Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00419

Resumé

Medlemsbladet Psykoterapeuten skriver, at et medlem er blevet udelukket af foreningen. Medlemmet anmoder bladet om at skrive, at han ikke har gjort noget forkert. Bladet afslår. Pressenævnet finder ikke, at der er grundlag for genmæle.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen var beslutningsdygtig på bestyrelsesmødet den 16. august 2012, samt hvorvidt udelukkelsen af [Klager] fra bestyrelsen var lovlig.

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Bestyrelsen har på sit møde den 16. august 2012 besluttet [at] udelukke [Klager] af foreningen med øjeblikkelig virkning” og ”Udelukkelsen af [Klager] er besluttet med hjemmel i foreningens vedtægter § 18:” samt citeringen af § 18 i foreningens vedtægter, fremstår som oplysninger af faktisk karakter. Oplysningerne er i den bragte sammenhæng egnede til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning.

Pressenævnet finder imidlertid, at Psykoterapeuten alene har gengivet oplysninger, hvis rigtighed må anses at være utvivlsom. Der er således ikke tvivl om, at [Klager] på et bestyrelsesmøde den 16. august 2012 i Dansk Psykoterapeutforening blev udelukket fra foreningen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 18 i foreningens vedtægter. Klager er på denne baggrund ikke berettiget til et genmæle.

Det ændrer ikke herpå, at klager har gjort indsigelse mod bestyrelsens beslutning. Hertil bemærkes det, at et redaktionelt fravalg af oplysninger ikke nødvendigvis kan sidestilles med oplysninger af faktisk karakter. Nævnet bemærker i den forbindelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe i mediet.

Nævnet finder herudover, at det ønskede genmæle fra [Klager] indeholder oplysninger af supplerende, vurderende, meningstilkendegivende og forklarende karakter.

Pressenævnet finder herefter ikke, at klager er berettiget til et genmæle.

[Klager] har ved advokat Christian Harlang klaget til Pressenævnet over Psykoterapeutens afslag på at bringe et genmæle vedrørende en omtale bragt i oktober 2012.

1 Sagsfremstilling

Psykoterapeuten – et medlemsblad der udkommer tre gange årligt - bragte i nr. 3, oktober 2012 på side 51 omtalen ”[KLAGER] UDELUKKES AF FORENINGEN”. Af omtalen fremgik følgende:

”Bestyrelsen har på sit møde den 16. august 2012 besluttet af udelukke [Klager] af foreningen med øjeblikkelig virkning. De fremmødte bestyrelsesmedlemmer står enstemmigt bag beslutningen. Udelukkelsen af [Klager] er besluttet med hjemmel i foreningens vedtægter § 18:

"§ 18. Fortabelse af medlemsrettigheder

Over for et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner, herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem.

Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling."

[Person A]

Formand for Dansk Psykoterapeutforening

16. august 2012”

Ved e-mail af 23. oktober 2012 til Psykoterapeuten anmodede [Klager] om genmæle i medfør af medieansvarslovens § 36. Klager oplyste samtidigt, at ordlyden af det ønskede genmæle ville blive eftersendt.

Ved brev af 27. december 2012 anmodede advokat Christian Harlang på vegne af [Klager] om at få bragt følgende genmæle:

”GENMÆLE FRA [KLAGER]

I Psykoterapeuten nr. 3, oktober 2012, omtaler [Person A], at bestyrelsen har besluttet at udelukke mig af foreningen med øjeblikkelig virkning. [Person A] skriver i omtalen, at udelukkelsen er besluttet med hjemmel i foreningens vedtægters § 18. Ordlyden af § 18 er citeret i sin helhed, og [Person A] lader således læseren forstå, at jeg er et medlem, som ”bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed”.

Over for disse oplysninger meddeles det, at jeg på intet tidspunkt har overtrådt foreningens etiske regler eller modarbejdet Dansk Psykoterapeutforenings formål og virksomhed. Jeg har tværtimod påpeget adskillige ulovligheder og uregelmæssigheder fra bestyrelsesflertallets side.

