Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven

(Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, litra b, affattes således:

»b) hardball- og paintballvåben og ammunition hertil,«.

2. § 2 c, stk. 1, affattes således:

»Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under nærmere angivne organisationer kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på organisationernes skydeprogrammer.«

3. § 3, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Inden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, skal der så vidt muligt forhandles med de organisationer, som skytteforeningerne hører under.«

4. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU’s toldområde, jf. forordningens artikel 18, og

2) udførsler, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012.«

5. I § 6 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om forenklede procedurer for udførsler omfattet af artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012.«

6. § 9, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på skydeprogrammerne hos de organisationer, som skytteforeningerne hører under, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil.«

7. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 7 c, stk. 1« til: »§ 7 c, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012«.

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24. oktober 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1242 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 1385 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 192 a, stk. 1, indsættes efter »lovgivningen om våben og eksplosivstoffer«: »eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, 5 og 7, og § 2 træder i kraft den 30. september 2013.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov