Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 1

I bekendtgørelse nr. 111 af 12. februar 2009 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1119 af 27. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Arbejdsmarkedets Feriefond kan ikke overdrage krav på feriepenge, der efter ferieloven tilfalder fonden.«

2. I § 10, stk. 2, ændres »Økonomi- og Erhvervsministeriet« til: »Erhvervs- og Vækstministeriet«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. maj 2013

Mette Frederiksen

/ Jakob Jensen