedsætte rådgivende udvalg, der har til opgave at rådgive om indsatsen inden for prioriteringen efter stk. 1.

Stk. 3. De rådgivende udvalg arbejder i henhold til deres forretningsordener.

§ 9. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 9, stk. 1, § 12, stk. 4, § 14, § 15, § 16, stk. 2, § 17, § 18, § 20, stk. 2, § 21 og § 22 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10. Offentlige forskningsinstitutioner og andre organisationer, der ved siden af deres primære ikke-økonomiske aktiviteter også udøver økonomiske aktiviteter, skal adskille de to former for aktiviteter samt deres udgifter og finansiering således, at krydssubsidiering undgås.

§ 11. Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen, og der skal anvendes et ansøgningsskema, som findes på Miljøministeriets hjemmeside www.ecoinnovation.dk.

§ 12. Ansøgningen skal underskrives af projektlederen og virksomhedens ansvarlige leder. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, CPR/CVR-nummer, bank- eller girooplysninger og kontaktperson.

2) I projekter med flere deltagere skal ansøgeren angive én deltager, som er ansvarlig overfor Miljøstyrelsen for alle dele af projektet.

3) Beskrivelse af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater.

4) Beskrivelse af projektets miljømæssige og erhvervsmæssige perspektiver.

5) Budget og tidsplan for projektet. Budgettet skal opstilles således, at de enkelte udgiftsarter fremgår, herunder oplysninger om timesatser. Desuden skal fordelingen mellem projektets parter, projektets egenfinansiering og det ansøgte tilskudsbeløb fremgå af budgettet.

6) Beskrivelse af om der sættes aktiviteter i gang, som ikke vil blive gennemført uden tilskud, eller om omfanget af aktiviteterne øges eller udføres hurtigere, hvis der gives et tilskud (tilskyndelsesvirkning).

7) Oplysninger om hvorvidt der til det pågældende projekt søges og evt. er truffet afgørelse om tilskud efter anden lovgivning eller fra andre fonde og foreninger.

8) Beskrivelse af hvordan tilskudsmodtager vil gennemføre formidling af de opnåede resultater til relevante målgrupper.

9) Ansøgning om tilskud efter § 6 skal indeholde erklæring om overholdelse af Kommissionens regler for de minimis-støtte. Virksomheden skal desuden oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som virksomheden har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte tidsfrister for indsendelse af ansøgninger inden for nærmere fastlagte dele af tilskudsordningen. Tidsfristerne annonceres løbende på Miljøministeriets hjemmeside www.ecoinnovation.dk.

Stk. 4. Ansøgning, der ikke indeholder de i denne bestemmelse omhandlende oplysninger eller dokumentation, eller som modtages senere end den i stk. 3 nævnte fastsatte frist, eller hvor Miljøstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger i stk. 2 ikke efterkommes, kan afvises.

§ 13. Før der træffes afgørelse om tilskud til projekter, kan Miljøstyrelsen indhente oplysninger fra og høre relevante myndigheder, fonde og foreninger.

§ 14. Ved afgørelse af om tilskud bør gives, skal der lægges vægt på:

1) om projektet bidrager til en grøn omstilling og et bedre miljø, herunder det miljømæssige potentiale i projektet samt den teknologiske nyhedsværdi projektet rummer,

2) om projektet bidrager til at give dansk erhvervsliv bedre muligheder for at forbedre, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen, eller

3) om projekter med relation til udlandet kan understøtte miljøsamarbejdsaftaler med lande med høj vækst.

Stk. 2. Desuden skal der lægges vægt på, om et tilskud vil give tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning, jf. § 12, stk. 1, nr. 6.

§ 15. Ved afgørelse af om tilskud bør gives, skal der også lægges vægt på:

1) om projektet har opnået tilskud eller støtte fra anden side,

2) om budgettet og tidsplanen er realistisk,

3) hvordan projektresultaterne forventes formidlet, og

4) om projektet har eventuelle andre tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige eller miljømæssige konsekvenser.

Stk. 2. Tilskud gives kun i det omfang, det skønnes nødvendigt for at få det ansøgte projekt gennemført.

§ 16. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at den tilskudsberettigede del af projektet først påbegyndes, efter tilsagn om tilskud er meddelt.

Stk. 2. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal inden en af Miljøstyrelsen fastsat frist meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet. Såfremt Miljøstyrelsen ikke inden for den fastsatte frist modtager meddelelse om, at tilsagnet vil blive udnyttet, bortfalder tilsagnet.

§ 17. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud, herunder om reduktion i tilskuddet, såfremt tilskud fra anden side efterfølgende viser sig at overstige det forudsatte ved tildelingen af tilskud efter denne bekendtgørelse.

§ 18. Efter projektets afslutning skal tilskudsmodtageren i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger give oplysninger om projektets resultater, effekten af projektet, samt oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningerne for modtagelsen af tilskuddet er opfyldt.

§ 19. Tilskudsmodtageren skal underrette Miljøstyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Miljøstyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes, herunder underrette Miljøstyrelsen om tilskud modtaget efter anden lovgivning og give Miljøstyrelsen adgang til kontrol af projektet. Miljøstyrelsen kan indhente oplysninger til kontrol af projektet.

§ 20. Tilskudsmodtager skal medvirke ved en eventuel ekstern evaluering og ved information om projektet.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan stille krav om rettigheder til projektets resultater og til afrapportering af projekter.

§ 21. Tilskuddet kan først udbetales, når tilskudsmodtager efter Miljøstyrelsens anvisninger dokumenterer, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og alle udgifter er afholdt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter.

Stk. 3. Dokumentationen skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret regnskabsoversigt, som minimum i overensstemmelse med budgettets specifikationer efter Miljøstyrelsens nærmere anvisninger. Samtlige regnskabsbilag kan kræves indsendt til gennemsyn.

Stk. 4. Regnskabet for projekter skal attesteres af projektlederen og af den ansvarlige ledelse.

Stk. 5. Regnskabet for projekter, hvor tilskud udgør beløb som fastsat i Miljøstyrelsens standardvilkår for tilskud til miljøeffektiv teknologi, skal endvidere revideres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår for tilskud til miljøeffektiv teknologi.

Stk. 6. For statsinstitutioner skal regnskabet, uanset tilskudsbeløb, attesteres af projektlederen og af den ansvarlige ledelse.

§ 22. Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis:

1) ansøger ikke overholder sin medvirken- og oplysningspligt efter §§ 18-21,

2) ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen, eller

3) betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv teknologi ophæves.

Miljøministeriet, den 25. april 2013

Ida Auken

/ Michel Schilling