Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Kapitel 3 Elever, der henvises til et dagbehandlingstilbud eller anbringes i et anbringelsessted i en anden kommune end den anbringende kommune
Kapitel 4 Minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.
Kapitel 5 Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted
Kapitel 6 Overenskomsten med private, selvejende og regionale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Kapitel 7 Særlige regler for de sikrede døgninstitutioner
Kapitel 8 Andre regler
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

I medfør af § 3, stk. 3, § 19 i, stk. 1, § 20, stk. 7 og 8, § 22, stk. 6, § 30 a, § 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret ved lov nr. 379 af 28. april 2012, lov nr. 513 af 4. juni 2012 og lov nr. 212 af 4. marts 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) gives til elever, der af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted, og som er henvist til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet.

Stk. 2. Henvisning til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, fx på grund af elevens svære adfærdsvanskeligheder.

§ 2. Specialpædagogisk bistand til elever i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder omfatter:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Kapitel 2

Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

§ 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet ligger (beliggenhedskommunen), træffer beslutning om henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, jf. dog § 7, stk. 1, og § 10.

Stk. 2. Henvisningen sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med forældrene og eleven. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Stk. 3. Reglerne om indhentelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering i § 3 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand finder tilsvarende anvendelse for henvisning til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

§ 4. Specialpædagogisk bistand kan iværksættes uden iagttagelse af den i § 3, stk. 2 og 3, angivne fremgangsmåde, hvis eleven befinder sig i en særlig vanskelig situation, der nødvendiggør en øjeblikkelig indsats fra kommunens side. Der skal dog snarest ske samråd med forældrene og foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis den etablerede specialpædagogiske bistand skønnes at ville strække sig over mindst 3 uger (15 skoledage).

§ 5. Kommunalbestyrelsen følger udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, og tager efter forhandling med dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet mindst én gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole. Beslutningen træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Kapitel 3

Elever, der henvises til et dagbehandlingstilbud eller anbringes i et anbringelsessted i en anden kommune end den anbringende kommune

§ 6. Hvis de sociale myndigheder ønsker at anbringe et barn i et anbringelsessted, der ligger i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune underrette beliggenhedskommunen forud for anbringelsen med henblik på, at der kan etableres en faglig dialog om barnets undervisningstilbud, og at undervisningstilbuddet kan indgå i grundlaget for valg af anbringelsessted.

Stk. 2. Hvis anbringelsen sker akut, uden at der forud for anbringelsen er etableret en faglig dialog om barnets undervisningstilbud i henhold til stk. 1, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune senest ved anbringelsen give beliggenhedskommunen meddelelse herom med henblik på at få etableret den faglige dialog om barnets undervisningstilbud.

§ 7. Ønsker kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen at henvise eleven til specialpædagogisk bistand i anbringelsesstedet, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor eleven ikke kan henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelserne om at henvise eleven til specialpædagogisk bistand i anbringelsesstedet, skal eleven henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole.

Stk. 2. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, før eleven får et undervisningstilbud i anbringelsesstedet eller i folkeskolen. I den mellemliggende tid skal der etableres enkelmandsundervisning i henhold til reglerne i § 13, stk. 2, i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, medmindre den anbringende kommune kan godkende et andet undervisningstilbud.

§ 8. Hvis eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole, skal kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen inddrage den anbringende kommune med henblik på, at der etableres en faglig dialog om elevens undervisningstilbud i folkeskolen. Hvis der ikke kan opnås enighed om undervisningstilbuddet i folkeskolen, er det kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der træffer beslutning om elevens undervisningstilbud i folkeskolen.

Stk. 2. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, før eleven får et undervisningstilbud i folkeskolen. I den mellemliggende tid skal der etableres enkelmandsundervisning i henhold til reglerne i § 13, stk. 2, i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, medmindre den anbringende kommune kan godkende et andet undervisningstilbud.

§ 9. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen følger udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand i et anbringelsessted.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen tager efter forhandling med den anbringende kommune og anbringelsesstedet mindst én gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev i anbringelsesstedet skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole.

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 2 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

§ 10. §§ 6-9 finder tilsvarende anvendelse for elever, der er af de sociale myndigheder er henvist til et dagbehandlingstilbud, der ligger i en anden kommune.

Kapitel 4

Minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.

§ 11. En intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før at den interne skole kan oprettes, jf. dog § 12 og 13.

