Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som bl.a. ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 og senest ændret ved bekendtgørelse nr. 407 af 1. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, EU-Tidende 2009, nr. L 260, side 5, og Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren, EU-Tidende 2010, nr. L 134, side 66.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 17, stk. 3, § 41, stk. 1, nr. 1, §§ 46, 74, 78 og 84, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 155 af 20. februar 2013 og lov nr. 356 af 9. april 2013, og efter bemyndigelse i henhold til § 73, fastsættes:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. maj 2013.

Arbejdstilsynet, den 24. april 2013

Jens Jensen

/ Jens Skovgaard Lauritsen