Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008/EF af 22. oktober 2008 og Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 134, side 66.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. maj 2013.

Arbejdstilsynet, den 24. april 2013

Jens Jensen

/ Jens Skovgaard Lauritsen