Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift
Bilag 2 Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, § 14 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 19 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 3 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, § 7 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 1579 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, § 96 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 13 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 522 af 12. juni 2009, § 6 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 8 i lov nr. 1354 af 21. december 2012.

De ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 789 af 28. juni 2013, træder i kraft den 1. januar 2015. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i lovteksten nedenfor, men det fremgår af noterne, hvilke paragraffer, der ændres ved loven.

I. Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. 1) Der svares afgift til statskassen af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende varer:

Volumenbaseret emballageafgift
1)
Opdelt i følgende varegrupper:
 
a.
Spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.
 
b.
Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.
 
c.
Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. , jf. dog nr. 2. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.
2)
Opdelt i følgende varegrupper:
 
a.
Øl henhørende under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.
 
b.
Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.
 
c.
Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
 
d.
Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
 
e.
Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.
Vægtbaseret emballageafgift
3)
Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter § 159, stk. 1, i sundhedsloven.
4)
Eddike og spiseolie.
5)
Denatureret sprit.
6)
Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under position 3401, 3402 og 3405.
7)
Varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
8)
Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
9)
Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under position 3208-3210 og 3214.
10)
Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under position 3303-3307.
11)
Kølervæske til motorer og sprinklervæske.
12)
Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, og som af producenten eller importøren er klassificeret som farlige efter reglerne i bekendtgørelsen, eller som opfylder farlighedskriterierne i bekendtgørelsen, dog bortset fra genpåfyldelige trykbeholdere omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.
13)
Mælk og mejeriprodukter henhørende under position 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.
14)
Margarine og andre varer henhørende under position 1517, samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof henhørende under position 2106.
15)
Hunde- og kattefoder henhørende under position 2309.10.
16)
Saucer, sennep og andre varer henhørende under position 2103 samt tomatpure og tomatsaft henhørende under position 2002.

§ 2. Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer er omfattet af afgiften efter stk. 2, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1.

Stk. 2. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 1, udgør for beholdere

     
   
Kr. pr. stk.
1)
med et rumindhold under 10 cl
0,08
2)
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl
0,15
3)
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl
0,25
4)
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl
0,50
5)
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl
0,75
6)
med et rumindhold over 160 cl
1,00
     

Stk. 3. Beholdere af andre materialer end dem, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af afgiften efter stk. 4, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1.

Stk. 4. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 3, udgør for beholdere

     
   
Kr. pr. stk.
1)
med et rumindhold under 10 cl
0,13
2)
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl
0,25
3)
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl
0,40
4)
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl
0,80
5)
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl
1,20
6)
med et rumindhold over 160 cl
1,60
     

Stk. 5. Hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, er beholderen omfattet af afgiften efter stk. 6. Dette gælder dog ikke beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet.

Stk. 6. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 5, udgør for beholdere

     
   
Kr. pr. stk.
1)
med et rumindhold under 10 cl
0,05
2)
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl
0,10
3)
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl
0,16
4)
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl
0,32
5)
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl
0,48
6)
med et rumindhold over 160 cl
0,64
     

Stk. 7. 2) En virksomhed kan dog vælge at beregne afgift efter stk. 8, jf. stk. 9-12, når emballagen er lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc) og beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og indgår i pant- og retursystemet.

Stk. 8. 2) For salgsemballager og multipak, som indeholder varer omfattet af § 1, nr. 3-16, bortset fra de beholdere, der er omfattet af § 2, stk. 1-6, betales der afgift efter vægt. Dette gælder også beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet, jf. stk. 5. Afgiften udgør for emballage af

     
   
pr. kg.
1)
pap og papir, primært materiale samt tekstiler
0,95 kr.
2)
pap og papir, sekundært materiale
0,55 kr.
3)
plast (undtagen eps og pvc), primært materiale
12,95 kr.
4)
plast (undtagen eps og pvc), sekundært materiale
7,75 kr.
5)
plast (undtagen eps og pvc), højfyldt
7,75 kr.
6)
plast (undtagen eps og pvc), UN-godkendt
10,35 kr.
7)
eps og pcv
20,35 kr.
8)
aluminium
33,30 kr.
9)
hvidblik og stål
9,25 kr.
10)
hvidblik og stål, UK-godkendt
7,40 kr.
11)
glas og keramik
1,85 kr.
12)
træ
0,55 kr.
     

Stk. 9. 3) I den afgiftspligtige vægt efter stk. 8 indgår alle dele af emballagen. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften som summen af afgifterne af hvert enkelt materiale. Udgør et materiale mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale og efter emballagens samlede vægt.

Stk. 10. 3) En virksomhed kan dog vælge at beregne afgiften for den samlede emballage, herunder emballage, der består af laminater, efter satsen for det materiale i emballagen, der har den højeste afgiftssats og efter emballagens samlede vægt, jf. dog stk. 9, 3. pkt.

Stk. 11. 3) Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af sekundært materiale udgør mindst 50 pct. af emballage nævnt i stk. 8, nr. 2 og 4, skal der betales afgift efter henholdsvis stk. 8, nr. 1 eller 3.

Stk. 12. 3) Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af fyldstof i emballage nævnt i stk. 8, nr. 5, udgør mindst 50 pct., skal der betales afgift efter stk. 8, nr. 3.

§ 2 a. Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast m.v. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

§ 2 b. Afgiften udgør pr. kg:

1) for poser af papir m.v.
10 kr.
2) for poser af plast m.v.
22 kr.

§ 2 c. Der svares afgift af engangsservice.

Stk. 2. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

§ 2 d. Der svares afgift af folier fremstillet af blødt polyvinylklorid (pvc) til emballering af levnedsmidler.

Stk. 2. Afgiften udgør 20,35 kr. pr. kg.

II. Registrerede virksomheder

§ 3. 4) Den, der med henblik på salg fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-3, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. 5) Den, der driver mellemhandel (grossisthandel) med ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-3, eller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 4-16, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. 4) Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 1-3, kan anmelde deres virksomhed til registrering.

Stk. 4. 6) Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 4-16, skal anmelde deres virksomhed til registrering.

Stk. 5. 6) Virksomheder omfattet af stk. 4, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 5.000 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig virksomhed.

Stk. 6. Registrering kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at de told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 15 ikke kan udføres på rimelig måde.

Stk. 7. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 8. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 3 a. 5) Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-3, og afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 4-16, §§ 2 a, 2 c eller 2 d.

§ 3 b. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere efter ansøgning give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed.

III. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Registrerede virksomheder opgør den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer eller virksomhedens forbrug af egne ubrugte varer i perioden.

Stk. 2. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 4, stk. 1, fradrages:

1. Varer, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 3 a,

2. varer, der leveres til udlandet,

3. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, brækage eller lignende,

4. brugte varer, hvoraf der tidligere er betalt afgift,

5. varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften, og

6. varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.

IV. Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

§ 6. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder bevilling til afgiftsfri indkøb af eksportemballage, omfattet af § 1, nr. 1 og 2, der ikke er genstand for omsætning her i landet.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige emballager, som ubrugte eller med påfyldt indhold leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, jf. dog 2. pkt. Der kan dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan ligeledes, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige poser, engangsservice og pvc-folier til levnedsmidler, der leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. 7) Told- og skatteforvaltningen meddeler virksomheder bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af beholdere omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse i udlandet. Det er endvidere en betingelse for godtgørelsen, at beholderne eller tilsvarende beholdere er modtaget fra udlandet og afgiftsberigtiget af virksomheden mindre end 1 år, før de leveres tilbage.

Stk. 5. 7) Told- og skatteforvaltningen kan endvidere meddele bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af glasbeholdere, der oprindelig har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 vægtprocent. Det er en betingelse for godtgørelsen, at de nævnte flasker genvindes til glasfabrikation.

Stk. 6. Emballage, der hos den detailhandlende påfyldes eller på anden måde anvendes til emballering af varer omfattet af § 1, nr. 16, med henblik på salg til den endelige bruger, er fritaget for afgift.

Stk. 7. 8) Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-6.

V. Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 7. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 3 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 7 a tilsvarende anvendelse.

§ 7 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 3 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 18. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 1, 3 og 4, i opkrævningsloven.

Stk. 5. En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i øvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på under 5.000 kr. årligt, skal ikke registreres efter stk. 1 hos told- og skatteforvaltningen, afgive angivelse eller indbetale afgiften.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 9. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 8. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, og § 15 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, bortset fra varer, der indføres efter toldlovens § 2.

VI. Regnskabsbestemmelser

§ 9. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 3. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for

1) fakturaudstedelse og

2) regnskabsførelse.

Stk. 5. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 6. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer i virksomheden skal opbevares i denne.

Stk. 7. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 8. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3 og 5-8 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 15 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 10. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

VII. Afregning af afgiften

§ 10. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 4 og 5, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 14. (Ophævet).

§ 14 a. (Ophævet).

VIII. Kontrolbestemmelser

§ 15. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 5. Erhvervsdrivende skal ved indkøb af emballager, der kan anvendes til afgiftspligtigt formål, oplyse leverandøren om varens anvendelse. De pågældende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb og anvendelse af sådanne emballager.

Stk. 6. Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af varer, der i henhold til denne lov er afgiftspligtige, er efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen pligtige at meddele denne oplysninger om leverancer til de virksomheder, der omfattes af denne lov.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

Stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 15 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 15 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 9, stk. 9 og 10. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

§ 16. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 17. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

IX. Straffebestemmelser

§ 18. 9) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

2. Overtræder § 3, stk. 1, 4 eller 7, § 7 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 9, stk. 1-3 eller 5-7, § 15, stk. 2-6, og § 25, stk. 1-3.

3. Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 6, stk. 1-5.

4. Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 7 a, stk. 2.

5. Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 3, stk. 6, eller § 13, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette

6. Overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 7 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 9, stk. 1-3 eller 5-7, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3 eller 5-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 7 a, stk. 1 eller 5, eller § 9, stk. 1-3 eller 5-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 18 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 18, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.

§ 19. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

X. Andre bestemmelser

§ 20. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

Stk. 2. Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i godtgørelse efter § 6, stk. 2-4. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 21. (Ophævet).

§ 21 a. (Ophævet).

§ 21 b. (Ophævet).

§ 21 c. (Ophævet).

§ 22. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 7 a, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 23. Med udlandet sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

XI. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 1978 og finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden udleveres fra fremstillingsvirksomheder.

Stk. 2. Loven kommer endvidere til anvendelse på udførte varer, som efter lovens ikrafttræden angives til fortoldning.

§ 25. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 26. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 7. august 2013

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift 1)

     
Emballagemateriale
Karton og laminater af forskellige materialer
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal
Spiritus, vin og frugtvin:
kr. pr. stk.
kr. pr. stk.
Rumindhold (cl): 2)
   
< 10
0,08
0,13
10 ≤ x ≤ 40
0,15
0,25
40 < x ≤ 60
0,25
0,40
60 < x ≤ 110
0,50
0,80
110 < x ≤ 160
0,75
1,20
> 160
1,00
1,60
 

   
Emballagemateriale
Alle materialer
Øl, andre gærede drikkevarer, sodavand, mineralvand3) og alkoholsodavand:
kr. pr. stk.
Rumindhold (cl): 2)
 
< 10
0,05
10 ≤ x ≤ 40
0,10
40 < x ≤ 60
0,16
60 < x ≤ 110
0,32
110 < x ≤ 160
0,48
> 160
0,64
   
1) Jf. lovens § 1, nr. 1 og 2, og § 2, stk. 1-6.
2) Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.
3) Jf. lovens § 2, stk. 5, gælder det kun emballager, som indgår i pant- og retursystemet.


Bilag 2

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift 10)

 
§ 1
Lovtekstens ordlyd - samt den kortere version af navngivningen af varegruppen
Omfattede varegrupper
1)
Ej omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem
a.
Spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur.
Omfatter følgende:
- Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer - uanset alkoholindhold.
 
Spiritus
Omfatter ikke følgende:
- Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol. , men ikke over 10 pct. vol. , som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).
b.
Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU 's kombinerede nomenklatur.
Omfatter følgende:
- Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost.
- Vermouth og anden vin af friske druer.
 
Vin
Omfatter ikke følgende:
- Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).
- Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
c.
Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.
Omfatter følgende:
- Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol.
- Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt - uanset alkoholindhold.
 
Frugtvin
Omfatter ikke følgende:
- Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).
   
- Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).
   
- Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
2)
Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem
a.
Øl henhørende under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.
Øl
Omfatter følgende:
- Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.
Omfatter ikke følgende:
- Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).
   
- Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol. , som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor (frugtvin).
b.
Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.
Kulsyreholdigt mineralvand
Omfatter følgende:
- Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:
- Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej.
   
- Sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.
   
- Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lavalkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.
   
Omfatter ikke følgende:
- Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder bl.a. koncentreret saft, som ikke er drikkeklar, frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
c.
Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
Omfatter følgende:
- Blandinger af spiritus med:
- Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.
- Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.
- Frugt- eller grønsagssafter eller -most.
Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol. , men ikke over 10 pct. vol.
 
Spiritusbaseret alkoholsodavand
Omfatter ikke følgende:
- Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. , hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a (spiritus).
d.
Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
Andre gærede drikkevarer
- herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)
Omfatter følgende:
- Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.
- Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:
- Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.
- Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.
- Frugt- eller grønsagssafter eller -most.
Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol. , men ikke over 10 pct. vol.
Omfatter ikke følgende:
- Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. , hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c (frugtvin).
- Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c (frugtvin).
e.
Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.
Omfatter følgende:
- Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret samt ikke aromatiseret.
Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lign. , og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder.
 
Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.
Omfatter ikke følgende:
- Frugt- eller grøntsagssafter eller -most.
- Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk.

Officielle noter

1) § 1 er ændret ved § 3, nr. 1, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

2) § 2, stk. 7 og 8, er ændret ved § 3, nr. 2, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

3) § 2, stk. 9-12, er ændret ved § 3, nr. 3, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

4) § 3, stk. 1 og 3, er ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

5) § 3, stk. 2, og 3 a er ændret ved § 3, nr. 5, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

6) § 3, stk. 4 og 5, er ændret ved § 3, nr. 6, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

7) § 6, stk. 4 og 5, er ændret ved § 3, nr. 7, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

8) § 6, stk. 7, er ændret ved § 3, nr. 8, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

9) § 18, stk. 1, er ændret ved § 3, nr. 9, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

10) Bilag 2 er ændret ved § 3, nr. 10, i lov nr. 789 af 28. juni 2013. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2015.