Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3,1. punktum, affattes således:

»Ved indsats forstås i denne bekendtgørelse en indsats vedr. vandløbsrestaurering, der fremgår af bilag 2, af vedtagne og offentliggjorte statslige vandplaner eller af kommunale handleplaner.«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Bekendtgørelsen omfatter alene kommunale projekter vedr. vandløbsrestaureringsindsatser, der fremgår af bilag 2, af vedtagne og offentliggjorte statslige vandplaner eller af kommunale handleplaner.«

3. § 5, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Projektet vedrører en eller flere indsatser, der fremgår af bilag 2, af vedtagne og offentliggjorte statslige vandplaner eller af kommunale handleplaner.«

4. Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for også behandlingen af verserende sager om kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Miljøministeriet, den 29. april 2013

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

»Bilag 2

Kort over indsatser

Bilag 2 indeholder følgende kort:

Kortinddeling

Oversigtskort med signaturforklaring

Kort 1-16

kort_Part01 Size: (655 X 937)

kort_Part02 Size: (655 X 959)

kort_Part03 Size: (655 X 956)

kort_Part04 Size: (655 X 962)

kort_Part05 Size: (655 X 962)

kort_Part06 Size: (655 X 961)

kort_Part07 Size: (655 X 962)

kort_Part08 Size: (655 X 959)

kort_Part09 Size: (655 X 962)

kort_Part10 Size: (655 X 966)

kort_Part11 Size: (655 X 956)

kort_Part12 Size: (655 X 956)

kort_Part13 Size: (655 X 955)

kort_Part14 Size: (655 X 959)

kort_Part15 Size: (655 X 963)

kort_Part16 Size: (655 X 965)

kort_Part17 Size: (655 X 959)

kort_Part18 Size: (655 X 960)

«