Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over bladets kritik af ham som kunstekspert.
Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, fandt Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 86/2002

[En mand K] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Nordjyllands-Journalen den 16. august 2002, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

I artiklen med overskriften "Det har aldrig været en P.S. Krøyer" hed det blandt andet:

" .

Kunstkendere til grin

Flere såkaldte "kunstkendere" har udtalt sig om det "ny" P.S. Krøyer maleri på Skagens Museum.

En af dem er den selvbestaltede "fiduskunstekspert", journalisten [K], der er blevet til grin da han i en kronik i Jyllands-Posten afslørede sin uvidenhed om P.S. Krøyer, efter først at have bedyret, at Krøyer slet ikke var i Paris i 1881.

Ved samme lejlighed afsløredes det, at [K] intet kender til "Impastoens Gåde".

Derfor er det en skandale, at Jyllands-Postens helt ukritisk kan optage en kronik fra en sådan "ekspert" der kun er journalist og slet ikke har den fornødne faglige baggrund for at kunne udtale sig om et sådant maleri, som han højst sandsynligt sikkert ikke engang har set på museet.

Journalistikkens fiduskunstner

[K] går i journalistkredse under navnet "Journalistikkens fiduskunstner", hvilket også understreges ved, at han kalder "Impasto-maleren" P.S. Krøyer for "fidusmaler" og impressionist en naturalistisk maler og kunstner, der vel må siges at overgå de af smagsdommerne [K] og Alex Steen så feterede Cobra-malere så hvem sagde kunstekspert ."

Pressenævnet har tidligere i sag nr. 12/2002 taget stilling til en række udsagn fremsat af klageren på internetmediet Kafka.dk. Udsagnene var fremsat som led i en løbende meningsudveksling mellem klager og redaktør [A] samt ansvarshavende redaktør på Radio Frederiksberg-Journalen [B], som efterfølgende indgav klage til nævnet. [B] er tillige ansvarshavende redaktør ved Nordjyllands-Journalen.

Klageren har anført, at han er blevet svinet til i artiklen, hvilket er en grov overtrædelse af god presseskik. Klager har henvist til udsagnene "Flere såkaldte "kunsteksperter" har udtalt sig ", " den selvbestaltede "fiduskunstekspert", journalisten [K], der er blevet til grin, da han i en kronik i Jyllands-Posten afslørede sin store uvidenhed ", " en skandale, at Jyllands-Posten helt ukritisk kan optage en kronik fra sådan en "ekspert", der kun er journalist og slet ikke har den fornødne faglige baggrund " og " [K] går i journalistkredse under navnet "Journalistikkens fiduskunstner" "

Indklagede har anført, at det er en kendsgerning, at mange kunstkendere har udtalt sig i sagen. Klager viste sin uvidenhed ved ikke at vide, at P.S. Krøyer var i Paris i 1881 en kendsgerning, der kan slås op alle steder, ligesom han ikke vidste, at P.S. Krøyer malede "impastomaleri" det meste af sit liv.

Indklagede mener fortsat, at det er en skandale at lade klager udtale sig som ekspert i Jyllands-Posten om et P.S. Krøyer-maleri, når han ikke er kunsthistoriker og heller ikke specialist på dette område, og når han ikke kender noget til "Impastoens gåde". Der er derfor også belæg for udsagnet "Journalistikkens fiduskunstner".

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede.

Afsagt den 23. oktober 2002.