Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 572 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over den periode, hvori efterforskningen eller retsforfølgningen pågår.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 33, stk. 5, ændres »§ 9 c, stk. 5« til: »§ 9 c, stk. 6«.

3. I § 33, stk. 14, 3. pkt., ændres »100« til: »120«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov