Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Pleje af fredede arealer, der ikke ejes af statslige myndigheder
Kapitel 2 Pleje af fredede, statsejede arealer
Kapitel 3 Tilsyn
Kapitel 4 Underretning
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn

I medfør af § 52, stk. 3, § 68, stk. 1, § 73, stk. 3 og 7, og § 87, stk. 7 og 8, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 580 af 18. juni 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Pleje af fredede arealer, der ikke ejes af statslige myndigheder

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede, ikke statsejede arealer, når dette tjener til opnåelse af formålet med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Foranstaltningerne kan gennemføres med ejers og brugers samtykke eller efter tilladelse fra fredningsnævnet, jf. stk. 5.

Stk. 2. Pleje efter stk. 1 skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal for arealer, der ønskes plejet efter stk. 1, udarbejde en plejeplan, der omfatter hele eller nærmere afgrænsede dele af det fredede areal. Plejeplanen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse af fredningens formål. Planen sendes til ejere og brugere af de omfattede ejendomme til orientering.

Stk. 4. Inden kommunalbestyrelsen gennemfører plejeforanstaltninger, skal ejer og bruger underrettes om disse og om, at ejer eller bruger selv kan foretage de pågældende plejeforanstaltninger inden for en nærmere angiven frist. Fristen fastsættes under hensyntagen til plejeforanstaltningernes karakter samt muligheden for at indpasse plejen i ejendommens almindelige drift. Såfremt ejer eller bruger selv vil foretage plejen, skal dette meddeles kommunalbestyrelsen inden 4 uger fra underretningens modtagelse.

Stk. 5. Inden for samme frist, som er nævnt i stk. 4, sidste pkt., kan ejer eller bruger fremsætte eventuelle indsigelser mod de varslede plejeforanstaltninger. Såfremt der ikke opnås enighed om disse, foranlediger kommunalbestyrelsen foranstaltningerne forelagt for fredningsnævnet, som træffer afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltningerne.

Kapitel 2

Pleje af fredede, statsejede arealer

§ 2. Den administrerende statslige myndighed gennemfører pleje af fredede, statsejede arealer.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der er fredet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1. For sådanne arealer fastsættes bestemmelser om pleje efter forhandling med de berørte myndigheder og optages i fredningsbekendtgørelsen.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 3. På arealer, der ejes af Miljøministeriet, varetager Naturstyrelsen tilsynet med overholdelse af reglerne i naturbeskyttelsesloven og af regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser.

§ 4. Reglen i naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, gælder ikke for fredninger efter lovens § 51, stk. 1, på statsejede arealer og på søterritoriet og fiskeriterritoriet. For sådanne fredninger fastsættes bestemmelser om tilsynet efter forhandling med kommunalbestyrelsen og de øvrige berørte myndigheder og optages i fredningsbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Underretning

§ 5. Fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal skriftligt meddele afgørelser efter § 1 til

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen,

4) Naturstyrelsen i sager, der ikke anses for at være af underordnet betydning, og

5) offentlige myndigheder, som må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De afgørelser, der er nævnt i stk. 1, skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Fredningsnævnets, henholdsvis kommunalbestyrelsens, afgørelse efter § 1 skal indeholde oplysning om, at afgørelser ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den pågældende afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, giver den, som har fået en afgørelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 6. Fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal offentliggøre afgørelser efter § 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal endvidere offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse, jf. stk. 1, kan ske ved bekendtgørelse efter myndighedens nærmere bestemmelse, og kan ske udelukkende på myndighedens hjemmeside.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Fredningsnævnet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger ophæves.

Miljøministeriet, den 21. juni 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Sven Koefoed-Hansen