[Person A] undlader at omtale, at jeg har gjort indsigelse mod bestyrelsens beslutning, som efter min opfattelse er ulovlig. I overensstemmelse med vedtægterne har jeg således begæret beslutningen prøvet på næste ordinære generalforsamling, ligesom jeg ved min advokat har anlagt sag mod beslutningens lovlighed og visse bestyrelsesmedlemmers injurier mod mig.

[Klager]

Hammel, d. 27. december 2012”

Ved brev af 17. januar 2013 afviste Psykoterapeuten at bringe genmælet, idet omtalen af klager indeholdt korrekt information om bestyrelsens beslutning.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Christian Harlang har anført, at omtalen indeholdt urigtige faktuelle oplysninger om, at [Klager] har brudt ”foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed”. De urigtige oplysninger om [Klager]s professionelle og personlige habitus er egnet til at påføre ham økonomisk og anden skade, idet det beklikker ham på hans faglighed og hæderlighed.

Psykoterapeutens argument om, at omtalen indeholder korrekt information er misvisende. Medieansvarsloven kan ikke omgås ved, at forfatteren henfører en urigtig faktisk oplysning til sit eget beslutningsgrundlag. Således kan det afgørende ikke være, hvorvidt Psykoterapeuten direkte skriver, at [Klager] har brudt de etiske regler, eller om det fremgår af den citerede vedtægtsbestemmelse. Faktum er, at det er en faktuelt forkert oplysning, at klager skulle have brudt foreningens etiske regler eller på anden måde modarbejdet foreningens formål og virksomhed.

Dertil kommer, at det ikke er loyalt over for sandheden, når det i omtalen anføres, at ”bestyrelsen har…besluttet…”. Til bestyrelsesmødet den 16. august 2012, hvor [Klager] blev ekskluderet, var bestyrelsen således ikke beslutningsdygtig.

2.2 Psykoterapeutens synspunkter

Psykoterapeuten har anført, at de bragte oplysninger om [Klager]s udelukkelse af Dansk Psykoterapeut forening, er korrekte og derfor ikke berettiger klager til et genmæle. Der er tale om en kort, neutral oplysning, som er objektiv ubestridelig.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen var beslutningsdygtig på bestyrelsesmødet den 16. august 2012, samt hvorvidt udelukkelsen af [Klager] fra bestyrelsen var lovlig.

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Bestyrelsen har på sit møde den 16. august 2012 besluttet [at] udelukke [Klager] af foreningen med øjeblikkelig virkning” og ”Udelukkelsen af [Klager] er besluttet med hjemmel i foreningens vedtægter § 18:” samt citeringen af § 18 i foreningens vedtægter, fremstår som oplysninger af faktisk karakter. Oplysningerne er i den bragte sammenhæng egnede til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning.

Pressenævnet finder imidlertid, at Psykoterapeuten alene har gengivet oplysninger, hvis rigtighed må anses at være utvivlsom. Der er således ikke tvivl om, at [Klager] på et bestyrelsesmøde den 16. august 2012 i Dansk Psykoterapeutforening blev udelukket fra foreningen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 18 i foreningens vedtægter. Klager er på denne baggrund ikke berettiget til et genmæle.

Det ændrer ikke herpå, at klager har gjort indsigelse mod bestyrelsens beslutning. Hertil bemærkes det, at et redaktionelt fravalg af oplysninger ikke nødvendigvis kan sidestilles med oplysninger af faktisk karakter. Nævnet bemærker i den forbindelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe i mediet.

Nævnet finder herudover, at det ønskede genmæle fra [Klager] indeholder oplysninger af supplerende, vurderende, meningstilkendegivende og forklarende karakter.

Pressenævnet finder herefter ikke, at klager er berettiget til et genmæle.

Afgjort den 16. april 2013