Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1523 af 15. december 2010 og bekendtgørelse nr. 513 af 17. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991, EF-Tidende 1991, nr. L 206, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 og Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 134, side 66.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, § 15 a, stk. 4, § 17, stk. 3, § 20, stk. 2, § 22 a, § 39, stk. 1, § 40, § 41, stk. 1, § 57, § 63 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, og efter bemyndigelse i henhold til § 73, fastsættes:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. maj 2013.

Arbejdstilsynet, den 24. april 2013

Jens Jensen

/ Jens Skovgaard Lauritsen