Stk. 2. Ved fastsættelse af normeringen efter stk. 1 må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan træffe beslutning om, at elever med behov for et lille undervisningsmiljø, herunder elever med asperger i det omfang de har behov for et lille undervisningsmiljø og elever, der af adfærdsmæssige eller psykosociale grunde ikke kan være sammen med andre elever, kan henvises til specialpædagogisk bistand i det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, som eleven af de sociale myndigheder er henvist til eller anbragt i.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der tilbydes den henviste elev, jf. stk. 1, folkeskolens fulde fagrække, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 1-4, § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. Undervisningen kan dog gives eleven på andre klassetrin end nævnt i de anførte bestemmelser. Timeplanen for eleven skal mindst opfylde minimumstimetallene, der er fastsat i bekendtgørelsen om undervisningstimetal i folkeskolen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan højst træffes for et år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Stk. 4. Hvis eleven er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i anbringelsesstedet af en anden kommune, følges procedurereglerne i kapitel 3.

§ 13. Ved skibsprojekter kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet er hjemmehørende, træffe beslutning om, at elever med behov herfor henvises til specialpædagogisk bistand på skibet.

Stk. 2. § 12, stk. 2 og 4, gælder tilsvarende for skibsprojekter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet er hjemmehørende, varetager tilsynsfunktionen med skibsprojektet.

Kapitel 5

Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted

§ 14. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan henvise et barn, der af de sociale myndigheder er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted, til specialpædagogisk bistand i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted.

Stk. 2. Hvis henvisningen efter stk. 1 sker til et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, der ligger i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i denne kommune godkende henvisningen og sørge for, at der med en privat, selvejende eller regional institution indgås overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Hvis eleven er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i anbringelsesstedet af de sociale myndigheder i en anden kommune, følges procedurereglerne i kapitel 3.

Kapitel 6

Overenskomsten med private, selvejende og regionale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

§ 15. Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et privat, selvejende eller regionalt dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er betinget af, at der på forhånd mellem institutionen og kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse. Overenskomsten skal mindst omfatte følgende elementer:

1) Time- og læseplaner.

2) Personalets kvalifikationer.

3) Tilsynsfunktionen og dens indhold.

4) Den pædagogisk-psykologiske betjening.

5) Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab.

6) Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.

Stk. 2. Time- og læseplanerne, jf. stk. 1, nr. 1, skal omfatte de nævnte fag i folkeskolelovens § 5, stk. 1-4, § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. Undervisningen kan dog gives eleverne på andre klassetrin end nævnt i de anførte bestemmelser. Timeplanerne skal mindst opfylde minimumstimetallene, der er fastsat i bekendtgørelsen om undervisningstimetal i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan desuden godkende særlige læseplaner, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3.

Stk. 3. Det skal som et bilag til overenskomsten fremgå, hvilke kvalifikationer personalet har for at varetage den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

Kapitel 7

Særlige regler for de sikrede døgninstitutioner

§ 16. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen træffer beslutning om, at elever, der er anbragt på en sikret afdeling på en sikret døgninstitution, henvises til specialpædagogisk bistand på institutionen. Beslutningen træffes efter samråd med lederen af den sikrede døgninstitution og elevens bopælskommune.

Stk. 2. § 11 om minimumsstørrelsen for interne skoler gælder ikke for de sikrede døgninstitutioner.

Kapitel 8

Andre regler

§ 17. Specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder varetages af personale med de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for opgaven.

Stk. 2. For at varetage organiseringen og tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller en uddannelse, der af Styrelsen for International Uddannelse er godkendt til at varetage undervisning i 1.-10. klasse, jf. § 28 a i folkeskoleloven.

§ 18. Reglerne i §§ 11-15, § 18, §§ 22 og 23 og §§ 26-28 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand finder tilsvarende anvendelse for elever, der er henvist til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud eller på anbringelsessteder.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 11 finder anvendelse fra skoleåret 2014/15. For skoleåret 2013/14 skal en intern skole i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder være normeret til mindst 6 elever ved skoleårets begyndelse, før at den interne skole kan oprettes. Ved fastsættelse af normeringen må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 6.

Stk. 3. §§ 12, 13, 14, 16, stk. 2, og 17, stk. 2, finder anvendelse fra skoleåret 2013/14.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 793 af 12. juli 2012 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ophæves med virkning fra den 1. maj 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 25. april 2013

P.M.V.
E.B.
Svend Erik Gertz

/