Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den [16. ] april 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v.

(Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner)

[af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 6. februar 2013 og var til 1. behandling den 22. februar 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Lovforslaget blev 1. behandlet sammen med L 137.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser sendte den 29. oktober 2012 dette udkast til udvalget, jf. FIV alm. del – bilag 21. Den 6. februar 2013 sendte ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger [og politiske bemærkninger]

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Daniel Toft Jakobsen (S) Jesper Petersen (S) Mette Reissmann (S) Rasmus Prehn (S) fmd. Simon Kollerup (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Trine Bramsen (S) Uffe Elbæk (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Andreas Steenberg (RV) Jonas Dahl (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pernille Vigsø Bagge (SF) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Bertel Haarder (V) Kristian Jensen (V) Karen Ellemann (V) nfmd. Esben Lunde Larsen (V) Tina Nedergaard (V) Mads Rørvig (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marie Krarup (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Merete Riisager (LA) Villum Christensen (LA) Vivi Kier (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 138

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Udkast til betænkning
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget