Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at etablere en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører med henblik på at oplyse og beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med tatovering.

Godkendelse af foreninger

§ 2. Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning godkende en brancheforening for tatovører som en brancheforening, der kan registrere tatovører, jf. § 3, stk. 1, såfremt foreningen opfylder følgende betingelser:

1) Brancheforeningens væsentligste formål skal være at repræsentere tatovører i faglige spørgsmål.

2) Brancheforeningens vedtægter skal sikre, at foreningen er demokratisk i sin opbygning og funktion. Vedtægterne skal indeholde betingelser for tildeling og fratagelse af registrering.

3) Brancheforeningen skal fastsætte retningslinjer for uddannelse af tatovører og regelsæt for god tatovørpraksis. Brancheforeningen skal stille krav om, at tatovører, som ønsker at anvende titlen registreret tatovør, jf. § 3, stk. 1, skal have gennemført en uddannelse, som lever op til foreningens retningslinjer herfor og følger foreningens regelsæt for god tatovørpraksis.

4) Brancheforeningen skal stille krav om, at tatovører, som ønsker at opnå ret til at anvende titlen registreret tatovør, jf. § 3, stk. 1, undervises i og følger Miljøministeriets regler om regulering af indholdet i tatoveringsfarver.

5) Brancheforeningen skal stille krav om, at tatovører, som ønsker at opnå ret til at anvende titlen registreret tatovør, jf. § 3, stk. 1, oplyser forbrugerne om risiciene ved tatovering, inden tatoveringen udføres.

6) Brancheforeningen skal på en hjemmeside give offentligheden adgang til oplysninger om, hvilke tatovører foreningen har givet tilladelse til at anvende titlen registreret tatovør, om foreningens retningslinjer for uddannelse af tatovører og om foreningens regelsæt for god tatovørpraksis.

7) Brancheforeningen skal oprette et klageorgan, hvor mere end halvdelen af klageorganets medlemmer skal være forbrugerrepræsentanter. Klageorganet skal kunne behandle klager fra forbrugere over den behandling, de har fået af foreningens registrerede tatovører. Endvidere skal klageorganet kunne behandle klager fra tatovører over foreningens beslutninger om ikke at tildele titlen registreret tatovør og om fratagelse af tilladelse til at anvende titlen registreret tatovør. Klageorganet kan tage sager op af egen drift eller på opfordring. En klage skal være indgivet til klageorganet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klagen skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning, herunder om etablering af et brancheadministreret klageorgan.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan tilbagekalde en brancheforenings godkendelse til at registrere tatovører, såfremt brancheforeningen ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1 eller de i medfør af stk. 2 fastsatte betingelser.

Stk. 4. Afgørelser, som træffes af Sundhedsstyrelsen i medfør af § 2, stk. 1 og 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Titelbeskyttelse

§ 3. En tatovør, som opfylder kravene til at anvende titlen registreret tatovør, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, har med en godkendt brancheforenings tilladelse ret til at anvende titlen registreret tatovør.

Stk. 2. Ved indgangspartiet til enhver registreret tatovørs virksomhed kan der ved synlig skiltning informeres om, at tatovøren er registreret tatovør. Sundhedsstyrelsen udarbejder til brug herfor et fælles registreringsbevis, som administreres af de godkendte brancheforeninger for tatovører, jf. § 2, stk. 1. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om registreringsbevisets anvendelighed og løbetid.

Gebyr

§ 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at brancheforeninger for tatovører skal betale gebyr for henholdsvis vejledning og vurdering af ansøgninger samt for godkendelse af, at foreningerne kan registrere tatovører, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan endvidere fastsætte regler om, at foreningerne skal betale et årligt gebyr for at opretholde godkendelsen til at registrere tatovører efter § 2, stk. 1.

Straf

§ 5. Den, der uberettiget betegner sig registreret tatovør, straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag